Elfelejtettem a jelszót.

hegyvidek

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a  hegyvidek. hu domain név

tárgyában indult eljárásban

 

 A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata , mint Kérelmező által a Hegyvidék Betéti Társaság Kérelmezettel szemben a hegyvidek.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a hegyvidek.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.

 

Indokolás

I.

A Kérelmező a Domainregisztrációs Szabályzat Szabályzat 2.2.4. a) pontjára hivatkozott, amelynek értelmében, közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosítható domainnek.

Kérelmező előadta, hogy a Hegyvidék név használatára önkormányzati helyi rendelet alapján a Kérelmező jogosult, a nevének megfelelő domainhoz, és annak használatához Kérelmezőnek joga és jogos érdeke fűződik. A Kérelmező történelmi elnevezése a századfordulót követő időszakra nyúlik vissza, amikor már nagyobb szerep jutott a kerületi kialakításnak, akkorra összenőttek a városrészek, tovább bonyolódtak a közigazgatási funkciók, és a megnövekedett népesség és terület is indokolta az új kerületi beosztást. Budát ez úgy érintette, hogy az addigi I. kerületből kiszakították Lágymányost XI. kerületként és a Hegyvidéket XII. kerületként (1930: XVIII.tc.). A történelmi források ezt követően emlegetik a XII. kerületet Hegyvidékként”, és a kerület polgárait „Hegyvidék polgáraiként.

Kérelmező előadta, hogy Alkotmány 44/A § (1) bekezdésének a) pontja, valamint (2) bekezdése, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdése alapján megalkotta Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat új elnevezéséről, jelképeiről és azok használatáról szóló 1/2001. (II.7.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet1.). A Rendelet1. 15. §-ában foglaltak szerint az önkormányzat hivatalos megnevezése Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat lett. Kérelmező a 34/2007. (IX.25.) számú rendeletével(továbbiakban:Rendelet2.), módosította és kiegészítette a Rendelet1-ben foglaltakat, és szabályozta a „Hegyvidék” név használatának szabályait. A Rendelet2. előírja, hogy „magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, vagy működésük folytatásához a „Hegyvidék” név, valamint annak egyéb toldalékkal ellátott használatát a polgármester kérelemre engedélyezi.” A névhasználat korlátaiként a Rendelet2. előírja, hogy nem lehet engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat módja, körülményei az Önkormányzat jogait vagy jogos érdekeit sérti. A Rendelet2. záró rendelkezései között szerepel, hogy a Rendelet hatálybalépése előtt felvett Hegyvidék” név használatát a polgármester a jövőre nézve megtilthatja, ha a használat módja, körülményei az Önkormányzat jogait vagy jogos érdekeit sérti.

Kérelmező hivatkozott továbbá a domain név regisztrálásakor hatályos, a  cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 15. § (6) bekezdésére, valamint a jelenleg hatályos cégnyilvánosságról és bírósági cégeljárásról, végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdésére, amely változatlan tartalommal kimondja, hogy a történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.

Kérelmező hivatkozott továbbá az Alkotmánybíróság a 47/1995. (VI.30.) számú, és a 40/1998. (IX.25.) számú határozatainak indokolására, amely kimondja, hogy: „Különösebb bizonyítás nélkül megállapítható, hogy egyes városnak, településnek fűződhet jogi érdeke nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett, stb, kívánják használni. Ebből következik, hogy a város nevének használatához, ha a település önkormányzata úgy döntött hozzájárulása szükséges.”

Kérelmező a Domainregisztrációs Szabályzat 3.3. pontjának rendelkezéseit is felhívta, mely szerint a domain-használónak a domain delegálásának ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális Regisztrációs Szabályzat feltételeinek, továbbá a 2.3.2. pontjára amelynek értelmében  a domain használó köteles a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti. Kérelmezett domain név használata sérti Kérelmező névkizárólagossághoz, névviseléshez fűződő jogát és a hegyvidek.hu domain használatához fűződő jogos érdekét, figyelemmel arra, hogy a Hegyvidék elnevezés a XII. kerület közismert elnevezése, azzal automatikusan azonosítható és összetéveszthető. Kérelmezett székhelye a XII. kerületben van, így pontosan tisztában van a névhasználat történelmi hátterével, melyet igazol az is, hogy a XII. kerületi Önkormányzat alapításában és fenntartásában működő Hegyvidék Lapkiadó költségvetési intézmény elnevezése az általa kiadott újság elnevezésében 1971 óta szerepel a Hegyvidék név.

A Kérelmezett rosszhiszeműségét Kérelmező azzal indokolta, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata értelmében rosszhiszeműség megállapítható akkor, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák. A hegyvidek.hu domain név igénylésének és használatának körülményei arra utalnak, hogy Kérelmezett haszonszerzés céljából regisztrálta a jelen ügy tárgyát képező domaint, amelyet igazol az a körülmény, hogy Kérelmezett többször megkereste Kérelmezőt ajánlatával, melyben különféle konstrukciókban felajánlotta, hogy a domaint közös használatba, tartós bérletbe adná, vagy adott esetben eladná.

A rosszhiszemű domain név használatot” igazolja egyebekben a hegyvidek.hu honlap cím tartalomszolgáltatása is, mely gyakorlatilag jelentéktelen, csupán kereskedelmi fórum jelleget mutat, ugyanakkor megállapítható, hogy a fórumon is csupán a moderátoruk és a Hegyvidék Bt. ügyvédje beszélget egymással, az hirdetések pedig – az ügyvédi és honlap-készítés kategóriáját kivéve (melyben önmagukat hirdetik) - minden kategóriában üresek. A működés hiányát igazolja az is, hogy a Regisztátor több esetben felfüggesztette a honlap működését több hetes, akár hónapos időtartamokra is, fizetés elmaradása okán. Mindezekre figyelemmel kijelenthető, hogy Kérelmezettnek nem fűződik jogos érdeke a honlap működtetéséhez, azt csupán haszonszerzési céljának elérése érdekében tartja fenn. Véleményünk szerint a rosszhiszemű domain használatot kétséget kizáróan igazolja a Kérelmezett utolsó ajánlata is, melyben 8.000.000,-Ft, azaz nyolcmillió forintot - vagyis az átruházások szokásos piaci árát többszörösen meghaladó összeget – kérne Kérelmezőtől a domain átruházásáért.

Kérelmező mellékelte kérelméhez a hivatkozott önkormányzati rendeleteket, továbbá a domain név tárgyában a Kérelmező és Kérelmezett között folytatatott levelezést.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet azzal küldte meg a Kérelmező adminisztratív kapcsolattartójának, hogy az abban foglaltakra érdemi védekezését 30 munkanapon belül terjessze elő. A Kérelmezett azonban érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben nyilvánosan elérhető dokumentumok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDESZ) rendelkezéseinek megfelelően hozta meg döntését.

A RDESZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A RDESZ 29. pontja idézett rendelkezései értelmében a Regisztrációs Döntnök elsődlegesen azt szögezi le, hogy nyilvánvaló, hogy Kérelmező jogszabály alapján jogosult a Hegyvidék név használatára is.

Ugyanakkor a nyilvános cégadatokból megállapítható, hogy Kérelmezett Www.hegyvidek.hu Informatikai Betéti Társaság elnevezéssel 1999.11.05.-e óta működik, a kérelmezett domain név regisztrációja pedig 1999.11.16.-án történt meg. Bár kétségtelen, hogy a domain név nem a Kérelmezett rövidített cégnevének valamennyi karakterével egyezik, azonban tény, hogy annak jellemző megkülönböztető elemével igen.

A domain név regisztrációjának időpontja a Kérelmezett által hivatkozott, I/2001. (II.7.) Rendelet kibocsátását megelőző időpontban történt. Megjegyzi a Regisztrációs Döntnök, hogy ez a rendelet még csak a Hegyvidék elnevezés önkormányzati használatáról szól, a más által történő névhasználatot csak a 2007.-ben kibocsátott második rendelet állapítja meg.

A kérelmezett domain név regisztrálásakor hatályos Regisztrációs Szabályzat 12.7 pontja kimondja, hogy csak speciális, a megjelölt kör versenysemleges képviseletére igazolhatóan felhatalmazott Igénylő számára, illetve további regisztrációs célokra vannak fenntartva a következő nevek önmagukban:

c.)  magyarországi települések nevei (elsősorban önkormányzatok számára),

Ugyanakkor éppen a Kérelmező által csatolt RendeletI bizonyítja, hogy a domain név regisztrálásának időpontjában Kérelmezőnek még nem volt hivatalos elnevezése a „Hegyvidék”.

Kérelmező által csatolt RendeletII kétségtelenül kimondja, hogy a polgármester a rendelet hatálybalépése előtt keletkezett névhasználatot megtilthatja, azonban arra vonatkozó bizonyítékot nem csatolt, hogy ezt Kérelmezett vonatkozásában közigazgatási határozattal meg is tette volna,  illetve erre vonatkozó előadást a kérelem sem tartalmazott.

A tényállásból tehát nem állapítható meg sem az, hogy Kérelmezett a nevet anélkül igényelte volna, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, sem az, hogy annak használatával Kérelmező jogát sértené.

Megjegyzi a Döntnök, hogy az a tény, hogy Kérelmezett cégjegyzékbe bejegyzett elnevezése is tartalmazza a kérelmezett domain névvel azonos hegyvidek elnevezést, önmagában jogot ad Kérelmezettnek a névhasználatra mindaddig, amíg e név használatától polgári peres eljárás útján jogerős bírósági ítélet őt nem tiltja el.

Az RDESZ hivatkozott 29. pontja vagylagos feltételként határozza meg a domain használat jogellenességének vagy a rosszhiszeműségnek a fennállását, a kérelemnek tehát helyt kell adni, amennyiben az egyik feltétel megállapítható. Erre tekintettel a Döntnök vizsgálta, hogy a domain név használattal kapcsolatban a Kérelmezett rosszhiszeműsége megállapítható-e.

 

A RDESZ 31. pontja alapján a rosszhiszeműség vizsgálatakor a jelen eljárásban a következő pontok bírnak relevanciával:

 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon;

 

 

A döntés meghozatalának időpontjában a hegyvidek.hu domain alatt tényleges tartalom érhető el, de ezzel ellentétes állítást a kérelem sem tartalmaz. A Döntnök azt is megállapította, hogy az acrhive.org kimutatása szerint 2001 óta folyamatos tartalomszolgáltatás folyik a domain név alatt. Annak megítélése, hogy ez a tartalom milyen színvonalú, nem tartozik a döntnöki hatáskörbe.

 

Kérelmező az a. pontban foglaltak alátámasztására előadta, hogy Kérelmezett a domain név átruházására 8 millió forintos ajánlatot tett, és csatolta is ennek bizonyítására az e-mailen megküldött 2009. február 9.-i dátumú levelet. A levél azonban nem a cégjegyzék szerint a Kérelmezett képviseletére jogosult személy által lett elküldve, és annak aláírójaként sem ő szerepel, sőt azt egy olyan e-mail címről küldték, amelynek üzemeltető domainje index.hu. Mindezek alapján tehát a levél nem alkalmas az a.) pontban foglalt feltétel bizonyítására. Megjegyzi a döntnök, hogy a levél egyébként válasz a Kérelmező ajánlatkérésére, tehát annak Kérelmezettől történő származása esetén sem lenne önmagában alkalmas a rosszhiszemű domain használat megállapítására.

 

Kérelmező csatolt továbbá egy, kétségtelenül a Kérelmezett képviseletére jogosult és Kérelmező közötti 2001. szeptemberi levélváltást, amely valóban Kérelmezett képviseletére jogosult nevében került elküldésre, és amely a Kérelmező és Kérelmezett közötti együttműködésre tesz ajánlatot, azonban önmagában a levelezés tartalma nem alkalmas a rosszhiszeműség megállapítására,  és alkalmatlanná teszi az a tény is, hogy az idő közben eltelt 8 év alatt bizonyítható, hogy Kérelmezett a domain nevet érdemi tartalomszolgáltatásra használta, tehát nem állapítható meg az a feltétel, hogy a domain nevet azért igényelte volna, hogy Kérelmezőt megakadályozza annak használatában.

 

A lefolytatott eljárás és a Döntnök rendelkezésére álló bizonyítékok alapján nem lehetett a Kérelmezett részéről sem a névhasználati jog hiányát, sem a domain név használat rosszhiszeműségét megállapítani, ezért a kérelmet, mint alaptalant el kellett utasítani.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak.

Budapest, 2009. november 16.
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum