Elfelejtettem a jelszót.

alamo


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

 

Az alamo.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Vanguard Trademark Holdings USA LLC Kérelmező a Mercator Holiday Kft.

Kérelmezett ellen az alamo.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A  Regisztrációs Döntnök az alamo.hu domain nevet a Mercator Holiday Kft.  Kérelmezettől visszavonja, és azt a Vanguard Trademark Holdings USA LLC Kérelmezőre átruházza.

 

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

.

 

Indokolás


 

Az alamo.hu domain név tárgyában Kérelmező arra hivatkozással kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását, hogy 1985. augusztus 9-i elsőbbséggel jogosultja a 125 270 lajstromszámú nemzeti szóvédjegynek a 39. szolgáltatási osztályba tartozó "Autó-bérlés és használatba adás" szolgáltatások vonatkozásában. A Kérelmező 2000. szeptember 19-i bejelentési nappal (2004. május 1-jei magyarországi elsőbbséggel) jogosultja a 001860592 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek a 12., 16., 36. és 39. osztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében, így különösen a 39. szolgáltatási osztályba tartozó "Pihenési és üzleti célú szállítási szolgáltatások, személyszállítások foglalása és intézése, autóbérlés és használatba adás" szolgáltatások vonatkozásában. A hivatkozott védjegyek az ALAMO szóra biztosítanak védjegyoltalmat Kérelmező javára, ennek megfelelően a Kérelmező a védjegyek árujegyzékébe tartozó szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult az ALAMO megjelölés használatára. A domain név tehát azonos egy olyan névvel, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar és közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező a világ, ezen belül különösen az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb és legismertebb személyszállítási, és ehhez kapcsolódó szervezési szolgáltatásokkal, különösen gépjármű-kölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társasága, mely többek között Európában, s ezen belül Magyarország több nagyvárosában is nyújt szervezési, autóbérlési és gépjármű-kölcsönzési szolgáltatást. A Kérelmező szervezési, autóbérlési és gépjármű-kölcsönzési szolgáltatása a www.alamo.com weboldalán világszerte on-line is elérhető és igénybe vehető.

 

A Kérelmezett 2000. november 14-én regisztráltatta a "alamo.hu" domain nevet.

 

A Kérelmező rámutatott, hogy a whois record információk szerint a domain jogosultja a Mercator Net Holiday Kft., azonban a cégnyilvántartásban található cégadatok szerint Kérelmezett cégneve 2007. március 12-én Mercator Holiday Kft.-re módosult.

 

A sérelmezett domain név alatt található www.alamo.hu weboldal a Kérelmezett www.mercator.hu weboldalára mutat a következő módon. A www.alamo.hu weboldal kizárólag egy „autóbérlés?” megjelölésű linket tartalmaz, melyre kattintva a weboldalról egyetlen lépéssel közvetlenül a Kérelmezett saját www.mercator.hu weboldalára lehet jutni. A www.mercator.hu weboldalon - a bal oldali "Szolgáltatásaink" menüoszlop menüpontjai között - található információk szerint a Kérelmezett többek között transzfer szolgáltatásokkal, így autóbérlés szervezésével foglalkozik.

 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet a nélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne. E körben előadjuk, hogy a Kérelmezett Mercator Holiday Kft. magyarországi gazdasági társaságnak a domain név nem a közismert elnevezése. Ezzel szemben, az ALAMO név a Kérelmező Vanguard Trademark Holdings USA LLC lajstromozott védjegye.

 

Kérelmező rámutatott, hogy a Kérelmezetti weboldalon talált információk alapján megállapítható, hogy a felek hasonló gazdasági szektorban, hasonló piacon is tevékenykednek, nevezetesen az idegenforgalom, illetve különösen az ahhoz kapcsolódó személytranszferrel autóbérléssel, gépjárműkölcsönzéssel kapcsolatos szolgáltatások területén. A Kérelmezett weboldalán talált információk alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett transzfer, illetve autóbérlési és gépjármű-kölcsönzési szolgáltatást is nyújt, amely a Kérelmező szolgáltatásával közvetlenül versenyző szolgáltatásnak minősül. Azzal, hogy a Kérelmezett használja az "alamo.hu" domain nevet, a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy kizárólagos forgalmazási jogot vagy licenciát feltételező üzleti kapcsolat van a Kérelmező és a Kérelmezett között, illetve hogy a Kérelmezett olyan cég, amely Magyarországon a Kérelmező szolgáltatásait nyújtja. E téves következtetést erősíti meg az a tény is, hogy a Kérelmezett www.alamo.hu weboldalán az „autóberles?” megjelölésű link (amelyről a Kérelmezett weboldalára lehet jutni) szerepel, mely a fogyasztókban azt a benyomást is keltheti, mintha erről a weboldalról valójában a Kérelmező szolgáltatásait lehetne Magyarországon igénybe venni, illetve mintha weboldal a www.alamo.com weboldal magyar nyelvű megfelelője lenne.

 

Kérelmező hangsúlyozta, hogy nem adott védjegyhasználati engedélyt Kérelmezettnek,és hogy közte, valamint a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn.

 

 

Kérelmező álláspontja szerint  a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. pontja és Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 33. pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain név használata megállapítható. Kérelmezett azon tevékenysége, hogy a Kérelmező oltalom alatt álló védjegye alatt népszerűsíti és kínálja fel saját, a Kérelmezői szolgáltatással versenyző szolgáltatását, és egyúttal reklámozza saját cégét, alkalmas arra, hogy a versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja. Hangsúlyozta továbbá, hogy fent előadottak alapján álláspontunk szerint megállapítható, hogy a domain nevet szándékosan arra használják fel, hogy az ALAMO szolgáltatást kereső Internet-felhasználókat a kereskedelmi forgalom növelése, tehát haszonszerzés céljából a Kérelmezett www.alamo.hu, majd www.mercator.hu honlapjára irányítsák, azzal, hogy a domain név azonos, ennek megfelelően összetéveszthető a Kérelmező közismert ALAMO elnevezésével.

 

Kérelmező mellékelte a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát, Kérelmezett cégkivonatát, továbbá Kérelmező web oldalának másolatát.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet – a Kérelmező egyidejű értesítése mellett - megküldte a Kérelmezett adminisztratív kapcoslattartójának. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül van lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését.

 

Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

 

 

A Döntnök a Kérelemhez csatolt védjegy okirat alapján megállapította, hogy a kérelmezet domain név azonos a Kérelmező javára védjegyoltalommal védett „alamo” szóval.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Szabályzat 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában az eljárásban nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a név használatára vonatkozó jogot bizonyítaná. A jogos érdeket sem találta a Döntnök jelen esetben megállapíthatónak, mivel a Kérelmezett ugyan közvetetten használja a domain neveket, azonban az oldalon található szolgáltatás és a név között semmilyen kapcsolat nem állapítható meg, ellenkezőleg az Kérelmezett oldalára került átirányításra.  

 

A Regisztrációs Döntnök továbbá a Kérelmező előadásával egyezően Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította az eljárási szabályzat 31.  d. pontja alapján.

 

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az alamo.hu és domain név f1racingdrinks.hu visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. december 17.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum