Elfelejtettem a jelszót.

veluxablak


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

 

a veluxablak.hu  domain tárgyában indult eljárásban

A VKR Holding A/S Kérelmező által a SOFAplus Kft. Kérelmezett ellen a veluxablak.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést


 

A Regisztrációs Döntnök a veluxablak.hu  domain nevet SOFAplus Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, VKR Holding A/S javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név Kérelmező részére történő delegálása e döntés alapján is csak azt követően lehetséges, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek

Indokolás


A veluxablak.hu  domain név ügyében a Kérelmező jogi képviselője útján kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2007. 09.26.-án regisztrált veluxablak.hu  domain név Kérelmezettől való visszavonását és átruházását kérte.

A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező 1982. június 10-ei elsőbbséggel jogosultja a 123 495 lajstromszám alatt regisztrált „VELUX” nemzeti szóvédjegynek, 1997. október 6-i elsőbbséggel pedig jogosultja a 000651869 lajstromszám alatt regisztrált „VELUX” közösségi szóvédjegynek, amely 2004. május 1. napjától Magyarország területén is oltalmat biztosít kérelmezőnek a „VELUX” megjelölés tekintetében. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett már a tartománynév igénylésekor is meggyőződhetett a Magyar Szabadalmi Hivatal adatbázisából arról, hogy más jogát sértő, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjába ütköző megjelölést választott.

Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy jogosultságát.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek a domain név használatához semmilyen joga vagy jogos érdeke nem fűződhet, hiszen a megnevezés vonatkozásában semmilyen iparjogvédelmi vagy egyéb jogosultsággal nem rendelkezik. Egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett által regisztráltatott és használt domain név teljes mértékben tartalmazza a kérelmező fentebb hivatkozott védjegyeivel védett „VELUX” megjelölést, melyhez egy további toldat („ablak”) járul.

Kérelmező hivatkozott továbbá az ICANN által elfogadott Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) egyik szolgáltatója, a Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központja gyakorlatára, mely szerint a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra (pl. földrajzi hely, stb.) utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során. –

A domain név igénylő általi választása és használata egyértelműen megtévesztő, hiszen a VELUX” megnevezés a védjegyjogosult kérelmező több hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a kérelmező marketing tevékenysége következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a kérelmező a használója a domain névnek, illetve több más, a velux megjelölést magában foglaló internetes tartománynévnek több gTLD és ccTLD alatt.

Kérelmező álláspontja szerint kizárható az „ablak” toldat megkülönböztető képessége, és megvalósul az összetéveszthetőség az érintett domain név és a kérelmező védjegyei között. Az összetéveszthetőség jelen esetben azért is megállapítható, mert a kérelmezői védjegyek a fogyasztók által jól ismertek és a fogyasztók körében jóhírűek, amelyek hallatán a fogyasztók nyilvánvalóan az ablakra asszociálnak, tekintettel arra a tényre, hogy a védjegyjogosult ablakokat gyárt és forgalmaz a fent hivatkozott védjegyei alatt. A kérelmezett ezt a helyzetet, vagyis a kérelmezői védjegyek jóhírét, a kérelmező által gyártott és forgalmazott termékek ismertségét és azok piaci megbecsültségét kihasználva igyekszik a domain névvel minél több fogyasztót a saját honlapjára irányítani. A Kérelmezett jogszerű eljárását továbbá kizárja, hogy Kérelmező nem adott hozzájárulást a kérelmezett részére a tárgybeli védjegy bármely módon történő használatára a kérelmezettnek.

Kérelmező hivatkozott továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7 e) pontjára, illetve a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 33. d) pontjára, amennyiben a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a domain használó internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg, akkor a domain név rosszhiszemű igénylése és felhasználása egyértelműen bizonyított. Mivel a kérelmezett a domain név alatt található honlapon saját vállalkozása által nyújtott szolgáltatásokat illetve más, a kérelmező versenytársainak védjegyeivel ellátott termékeket hirdet, egyértelmű hogy a „VELUX” megjelölést haszonszerzés céljából foglalta az általa regisztrált domain névbe.

Kérelmezett érdemi védekezés helyett „A Domain név eladó” nyilatkozatot tette, amelyben árat ugyan nem jelölt meg, azonban a domain név átruházási szándékát jelezte. Egyéb, a domain név használatát meglapozó jogára vagy jogos érdekére vonatkozó előadást nem tett.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 31. pontja alapján „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező jogosultja a 000651869 lajstromszám alatt regisztrált „VELUX” közösségi szóvédjegynek, amely 2004. május 1. napjától Magyarország területén is oltalmat biztosít Kérelmező javára.

 

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Mivel Kérelmezett a névhasználati jogára vonatkozó előadást nem tett, így a Döntnök a rendelkezésre álló adatokból az alábbit állapította meg.

 

Kérelmezett www.veluxablak.hu oldalán valóban nyílászárókat, így többek között VELUX márkájú termékeket is forgalmaz. A kérelmezett domain alatti oldala azonos a Kérelmezett www.ablaktechnika.hu domain név alatt fenntartott oldalával is.

 

A Döntnök álláspontja szerint a kérelmezett domain név Kérelmező VELUX szóvédjegyéhez – tehát a DRSZ 10.1.5 értelmében Kérelmező javára védett névhez – megtévesztően hasonló. A Döntnök osztotta Kérelmező azon álláspontját, mely szerint a védjegy termékcsoportjába tartozó „ablak” toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely Kérelmezett javára névhasználati jogot alapítana.

A Döntnök megállapította tehát, hogy a Kérelmezett a domain nevet a védjegy oltalmi körébe tartozó áruk felkínálásával kapcsolatban használta, vagyis a jogos érdek hiánya a Szabályzat értelmében nem állapítható meg.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. A Kérelmező a DRSZ 10.1.7 pontjának b) és e) pontjai alapján vélte megállapíthatónak a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

A hivatkozott rendelkezések alapján

„A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

e) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a domain használó internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

A Döntnök álláspontja szerint Kérelmező teljes mértékben alátámasztotta az e) alpontban megfogalmazott feltétel teljesülését.

A Kérelmezett előadása a domain név eladásával kapcsolatban pedig megalapozza az a.) pont szerinti rosszhiszeműség megállapítását is.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a veluxablak.hu  domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2009. október 27..

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum