Elfelejtettem a jelszót.

www.nobilia
  

 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a nobilia.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & Co Kérelmező által a Nobilia Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezett ellen a nobilia.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

Döntést

 A Regisztrációs Döntnök a NOBILIA-WERKE J. STICKLING GMBH & Co Kérelmező által a Nobilia Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezett ellen a nobilia.hu domain név tárgyában benyújtott kérelmet elutasítja.

 

Indokolás

A nobilia.hu domain név tárgyában Kérelmező a következőkre hivatkozott:

Kérelmező jogosultja a NOBILIA szó védjegynek. A domain felhasználása rosszhiszeműen történt tekintettel arra, hogy azt a kérelmezett nem maga hasznosította. Kérelmezett bérbe adta a kérelmező hozzájárulása nélkül egy, a kérelmező védjegyével ellátott termékeket forgalmazó cégnek, így a honlapon a Kérelmező konkurenseinek termékei is forgalmazásra kerültek. Mindez a Kérelmező álláspontja szerint védjegybitorlást is megvalósít. Kérelmező kiemelte továbbá, hogy a Kérelmező felszólítására a Kérelmezett bérbevételre kínálta fel a domain nevet. Kérelmező kérelmében a domain regisztrációs szabályzat 7.1. f) pontjára, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. és 27. §-aira, valamint a Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásának 2.7. pontjára hivatkozott.

 

Kérelmezett válaszában - a Kérelmezett kérelmének formai hiányosságaira való hivatkozás mellett - a következő érdemi védekezést adta elő:

A Domain név megegyezik a Kérelmezett cégnevének vezérszavával (NOBILIA Kft - NOBILIA), teljes cégneve NOBILIA Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Kft, rövidített neve NOBILIA Kft. A Kérelmezett tevékenységi köre teljes mértékben eltér a Kérelmezőétől, mivel a Kérelmező bútorgyártással és/vagy forgalmazással foglalkozik, míg a Kérelmezett tevékenységei a saját tulajdonú ingatlan adasvételét, személyzeti tanácsadást, operatív programokhoz kapcsolódó (KEOP, KÖZOP) projekttanácsadást, projektmenedzsmentet fedik le. Kérelmezett kiemelte továbbá, hogy a domain nevet olyan ingatlanforgalmazási portál működtetésére használta fel 2005 és 2007 között, melyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt pályázaton nyert támogatás finanszírozott. Kérelmezett a domain név használatát a magát a Kérelmező hivatalos képviselőjének feltüntető Nobilia Magyarország Lakberendezési Kft.-nek átengedte 2008 és 2009 között, mely a honlapot bútoripari termékek bemutatására használta fel. 2009. áprilisában jelezte a Nobilia Magyarország Lakberendezési Kft. Kérelmezettnek, hogy képviseleti joga megszűnt. Ezt követően került kapcsolatba Kérelmezővel, akivel eredmény nélkül váltott levelet a domain név használatával kapcsolatban. A domain név alatt jelenleg a NOBILIA Kft. jelenlegi szolgáltatásait bemutató honlap üzemel.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozza meg döntését.

 Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek és a Kérelmezettnek van-e hazai/vagy közösségi jog által biztosított jogsultsága a 31. pont értelmében a kérelmezett név használatára.

Mind a védjegynyilvántartás, mind a cégregiszter szerint a Kérelmező és a Kérelmezett joga fennáll a domain név használatára. Ez a párhuzamosság a Kérelmező oldalán a védjegyre, a Kérelmezett oldalán a cégnévre vezethető vissza.

Ennek a látszólagos ellentétnek a feloldására a Regisztrációs Döntnöknek abban kellett állást foglalnia, hogy a védjegy és a cégnév között létezik-e hierarchia a domain nevek használati jogosultsága kapcsán. Erre a kérdésre határozott nemmel kell válaszolni, mivel a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1. a) és b) pontjai a cégnevet és a védjegyet azonos ranghelyen kezelik a prioritással rendelkező igényeknél.

Ezért kétségtelen, hogy a Kérelmezett domain név igénylésekor a névhez való joga fennállt.

Ezt követően a Regisztrációs Döntnöknek abban kellett állást foglalnia, hogy a domain név igénylésekor a jogos érdek fennállt-e a Kérelmezett oldalán.  Az a tény, hogy a Kérelmezett a domain nevet ingatlanforgalmazási portál üzemeltetésére használta fel két éven keresztül állami pályázati forrásból finanszírozottan, kellő alapot adnak a jogos érdek fennállásának vélelmezésére a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.6. a) pontjának értelmében.

Végezetül a Regisztrációs Döntnöknek azt kellett vizsgálnia, hogy  a domain név igénylésekor vagy felhasználása során a Kérelmezett rosszhiszeműen járt-e el.

Az igénylés és felhasználás rosszhiszeműségére vonatkozó, a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7.  a) b) c) f) pontjaiban foglalt rendelkezések alkalmazását a jogos érdeknél felhozott körülmények kizárják, valamint a 10.1.7. d) pontban foglalt, a versenytárs szakmai tevékenységét megzavaró bejegyzés fennállását cáfolja a Kérelmezettnek a Kérelmezőétől eltérő tevékenységi köre. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a két éves használatot követő egy éves bérbeadás ténye sem mutat rosszhiszeműséget, mivel a domain név bérlője szintén a cégnyilvántartásban azonos cégnévvel szereplő vállalkozás volt.  

A fentiekre tekintettel a Regisztrációs Döntnök nem tartja megalapozottnak a Kérelmező kérelmét. A Regisztrációs Döntnök egyben utal arra, hogy védjegybitorlás megvalósulhat saját cégnév használata útján, amennyiben a cég bejegyzésének időpontjában már létezik korábbi elsőbbségű, azonos vagy az összetéveszthetőségig hasonló védjegy azonos vagy hasonló tevékenységgel kapcsolatosan. Ennek vizsgálata viszont nem ezen alternatív eljárás feladata, hanem kizárólagos bírósági hatáskörbe tartozó kérdés.


 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 


 

Budapest, 2010. január 25. 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum