Elfelejtettem a jelszót.

venusz


  

 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


 

a venusz.hu domain név tárgyában indult eljárásban


 

A Bunge Zrt. Kérelmező által Faludi György Kérelmezett ellen a venusz.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  


 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a venusz.hu domain nevet Faludi György Kérelmezettől visszavonja, és azt a Bunge Zrt. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás

 

A venusz.hu domain név tárgyában Kérelmező a következőkre hivatkozott:

 

A kérelmezett domain név tartalmazza a VÉNUSZ nevet, amely a Kérelmező javára 1991.08.28-ai elsőbbséggel került bejelentésre majd lajstromozásra, mint szóvédjegy a 29. áruosztályban. Ezen felül a Kérelmező rendelkezik további 16 olyan, ábrás védjeggyel, amelyeknek részét képezi a VÉNUSZ. Kérelmező kiemelte, hogy Kérelmezett nem használja a domain nevet, valamint a Kérelmező felszólítása után sem volt hajlandó a domain név átruházására, továbbá irreálisan magas ellenérték fejében átruházta volna azt Kérelmezőre.

 

Kérelmező kérelmében az Eljárási Szabályzat 31. pontjára hivatkozott, valamint a domain név kihasználatlanságára és az átruházásra vonatkozó állításait közjegyzői okiratokkal igazolta.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője az eljárási szabályzat szerint a kérelmet elektronikus úton megküldte a Kérelmezettnek, akihez az a kézbesítés visszaigazolás tanúsítása szerint 2009.10.09. megérkezett.  

Kérelmezett a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában megszabott 30 munkanapos határidő alatt érdemi védekezést nem terjesztett elő. A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata értelmében, amennyiben a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. 

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozza meg döntését.

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai/vagy közösségi jog által biztosított jogsultsága a 31. pont értelmében a kérelmezett név használatára.

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásából megállapítható, hogy a Bunge Zrt. jogosult használni a VÉNUSZ szót, egyrészt mint szóvédjegyet, másrészt, mint ábrás védjegyek alkotóelemét.

Megállapítható tehát, hogy Kérelmező jogosult a VÉNUSZ név használatára, amelynek domain névként történő leképzése a kérelmezett domain névvel azonos.

 

A kérelmezett érdemi védekezésének hiányában is megállapítható, hogy a Kérelmezett nem áll jogi kapcsolatban a Bunge Zrt.-vel, részére a védjegy jogosultja nem engedélyezte a védjegy használatát, továbbá a VÉNUSZ kereskedelmi név használatára sem jogosult.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne az adott név használatához, ezt támasztja alá az is, hogy Kérelmezett a domain nevet nem használja, és érdemi védekezést az ügyben nem terjesztett elő.

 

Mivel a domain név visszavonásához illetve a Kérelmező javára történő átruházásához elegendő, ha 31. pont egyik, az a.) vagy b.) pontjában foglaltak fennállása bizonyítható, a Regisztrációs Döntnök a domainnév használatával kapcsolatos rosszhiszeműséget már nem vizsgálta. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzi a Döntnök, hogy a rosszhiszeműségre önmagában utal az a tény is, hogy a domain név alatt tényleges tartalom jelenleg nem található.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 

 

Budapest, 2010. január 25. 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum