Elfelejtettem a jelszót.

szallasguru.hu

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE


 

 

 

a szallasguru.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A WebGuru Bt.3529 Miskolc, Aulich u. 11. Kérelmező által a Telelogistic Kft., 3524 Miskolc Hajós A u. 40. Kérelmezett ellen a szallasguru.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a háromtagú tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést


 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a szallasguru.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

  


Indokolás

  

 A 2009. Augusztus 24.-én előterjesztett Kérelem szerint Kérelmező a miskolci székhelyű WebGuru Bt. 2001, illetve 2002 óta a szallasinfo.hu és a webguru.hu domainek használója. A WebGuru Bt. 2000-ben alakult, majd röviddel ezután, 2001-ben üzleti vállalkozásként hozta létre a Szállásinfo szálláskereső portált a szallasinfo.hu domain név alatt. Kérelmező előadta hogy, a Szállásinfo portálon, annak elindítása óta szálláshelyek hirdetésével foglalkozik, melyekért a szállásadók fix, éves díjat, vagy (2005 óta) a foglalási rendszerükön keresztül megvalósuló foglalások utáni jutalékot fizetnek részünkre. Látogatóik számára kezdettől szálláskeresőt, a szálláshelyek részletes bemutatását, akciós ajánlatait, nyereményjátékot és hírlevelet kínáltak.


 A szallasguru.hu domaint évekkel a Szállásinfo és a WebGuru nevek közismertté válását követően, ezen nevek összeillesztésével, 2007-ben regisztrálták be, Kérelmezett a domain név alatt a Kérelmezővel azonos, konkurens üzleti tevékenységet folytat. Kérelmező előadta, hogy a WebGuru Bt. a Szállásinfo márkanevet először 2004.04.20-án kérte védjegyoltalomban részesíteni, majd a Szállásinfo portál 2005-ös designváltása után, már az új logóval 196851 lajstromszámon újra védjegyzetette 2008.08.12-én, az előző védjegy visszavonása után.


 Kérelmező szerint a WebGuru Bt. a szallasinfo.hu portál elindítása óta jelentős mennyiségű anyagi és emberi erőforrást fordított a Szállásinfo és WebGuru márkanév építésére (újsághirdetések és -cikkek, internetes marketing, stb.), melynek következtében már összesen több mint 7,25 millió látogató kereste fel oldalukat a mindösszesen, több mint 90 millió (kilencvenmillió) oldalletöltést produkálva, miközben több mint 46.000, önként feliratkozott hírlevél olvasóval rendelkeznek, illetve 1.600 szállásadó partnerrel vannak szerződésben. Mivel a Szállásinfo név folyamatosan együtt szerepelt és szerepel a WebGuru Bt. Cégnévvel, ezért a két név (Kérelmező szerint) összeforrtnak tekinthető, a Szállásinfo portálon elérhető szolgáltatásokat mind a látogatók, mind hirdető partnereink a WebGuru Bt-vel hozzák összefüggésbe, azzal azonosítják.


 Kérelmező ezzel összefüggésben hivatkozott egy olyan esetre, melyben korábban mások haszonszerzés céljára próbálták felhasználni a Kérelmezői oldal népszerűségét, s mely esetben a Tanácsadó Testület részéről a név visszavonására is sor került. A Szállásinfo és cégnevük, a WebGuru név együttes szerepeltetése és összeforrása 2001 óta: a Szállásinfo és a WebGuru neveket kezdettől, már 2001 óta következetesen és folyamatosan együtt, egy márkanévként szerepeltették minden megjelenésünkben. A fentiek következtében mind látogatóik, mind partnereik, megrendelőik körében a Szállásinfo és a WebGuru szavak együtt váltak ismertté, a Szállásinfót a WebGuru Bt. szolgáltatásaként ismerik, és azzal azonosítják. A domain jelenlegi felhasználása Kérelmezett szerint kimeríti az Eljárási Szabályzat 31./c. és d. pontjaiban foglaltakat, mivel a domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján található, Kérelmezőével azonos szolgáltatás, illetve - az on-line címmel kapcsolatos egyéb információként - a Szállásinfo szónak az oldalon történő használata, valamint a domain névhasonlósága alapozza meg.


 Álláspontjuk szerint a szallasguru.hu domain jelenlegi használatával Kérelmezett nyilvánvalóan nem tisztességes piaci eszközöket felhasználva a Kérelmező vevőkörének megtévesztését, "elcsábítását" célozza, és ezen magatartás megvalósítja a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. törvény 6. §-a szerinti ún. jellegbitorlás fogalmában kifejtetteket, valamint sérti a törvény 2. és 6. §-ában foglaltakat, mivel Kérelmezett tevékenységét a versenytársak, üzletfelek, valamint a fogyasztók törvényes érdekeit sértő és veszélyeztető módon, az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatja, szolgáltatását pedig olyan elnevezéssel végzi, amelyről a versenytársat (Kérelmezőt), illetőleg annak szolgáltatását szokták felismerni. Kérelmezett a regisztrációkor figyelmen kívül hagyta a Domain Regisztrációs szabályzat 2.2.1, illetve 2.2.2 / a) illetve c) pontjában foglaltakat is, mivel a névválasztás és a domain használata – versenyjogi értelemben véve - egyszerre megtévesztő (2.2.2./c.) és jogellenes (2.2.2./a.).  Kérelmezett – Kérelmező álláspontja szerint - a domain jelenlegi felhasználásával megvalósítja a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§ 2/b. pontjában foglaltakat is, mivel engedély nélkül, gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett szolgáltatások azonossága miatt.


 A fenti tényállásból levont következtetés alapján Kérelmező úgy vélte, hogy a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik. Mindezekre alapozva kérte a domain névnek a kérelmezettől történő átruházását. Kérelmező a kérelemhez csatolta a cég cégkivonatát, a szallasinfo.hu és a webguru.hu whois rekordját. A kérelem elbírálását háromtagú döntnöki tanácsban kérte.


 A Telelogistic Kft. Kérelmezett a szallasguru.hu domain név használója meghatalmazással igazolt jogi képviselője, a dr. Halász Bálint Ügyvédi Iroda útján 2009. november 23-án terjesztette elő – számos melléklettel együtt – érdemi védekezését. Az indokolásban részletesen is előadottak szerint kérték a Kérelem elutasítását, alapvetően arra alapozva, hogy a Kérelmezett a tárgybeli domain névre nézve semmilyen joggal sem rendelkezik. Kérelmezetti álláspont szerint Kérelmező feltehető szándéka megkülönböztető képességtől mentes és az általános nyelvhasználatban széles körben ismert és használt, leíró jellegű szavak minden jogi alapot nélkülöző kisajátítása, a Domain név ún. „reverse domain name hijacking” útján történő megszerzése, ezáltal pedig versenytársának tisztességtelen eszközökkel való kiszorítása a piacról.


 A Kérelmezett érdemi védekezését elsősorban arra alapozta, hogy Kérelmező nem rendelkezik olyan védjeggyel, amely a SZALLASGURU megjelöléssel azonos vagy azzal megtéveszthetőségig hasonló lenne.


 Kérelmezett nem vitatja, hogy Kérelmező 196851 lajstromszámú magyar nemzeti ábrás védjeggyel rendelkezik. E védjegyben látható megjelölés bal oldalán egy fordított „V” alakú tetővel ábrázolt sematikus házikó látható. A lekerekített oldalú házikó belsejében sötét háttér előtt egy kis „i” betű vehető ki. A házikó jobb oldalán függőleges sorban hét kis pont látható, amelyektől jobbra nagyobb betűkkel a „Szállásinfó” felirat, alatta pedig kisebb betűkkel a www.szallasinfo.hu felirat látszódik. Az előbbi szövegek és a házikó alatt pedig „A magyarországi szálláshely kalauz” szöveg látható kurzív betűkkel. Kérelmezett érdemi védekezése szerint szallasguru.hu tartománynévben a SZALLASGURU szöveg nyilvánvalóan nem azonos és nem is téveszthető össze a „Szállásinfo www.szallasinfo.hu A magyarországi szálláshely kalauz” szöveget tartalmazó ábrás védjeggyel – a Kérelmezett számára a fenti ábrás védjegy semmiféle jogot sem keletkeztet önmagában a „szállásinfó” vagy a „szállásguru”, „guru”, „szállás” és „info” szavak használatára.


 Kérelmező nem vitatta tehát, hogy a fenti védjegy alapján a Kérelmező kizárólag az ábrával azonos megjelölésre rendelkezik kizárólagos joggal a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-a alapján, ezen túlmenően azonban a védjegy-kizárólagosságra vonatkozó Kérelmezői hivatkozást nem tartja elfogadhatónak.


 Kérelmezett védekezésében arra is törekedett, hogy bizonyítsa: a Kérelmező – az egyébként nem igazolt védjegykizárólagosságon túlmenően sem - nem rendelkezik más olyan joggal, amely bármilyen jogot keletkeztetne a tárgybeli a Domain név vonatkozásában. Kérelmező a cégnév mint jogalap vonatkozásában sem támasztotta alá jogi érvekkel kérelmét. Kérelmező Kérelmezett szerint azt sem fejtette ki, hogy milyen jogszabály alapján jutott arra, a következtetésre hogy a „Webguru” cégnévből elhagyhatja a „Web” szót, és így milyen alapon támaszt igényt a „guru” szó kizárólagos használatára. Kérelmezett határozott álláspontja, hogy erre sem Domainregisztrációs Szabályzat, sem az Eljárási Szabályzat, sem más jogszabály, de a TT valamint a Regisztrációs Döntnök ezek alapján kimunkált gyakorlata nem ismer lehetőséget, következésképpen alaptalan az, hogy a Kérelmezett a rövidített cégnevéből a vezérszó egyik hangsúlyos felének elhagyásával képzett szó („guru”) és egy teljesen leíró jellegű szó („szállás”) kapcsolatára igényt formáljon.


 A Kérelmezett érdemi védekezésében annak alátámasztására is törekedett, hogy a Domain név használatához jogos érdeke főződik, a név megválasztásakor kellő gondossággal járt el s a névhasználat során sem tanúsított tisztességtelennek minősíthető magatartást. A Kérelmezett a Domain nevet 2008 óta folyamatosan használja szállásközvetítésre, amelynek nyomán szállásadók és az utazók megismerték és megkedvelték a Domain név alatt elérhető szolgáltatásokat. Elektronikus levelezésre azonban már a regisztrációt követően, 2007 közepe óta használja a Kérelmezett a Domain nevet (az egyedi tartalomszolgáltatás beindításához több hónapos előkészítő munkára és jelentős beruházásokra volt szükség). Miután a Kérelmezett a Kérelmezőnek sem védjegyét, sem cégnevét nem használta, sem domain névben, sem honlapon, sem elektronikus vagy hagyományos levelezésben, sem más módon, s ilyen előadást vagy bizonyítékot a Kérelmező sem szolgáltatott, a Kérelmet alaptalannak tartja, Rámutat ugyanakkor, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett szolgáltatásának külső megjelenése (logók, színvilág, dizájn, felépítés, rendszer stb.) első pillantásra is teljesen különbözik, összetéveszthetőségről tehát ebben az értelemben sem lehet beszélni.


 Kérelmező Kérelmezett érdemi észrevételeire 2009. november 29-én kelt levelében válaszolt, melyben elsődlegesen megerősíteni és hangsúlyozni kívánta, hogy az eljárás megindítására elsősorban az adott okot, hogy a Domain regisztrációja és felhasználása rosszhiszeműen, a látogatók és ügyfelek megtévesztésére irányuló módon történik. A megtévesztés abból adódik, hogy Kérelmezett domainjének regisztrációjakor Kérelmező már több mint 6 éve, rendszeresen és következetesen, széles körben együtt használta a Szállásinfo és WebGuru neveket, a Szállásinfo szálláskereső portálon, illetve az ahhoz kapcsolódó, minden offline és online  kommunikációban. A nevek ekkorra már összeforrottak, a Szállásinfo és / vagy WebGuru nevek említésére a látogatók, de különösen a WebGuru Bt. ügyfelei a szallasinfo.hu domainen elérhető szolgáltatásokkal, illetve a WebGuru Bt-vel azonosították. 2007-re, a Domain regisztrációjának idejében már több millió látogató kereste fel a szallasinfo.hu oldalt, amelynek következtében tehát a két név együtt jelentős, széles körű ismertségre tett szert. Kérelmező minden n, az ügyfeleivelel folytatott online és offline kommunikációnkban a Szállásinfo és WebGuru szavak együtt szerepeltek: ezek alapján kezdték az ügyfelek a miskolci WebGuru Bt-t, mint a Szállásinfo üzemeltetőjét ajánlani egymásnak, még jóval Kérelmezett piacra lépését megelőzően, és ez alapján forrott össze a két név a Kérelmezettével megegyező üzleti célcsoportunk tudatában. Kérelmező határozott meggyőződésünk szerint a névhasználat vonatkozásában kimerítő részletességgel tárgyalt körülmények, mind arra utalnak, hogy a domain felhasználása rosszhiszeműen, megtévesztő módon, a konkurens versenytárs kereskedelmi nevének tudatos és rendszeres használatával, a látogatók és ügyfelek megtévesztésére irányult. Az eredeti Kérelemben foglaltak fenntartása mellett kérte a domain név részére történő átruházását.


Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.


 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács elsőként azt vizsgálta, hogy a tárgyi domain név azonos vagy megtévesztően hasonlít-e olyan névhez, amely a kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név.

 A tárgybeli domain név a Kérelmezett részéről történő használata a Tanács álláspontja szerint a védjegyekről és földrajzi árujelzőkről szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.)  12.§ (1) bekezdése szerinti kizárólagos védjegyhasználati jogot nem sérti: kérelmezett kizárólagos joga egy olyan – szöveges és ábrás – védjegy használatára terjed ki, melynek szöveges eleme nem egyezik a tárgybeli domain névben használt kifejezéssel, s nem egyezik meg a Kérelmező cégnevében használt valamely sajátos kifejezéssel sem.


 A Regisztrációs Döntnöki Tanács az eset körülményeinek gondos mérlegelésével nem tartotta megállapíthatónak, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte volna, illetőleg hogy annak használata rosszhiszeműen történik. A domain név alatt kérelmezett – huzamosabb idő óta - ténylegesen szolgáltatást nyújt, mely bár jellegét tekintve hasonlatos kérelmező által nyújtott szolgáltatáshoz, de azzal össze nem téveszthető, illetőleg Kérelmező védjegykizárólagosságra alapozott jogait sem sérti.  Nem bizonyítható továbbá az sem, hogy kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte volna, hogy megakadályozza a név használatára egyébként sem kizárólagosan jogosult kérelmező az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Az eljárásban Kérelmező azt sem bizonyította kétséget kizáró módon, hogy Kérelmezett a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztette be, hogy ezzel versenytársa (a Kérelmező) szakmai tevékenységét megzavarja.


 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapján úgy találja, hogy az eljárási szabályzatban meghatározott egyik visszavonási feltétel fennállása sem bizonyítható, tehát a kérelmet el kellett utasítani.

 

A Döntnöki Tanács elnöke a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. december 16.

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum