Elfelejtettem a jelszót.

www.archtv


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

 

Az archtv.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A dr. Pallós Zoltán ügyvéd által képviselt ARCH TV Kft. (1056 Budapest, Váci utca 59..) Kérelmező az InnoHost Alapítvány (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 17-19.) Kérelmezett ellen az archtv.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az archtv.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

 

 

Indokolás


 

Az archtv.hu domain név ügyében ARCH TV Kft. (1056 Budapest, Váci utca 59..) Kérelmező az InnoHost Alapítvány (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 17-19.) Kérelmezett ellen kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmező meghatalmazott és igazolt jogi képviselője útján 2009. március 26-án nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben az archtv.hu domain név Kérelmezettől való visszavonására és részére történő átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) az InnoHost Alapítványt (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 17-19.) jelölte meg.

 

A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmezett a tárgybeli domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződött volna, s úgy a névigénylés, mint a névhasználat rosszhiszeműen történik.

 

Kérelmező mindezek indokolására előadta, hogy a tárgybeli domain névvel azonos kifejezés cégnevével egyezik meg. Az ARCH TV Kft. on-line video műsorok gyártására és közvetítésére jött létre, tevékenységét a www.archtv. hu domainen keresztül kívánta megvalósítani. Erről a tényről kérelmezett tudomással bírt, a domain nevet kérelmezett tudta és hozzájárulása nélkül, kérelmező megalakulását megelőző napon saját nevére regisztráltatta.

 

Kérelmezett a Kérelmező gazdasági társaság alapító tagjával, az Építéstudományi Egyesülettel korábban üzleti kapcsolatban állt. Az ARCH TV Kft. kifejezetten azért alakult meg, hogy az Építéstudományi Egyesület tagja és kérelmezett közötti szerződéses jogviszonyban az Építéstudományi Egyesület helyébe lépjen és az on-line műsorok gyártását és közvetítését a www.archtv.hu domainen keresztül végezze. E tényekkel Kérelmezett, mint az Építéstudományi Egyesület szerződéses partnere tudomással bírt. Előadta továbbá, hogy Kérelmezettet Kérelmező többször kérte a domain név átruházására, ez azonban nem járt sikerrel. A kérelemhez – az ügyvédi meghatalmazáson túlmenően – Kérelmező csatolta a társasági szerződését, cégkivonatát, a Kérelmezett és az Építéstudományi Egyesület között létrejött szolgáltatási szerződést.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet – a Kérelmező egyidejű értesítése mellett – 2009. március 31-én küldte meg a Kérelmezettnek. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül van lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését.

 

A Kérelmezett InnoHost Alapítvány képviselője, dr. Balassy Zsolt adminisztratív kapcsolattartó 2009. április 27-én kelt elektronikus leveléhez csatolva terjesztette elő érdemi védekezését, melyben a kérelem elutasítását kérte.

 

A védekezésében a Kérelmezett előadta, hogy a tárgybeli domain név regisztrációját 2008. szeptember 3-án indította el a Deninet Kft-hez – mint domain regisztrációs ügyintéző szervezethez – történő megrendelőlap elküldésével. A domain névvel egyező kifejezést (a domain elnevezését) az InnoHost Alapítvány maga „találta ki”, azt egy általa kivitelezett tartalomelőállítási projekt (építészettel és építéstudománnyal – architecture – foglalkozó internetes TV csatorna műsorának előállítása) céljaira kívánta felhasználni. A projekt kivitelezésével kapcsolatban Kérelmezett finanszírozási szerződést kötött az Építéstudományi Egyesülettel, amely az anyagi terhek finanszírozásához hozzájárult. Ugyanakkor valamennyi, a műsor-előállítással kapcsolatos tevékenységet Kérelmezett önállóan végezte. A hasonló nevű Kft. megalakulásáról Kérelmezett először 2008. december közepén értesült, amikor a Kft. vezetése Kérelmezettet azzal kereste meg, hogy szakítsák meg a kapcsolatukat a 2008. szeptember elejétől velük szerződéses viszonyban lévő Építéstudományi Egyesülettel, mint megrendelővel, és a továbbiakban ugyanerre a műsor-előállítási tevékenységre Kérelmezővel kössenek szerződést. Az Építéstudományi Egyesülettel kötött szerződés időközben – mindkét fél részéről – felmondásra került.

 

Kérelmeztetti álláspont szerint a domain név regisztrációja során az InnoHost Alapítvány jóhiszeműen a járt el. A kérelmező gazdasági társaság megalakulása és nevének megválasztása véleménye szerint „ellenséges üzleti művelet” keretében jött létre, amelynek célja kizárólagosan egy már sikeresen működő szolgáltatás piacának és felhasználói körének megszerzése volt. Kérelmezett a hivatkozott tartalomszolgáltatási tevékenységgel – melyet önállóan végzett - nem kíván felhagyni, sem a tárgybeli domain nevet az ArchTV Kft. részére – a Kérelmező korábbi felszólításainak megfelelően – „azonnal és ellenszolgáltatás nélkül” átengedni.

 

Kérelmezetti álláspont szerint tehát mindezekre tekintettel nem igazolható, hogy a domain nevet rosszhiszeműen igényelte volna, Kérelmezett aktív tartalomszolgáltatási tevékenységére, illetve annak önálló jellegére tekintettel a domain név felhasználása jelenleg sem rosszhiszeműen történik.

 

Kérelmező jogi képviselője, dr. Pallós Zoltán ügyvéd útján 2009. május 4-én terjesztette elő Kérelmezett érdemi észrevételeire reagáló – dokumentum-másolatokkal alátámasztott - Válasziratát. E szerint – a felek közötti elektronikus levelezéssel is igazoltan – nem felel meg a valóságnak az a Kérelmezetti állítás, mely szerint Kérelmezett a kérelmezői gazdasági társaság megalakulásáról 2008. decemberében szerzett volna tudomást: az Építéstudományi Egyesület internetes televízió-indítási szándékáról, s ezzel összefüggésben gazdasági társaság alapítási szándékáról már 2008. szeptemberében tudomással bírt. A körülményekre tekintettel tudomással kellett bírnia arról is, hogy az általa választott és delegálni kért domain név használatával Kérelmező jogát sérti, mert a domain név azonos kérelmező gazdasági társaság cégjegyzékbe bejegyzett cégnevével. Kérelmező előadta továbbá, hogy az Archtv elnevezést sem kérelmezett „alkotta meg”: az Alapítvány a tartalomszolgáltatásra az Építőipari TV” (ÉTV) elnevezést javasolta.

 

Az Építéstudományi Egyesület és a Kérelmezett között kötött Szolgáltatási Szerződés nem finanszírozási, hanem megbízási típusú szerződés volt. E szerződés értelmében a megrendelő Építéstudományi Egyesület a szerződés tárgyát képező szolgáltatáscsomaggal közvetített tartalom tárgyában a kérelmezett szolgáltatónak utasítást adhat, és a rovatokat, témákat a kérelmezett szolgáltató a megrendelő által megadott szempontok figyelembe vételével alakítja ki. A Szolgáltatási Szerződés teljesítése során létrejött szellemi alkotással a Szolgáltatási Szerződés 7. pontja értelmében a megrendelő szabadon rendelkezik. A Szolgáltatási Szerződésnek az Építéstudományi Egyesület részéről történt felmondására éppen azon indokokra hivatkozással került sor, hogy Kérelmezett nem megfelelően teljesítette az Építéstudományi Egyesületnek a szolgáltatáscsomaggal közvetített tartalom tárgyában adott utasításait. Kérelmező szerint nem felelt meg tehát a valóságnak az sem, hogy Kérelmezett a tartalomszolgáltatási tevékenységet teljes önállósággal végezte, a Szolgáltatási szerződés megszűnését követően pedig Kérelmezettnek a domain névhez nem fűződhet jogos érdeke. Mindezekre tekintettel Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonására és javára történő átruházására vonatkozó kérelmét fenntartotta.

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során – a Kérelemmel összhangban - azt vizsgálta hogy a tárgybeli domain név Kérelmezett által történő használata sérti-e a Kérelmező cégkizárólagossághoz és névhasználathoz fűződő jogait, illetőleg hogy ezzel összefüggésben a domain név igénylése, használata rosszhiszeműnek minősíthető-e.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Szabályzat 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A társaság cégkivonata szerint az ARCH TV Műsorgyártó, Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okirata 2008. szeptember 25-én kelt, a társaságot 2008. november 4-én jegyezték be. Kérelmezett a tárgybeli domain nevet egy olyan tartalomszolgáltatás nyújtásának összefüggésében igényelte 2008. szeptember 3.-án, mely a Kérelmező gazdasági társaság alapítói köre, így különösen az Építéstudományi Egyesület ill. annak elnöke előtt ismert volt. A tárgybeli domain alatt nyújtott tartalomszolgáltatással szembeni követelményeket az Egyesület és a Kérelmezett kötött polgári jogi szerződés határozta meg, mely azonban az archtv.hu a domain név igénylésével és használatával kapcsolatos kérdéseket nem rendezte. A domain név önmagában nem részesül szerzői jogvédelemben, így a Szolgáltatási Szerződés Kérelmező által hivatkozott 7. pontja szerint nem esik a tartalomszolgáltatással összefüggő szerzői jogok körébe, s a szerződés erejénél fogva automatikusan nem is szállt át a megrendelőre. A leendő tartalomszolgáltatás követelményeinek meghatározásában úgy a Kérelmező gazdasági társaságot alapító Építéstudományi Egyesület, mint Kérelmezett közreműködött.

 

A Regisztrációs Döntnök mindezekre tekintettel nem tartotta megállapíthatónak, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte volna. A Kérelmező ugyan igazolta, hogy a domain név az általa alapított gazdasági társaság cégnevével megegyezik, annak használatához azonban Kérelmezettnek is joga illetve jogos érdeke fűződik. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint az eset összes körülményének mérlegelése alapján a rosszhiszemű használat ténye – a Kérelmezett névhasználatához fűződő jogos érdek megállapíthatósága miatt – ugyancsak nem nyert igazolást. A használathoz fűződő jogos érdek ugyanis a Szabályzat szerint abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta. E feltétel Kérelmezett esetében teljesült: a tárgybeli domain név alatt tényleges tartalomszolgáltatást nyújtott illetve nyújt.

 

Miután az eljárási szabályzatban meghatározott egyik visszavonási feltétel fennállása sem bizonyítható, a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a kérelmet el kell utasítani.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak.

 

Budapest, 2009. június 23.

                                              

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum