Elfelejtettem a jelszót.

hdi


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a hdi.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe Kérelmező által Fodor András Kérelmezett ellen a hdi.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a hdi.hu domain nevet Fodor András Kérelmezettől  visszavonja, és azt a HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe

Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás


 

A Kérelmező előadta, hogy a biztosítási piacon már évek óta tevékenykedik,a hdi rövidítést már több tld alatt is használja, és minden országban a hdi.országnév domainja alatt van az internetes honlapja. A HDI rövidített elnevezés Kérelmező márkaneve, azt kereskedelmi névként használja.

 

Kérelmezett a domain névnek már 2004. július 11.-e óta jogosultja, azon azonban érdemi tartalom nem érhető el. A Kérelmezett ezzel megakadályozza a Kérelmezőt abban, hogy a kereskedelmi nevével azonos domain nevet a .hu TLD alatti tartományban használhassa. Kérelmező próbált megegyezni a Kérelmezettel, aki azonban elfogadhatatlanul nagy összeghez kötötte a domain név átruházást.

 

Kérelmezett a kérelemre nem terjesztett elő érdemi védekezést. A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmezett hallgatása következtében vélelmezte az Eljárási Szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történikA Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépésként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A kérelmezett domain név kétségtelenül azonos a Kérelmező elnevezésével. Kérelmező kereskedelmi névre vonatkozó előadását Kérelmezett nem vitatta, és a Google információ szerint is több találat utal Kérelmező biztosítási tevékenységére, ezért a Regisztrációs Döntnöki Tanács elfogadta Kérlemező erre vonatkozó állítását.

 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, a domain név használatához való jogát vagy jogos érdekét nem bizonyította, és ilyenre nem is hivatkozott.

 

A Kérelmezettnek a névhez fűződő joga az eljárási anyagokból sem volt megállapítható.

 

Az Eljárási Szabályzat szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

 

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név alatt a döntés meghozatalakor érdemi tartalom nem érhető el, csak a „The first House Dance International fan site in Hungary” felirat alatt egy Youtube videó linkje látható. Érdemi használat tehát nem állapítható meg, és ilyen az internetes archívumból sem derült ki.

 

Nyilvánvaló, hogy a domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése, így a jogos érdek b.) pont alatti kritériuma sem volt megállapítható. és a Kérelmezett domain használathoz fűződő jogos érdekét az eljárás adataiból  a c.) pont alapján sem lehetett megállapítani.

 

A Kérelmezett domain név használatához fűződő jogát vagy jogos érdekét tehát nem lehetett megállapítani.

 

 A domain név Kérelmezett által történő rosszhiszemű használatát is vizsgálta a Döntnök.

 

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

A rosszhiszemű domain név használat a Döntnök megítélése szerint a fentebb kifejtettek értelmében a b.ii) pont alapján ugyancsak megállapítható.

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2009. június 30.

 

 

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum