Elfelejtettem a jelszót.

negarra


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

a negarra.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

 

A TALLERES NEGARRA, S.A. ( B Arraibi,5, E-48330 Lemona  Bizkaia  Spanyolország )    Kérelmező – képviselője: Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda ( 1539 Budapest, Pf.590 ) - által az  ALPHATECH 77 Kft (  8400 Ajka, Erdő u.5. ) Kérelmezett ellen a negarra.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

 

döntést:

 

 

A Regisztrációs Döntnök a negarra.hu domain nevet az ALPHATECH 77 Kft  Kérelmezettől visszavonja, és annak a TALLERES NEGARRA, S.A. ( B Arraibi, 5, E-48330 Lemona ( Bizkaia) Spanyolország ) Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

Indokolás


 

 

A negarra.hu domain név ügyében a TALLERES NEGARRA, S.A. ( B Arraibi,5, E-48330 Lemona ( Bizkaia) Spanyolország ) Kérelmező kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező kérelmében előadta, hogy 6.,11. és 19. áruosztályokban kizárólagos jogosultja 1999.12.10.-i elsőbbséggel a 1418748 lajstromszám alatt regisztrált és 2001.12.04.-i elsőbbséggel a 2489169  lajstromszám alatt regisztrált NEGARRA közösségi védjegyeknek. A védjegykivonatok másolatát csatolta a kérelméhez.

Kérte a domain név Kérelmezettől történő átruházását. Álláspontja szerint a Kérelmezett által használt domain a védjegyek domináns szóelemével megegyezik, Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte vagy használja. Hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. és 31. pontjára.

A rosszhiszeműség igazolására közjegyzői tanúsítványt csatolt a negarra.hu használatáról. Előadta, hogy az Internet használóknak a Kérelmezett honlapjára való átirányításával a fogyasztókat Kérelmezett megtéveszti, hiszen így azt hihetik, a Kérelmezett által kínált termékek és szolgáltatások Kérelmezőtől származnak.

 

 

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy cégük többek között kémények  szerelésével  is foglalkozik. Kijelentette, hogy a Kérelmező termékeit is szeretnék  szerelni, az átlinkeléssel épp az a céljuk, hogy a külföldi gyártók figyelmét magukra felhívják. Kérelmezőt is megkeresték egy együttműködés érdekében, ami azonban nem valósult meg.

Vitatta, hogy a domain átírányítása következtében megjelenő honlapjuk szakmai tartalma bárkit is megtévesztene, álláspontjuk szerint közvetlen haszonszerzéssel az átirányítás nem jár. Hangsúlyozta, hogy míg Kérelmező kémény gyártással, úgy ők kémény szereléssel foglalkoznak, vagyis nem versenytársak.

Kilátásba helyezte, hogy Kérelmező közvetlen megkeresére a domain átadásától nem zárkóznak el.   

 

Viszontválaszában Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett által folytatott tevékenységek mind a védjegyeik árujegyzékébe tartozó  áruk vonatkozásában valósulnak meg, a domain regisztráció Kérelmezett által elismert célja is Kérelmező álláspontját erősíti meg. Kérelmező érdekelt a magyar piacon való megjelenésben, a negarra.hu domain Kérelmezett általi bejegyeztetése  ezt zavarja. Hangsúlyozta, hogy Kérelmezett maga is elismerte, a negarra.hu domain használata során saját termékeit és szolgáltatásait  reklámozza.

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

Az  eljárási szabályzat 31. pontja szerint: „  A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha …

d.) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés  céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák, azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett  vagy található termék vagy szolgáltatás , illetve bármely más , a honlappal  vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg, …”

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik az eljárás tárgyát képező domainnal lényegében megegyező megjelölésre. Kérelmezett ezzel szemben nem hivatkozott semmilyen tényre, amely azt bizonyítaná, hogy a domain névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, érdemi védekezésében viszont elismerte, hogy a domaint azért igényelte és jelenleg is arra használja, hogy a negarra.hu domaint használó Internet-felhasználókat saját honlapjára irányítsa.  Ezen domain használat eredményeként üzleti kapcsolatokat, megrendeléseket remél mind idegen, külföldi üzleti partnerektől, mind magától a Kérelmezőtől.

 A fenti tények alapján a a Regisztrációs Döntnök Kérelmező kérelmének helyt adott, tekintettel arra, hogy a domain visszavonásának, illetve átruházásának a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. és 33. pontjában megfogalmazott, fent részletesen hivatkozott  valamennyi feltétele fennáll.

 

 

 A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2009.augusztus 19.

 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum