Elfelejtettem a jelszót.

hevespress


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a hevespress.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A HEVES PRESS Kft.. Kérelmező által az ENTERWEB Informatikai és Multimédia Stúdió Bt. Kérelmezett ellen a   hevespress.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a hevespress.hu domain nevet az ENTERWEB Informatikai és Multimédia Stúdió Bt. Kérelmezettől  visszavonja, és azt a HEVES PRESS Kft. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás


 

A Kérelmező előadta, hogy a cégnevével azonos domain név Kérelmezett által történő használata sérti a névhasználati jogát, és Kérelmezőt jogi védelem illeti meg a Ptk. 77.§-a és a Ctv. 3.§-a alapján a saját cégnevéből képzett domain név tekintetében, amelyre Kérelmezettnek nincs névhasználati joga. Kérelmező hivatkozott továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1. pontjában foglalt piroritással történő delegálásra vonatkozó szabályokra, valamint a 1.2.1.4. pontra, mely szerint domainnevet csak valós és azonnali használatra lehet igényelni. Kérelmező előadta, hogy a www.hevespress.hu web oldalon tartalom nem érhető el, így e feltételnek sem felel meg a Kérelmezett.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy 2007. december 17. napján megvásárolta a Rádió Eger Kft. 100%-os üzletrészét. A Rádió Eger Kft.-nek a korábbi egyik tulajdonosa volt a Kérelmezett önálló képviseletre jogosult beltagja, Horváth Gábor, aki 2008.01.12. napján Koczka Ferenc útján kezdeményezte a hevespress.hu domain név levédését. A Kérelmezett tudta, hogy a domain igényléssel megsérti a Kérelmező névkizárólagossághoz fűződő jogát.

Kérelmező kérelmében utalt a Kérelmezett domain név értékesítési szándékára is.

 

Kérelmező a kérelemhez csatolta a saját és a Kérelmezett cégkivonatát, a whois rekordot, az ügyvédi meghatalmazást és az eljárási díj befizetésének igazolását.

 

Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést 2009. március 12.-én vette kézhez. Érdemi védekezésében tagadta, hogy a domain nevet rosszhiszeműen használná. A domain név választással kapcsolatban hivatkozott arra, hogy a domain alatt egy web oldalt működtet, mely 2 zenész óriás Hevesi Tamás és Presser Gábor közös rajongói oldala. A domain név a hevespress a HEVES(i) PRESS(er) rövidítésből jött. A web oldal rövidítése egyben a modern internetes közösség igényei szerint így rövid lett,12 karakteren belül marad. Könnyen begépelhető. A site közönsége többféle emberből áll. A vendégkönyvben mindkét rajongói tábor gyakran ír. A szóban forgó domain nevet az Enterweb Bt ennek a közösségnek a kérésére vette meg egy magán embertől Koczka Ferenctől Egerből 2008.01.21.-én és nem maga kezdeményezte ennek levédését.

 

A kérelmező állításával ellentétben a kéremezett képviselője Horváth Gábor sohasem próbálta meg értékesíteni a domaint a kérelmezőnek. Erre semmilyen szóbeli , vagy írásos nyilatkozatot nem tett.

Ezt a kérelmező nem is csatolta, hiszen ilyen nincs a tulajdonában. Ez valótlan állítás. Mellyel a kérelmező a kérelmezettet rossz színben akarja feltűntetni.

 

A Kérelmezett előadta, hogy ő a domain név alatt már több mint egy éve tevékenykedik.  Az oldal egy jó közösség non-profit oldala. Elég csak az oldal vendégkönyvébe belenézni. Kérelmező kérte a kérelme elutasítását, hogy egy bejáratott, megszokott domain-en lévő oldalt ne ruházzanak át egy vélhetőleg kereskedelmi céllal (kérelmező:lapkiadó társaság) működő cég kezébe, mivel az internetet nemcsak a haszonszerzésre találták ki, hanem teret kell biztosítani az ingyenes rajongói kluboknak is.

 

Kérelmezett érdemi védekezéséhez csatolta a korábbi domain használó 2008. január 21.-i dátumú, Kérelmezett javára történő lemondó nyilatkozatát.

 

Kérelmező az érdemi védekezésre tett észrevételeiben kérelmét változatlanul fenntartotta. Előadta, hogy cégneve alapján a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1. pontja alapján prioritást élvez a delegálási eljárásban. Fenntartotta továbbá a Ptk. 77.§-ára és a Ctv. 3.§ (2) bekezdésére történő hivatkozását, mely szerint jogsértő a Kérelmezett domain név használata. Továbbra is fenntartotta, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezett domain név alatt tartalom nem volt elérhető, még a fejlesztésre vonatkozó információt sem lehetett azon megtalálni. Előadta továbbá, hogy a domain név ellenérték fejében történő átruházására vonatkozó kérelmezetti szándékot tanúkkal tudja bizonyítani.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:



a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik



A Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező cégkivonatával igazolta, hogy az HEVES PRESS vezérszó Kérelmező cégnevének domináns eleme, és 2007.11.14.-e óta bejegyzett rövidített cégneve. A névben található szóköz a domain névben nem kérdőjelezi meg Kérelmező névhasználathoz fűződő jogát, mivel domain névben szóköz karakter nem szerepelhet.

 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett a Hevesi Tamás és Presser Gábor nevéből alkotott rövidített elnevezést az oldalon található rajongói klub igényeinek kiszolgálásával indokolta, és a domain név használatához való jogos érdekét ezzel kívánta alátámasztani.

 

Az Eljárási Szabályzat 30. pontja szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

 

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

 

A Kérelmező előadta, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezett domain név alatt semmilyen tartalom nem volt elérhető. A Regisztrációs Döntnök azt tapasztalta, hogy a döntés meghozatalának időpontjában valóban a két említett zenésszel összefüggő információt tartalmazó oldal érhető el. Azonban a Döntnök az interneten hozzáférhető nyilvános adatokból azt is megállapította, hogy az oldalt 2009. április 9.-ével hozták létre, tehát a kérelemnek a Kérelmezetthez 2009. március 12.-ét történő megküldését követően. Az oldalon található ún. „rajongói bejegyzések” csak a rendszergazdának küldött e-mail alapján kerülhetnek be az oldalra, így azok dátuma az oldalnak az április 9.-ét megelőzően történő üzemelését nem bizonyítják, ellenben a html-ből kiolvasható információk éppen Kérelmező előadását támasztják alá arra vonatkozóan, hogy az oldalon érdemi tartalom korábban nem volt elérhető.

 

A Döntnök hangsúlyozza azt is, hogy függetlenül attól, hogy az oldalon mikor volt érdemi tartalom elérhető, a Kérelmezettnek a két művész nevéből összeállított mozaik szóra történő hivatkozása nem elegendő arra, hogy a Kérelmező névhasználati jogát megillető védelemmel szemben a jogos érdekét megalapozza.

 

A Regisztrációs Döntnök a nyilvános cégadatokból igazoltnak látta Kérelmező előadását arra vonatkozóan, hogy a Rádió Eger Kft. korábbi tulajdonosa, a Kérelmezett jelenlegi képviselője, Horváth Gábor ismerte Kérelmező cégét, ismerte annak cégnevét, domain név választása tehát ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjában foglaltakkal.

 

A Kérelmezett domain név használatához fűződő jogát vagy jogos érdekét tehát nem lehetett megállapítani.

 

 A domain név Kérelmezett által történő rosszhiszemű használatát is vizsgálta a Döntnök.

 

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:



a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy



b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:



i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy



ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy



c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy



d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy



e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

A rosszhiszemű domain név használat a Döntnök megítélése szerint a fentebb kifejtettek értelmében a b.i) pont alapján ugyancsak megállapítható.

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2009. június 26.

 

 

 

 



Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum