Elfelejtettem a jelszót.

gerincstudio.hu


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a gerincstudio.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Gerincstúdió Kft. Kérelmező által Beke Viktor Kérelmezett ellen a gerincstudio.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét alaptalannak találja, ezért  elutasítja.

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A gerincstudio.hu domain név ügyében Kérelmező a domain név használatához fűződő jogát cégnevével történő azonosságában jelölte meg. Előadta továbbá, hogy cégük nevét gondos mérlegelés után, a cégjegyzékben és a domain nyilvántartásban folytatott gondos ellenőrzés után választották meg, és erről 2009. augusztus 8.-án ügyvédjüket értesítették, aki a cégalapításhoz szükséges okiratokat 2009. augusztus 10.-ére elkészítette. Az aláírás augusztus 13.-án történt, a cég bejegyzésére 2009. augusztus 24.-én került sor. Csak amikor később a domain név regisztrációját kezdeményezték, tudták meg, hogy 2009. augusztus 10.-én egy magánszemély igénye alapján várólistára került a gerincstudio.hu domain név, amelynek alapján 2009. 10.26.-án (SIC!) regisztrálták a Kérelmezett javára a domain nevet. Kérelmező álláspontja szerint „ekkora véletlenek nincsenek” és nyilvánvalóan a gerincgyógyászattal foglalkozók szűk társadalmában valahogyan kitudódott tervezett cégnevük, ezért előzte meg konkurensük, a szintén gerincgyógyászattal foglalkozó Kérelmezett őket a domain regisztrációjával.

 

Mivel Kérelmező és Kérelmezett egyazon városban fejtiki ki tevékenységüket, ezért Kérelmező ügyfelei részére megtévesztő, hogy a cégnévvel azonos domain név alatt nem Kérelmező szolgáltatásait érik el.

 

Kérelmezőt nem illeti meg a gerincstudio.hu domain használata, Kérelmezett csupán zavarni kívánja Kérelmező szakmai tevékenységét, és üzleti előnyt kíván szerezni magának.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte.

 

Kérelmezett, mint gyógymasszőr, üzlettársával már 2009. tavasza óta tervezte, hogy egy „gerincstúdiót” hoznak létre. A kifejezést az ötlet megszületésétől kezdve már nyilvánosan is használták. Így került sor, hogy magánszemélyként, más domainekkel, így a fajaderekam.hu domain névvel együtt igényelte a kérelmezett domain nevet. Később, miután a megfelelő helyszínt is megtalálták, üzlettársával céget is alapított a tevékenységre.

A kérelmezett domain név alatt azóta érdemi tartalom szolgáltatást folytat, cégük elérhetősége, hivatalos levelezési címe is a kérelmezett domain név alatt folyik. Mindezek alapján Kérelmezett megállapíthatónak tartja, hogy a domain névhez jogos érdeke fűződik a regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának ( a továbbiakban: RDSZ) 30./a. pontja értelmében.

 

A Gerincstúdió név bevezetésére komoly piaci marketinget végeztek, amelynek következtében a név összeforrt az általuk kínált szolgáltatással.

 

Kérelmező cégét 2009. augusztus 13.-án alapította. Ekkor már a Kérelmezett 2009. augusztus 6,.-án kelt domain igénye 3 napja a nyilvános várólistán meghirdetésre került. (2009. augusztus 10. 14.22. perckor). Így ha a Kérelmező mindenképpen egy szabad domain névnek megfelelő cégnevet kívánt volna választani, akkor arra megfelelő körültekintéssel lehetősége lett volna.

 

Kérelmezett álláspontja szerint a gerincstúdió meglehetősen általános leírása a tevékenységnek, így nem különbözik a „fogorvos” kifejezéstől.

 

Kérelmezett álláspontja szerint az által tett komoly előkészületek és beruházások kizárják a domain használattal kapcsolatos rosszhiszeműséget. Éppen ellenkezőleg, a jogbiztonság elvét sértené a kérelemnek helyt adó döntés, hiszen így bármely várólistán szereplő domain névvel azonos elnevezésű, később alapított cégre hivatkozással lehetne igényelni az adott domain név átruházását. Kérelmezett véleménye szerint éppen a Kérelmező részéről mutatható ki a rosszhiszeműség jelen esetben.

 

Kérelmezett csatolta a domain név ( és vele együtt más domainek, így a fakójaderekam.hu)  igénylőlapját, amelynek kelte 2009. augusztus 6.

 

 

III.          Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett vitatta, hogy Kérelmezett a Gerincstúdió elnevezést 2009. tavaszától használta volna. Cégnevének megválasztása előtt kellő piackutatást végzett, és a névhasználatot nem tapasztalta.

 

2009. októberében személyesen vette fel a kapcsolatot a Kérelmezettel, akivel mintegy egy hónapon keresztül tárgyalásokat folytatott a domain átruházásáról, azonban Kérelmezett végül elzárkózott ettől, és azt tanácsolta, hogy Kérelmező forduljon a Regisztrációs Döntnökhöz. Kérelmezettnek tehát már 2009. október elején tudomása volt arról, hogy a Kérelmező cégnevével azonos domain nevet választott, amikor a domain nevet érdemben használó gazdasági társaságot megalapították. Kérelmezett érdemi üzleti tevékenysége csak 2009. november 12. napján kezdődött, amikor üzlethelyiségét megnyitotta.

 

A Kérelmezett cégének. tevékenysége a - gerincgyógyászattal kapcsolatban - egyebekben a Denevér-pad elnevezésű eszköz alkalmazására korlátozódik honlapjuk alapján, ezért Kérelmező álláspontja szerint a "Gerincstúdió" név használatához semmilyen joga vagy jogos érdeke sem fűződik.

 

Kérelmezett „Gerincstúdió” név alatt semmilyen üzleti tevékenységet nem folytat, mivel azt egy Kft. végzi. Kérelmezett álláspontjával szemben tehát nem állapítható meg az RDSZ 30./a. pontja alapján javára a jogos érdek fennállása,mivel ő maga érdemben nem használja a domain nevet. Kérelmező éppen azért nem regisztráltatta a cége megalapítását megelőzően magánszemélyként a domain nevet.

 

A Kérelmezett által végzett marketing tevékenységet is vitatta Kérelmező, mivel azt nem kérelmezett, hanem későbbi cége megbízottja végezte, továbbá a névviselési jog megsértésének tudatában folyt.

 

Kérelmező határozottan kijelentett, hogy a cég nevének megválasztásakor ellenőrizte a domain nevet, és az szabad volt. Ennek bizonyítására csatolta a cégnév megválasztásáról ügyvédjének 2009. augusztus 4.-én írt e-mail másolatot is.

 

Kérelmezett rosszhiszeműsége abban mutatkozik, hogy az általa alapított cég társasági szerződésének aláírását és a tevékenység megkezdését megelőzően már tudomással bírt a névviselési jog megsértéséről, ennek ellenére, kifejezetten a versenytárs ellehetetlenítése érdekében az általa lefoglalt egyenértékű domain nevek közül éppen a jogsértőt biztosítja cége részére.

 

Kérelmező hivatkozott névhasználati joga keretében a Ptk. 75., 77.§-aira, továbbá a BDT 2008. 1740. számú döntésre, amelynek  értelmében a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét (címét) egyaránt meghatározza. A Legfelsőbb Bíróság joggyakorlata szerint továbbá a kereskedelmi név használata többek között akkor minősül jogellenesnek, amennyiben a név használata a jogosult megalakulását követően és engedélye hiányában kezdődött meg. Kérelmező egyértelműen megállapíthatónak tartja, hogy a kereskedelmi név használata a Kérelmezett társasága részéről egyértelműen a Kérelmező cég alapítását követően valósult meg. A jogszabályi rendelkezések és a kialakult bírósági gyakorlat alapján nincsen jelentősége a felróhatóságnak, a jogsértő

jó- vagy rosszhiszeműségének.

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Kétségtelenül megállapítható, hogy a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező cégnevének vezérszavával, a Kérelmezőnek tehát van hazai jog által biztosított jogvédelme a kérelmezett domain névvel kapcsolatban.

Az RDSZ idézett rendelkezéseiből azonban egyértelmű, hogy egy adott domain név visszavonására és /vagy átruházására csak az esetben kerülhet sor, ha legalább két feltétel együttes fennállása megállapítható. A kérelemben foglaltak teljesítéséhez tehát szükséges annak megállapítása is, hogy a Kérelmezettnek nincs joga vagy jogos érdeke a név használatára, vagy hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte vagy használja.

 

A Döntnök először azt vizsgálta, hogy a Kérelmezett az igényléskor sértette-e a Kérelmező jogát. A Felek által előadottakból és a csatolt okiratokból egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezett a domain nevet azt megelőzően igényelte, hogy Kérelmező, mint jogi személy létrejött volna. A Regisztrációs Döntnök az ügy eldöntése szempontjából csak azokat a dátumokat tekintette relevánsnak, amelyek valamely nyilvántartásból is ellenőrizhetők, mivel minden kétséget kizáró bizonyító erőt ezeknek lehet tulajdonítani. Bizonyítást nyert, hogy a Kérelmezett domain név igénylése 2009. augusztus 10.-én a várólistán meghirdetésre került, majd a 14 nap leteltével, 2009. augusztus 26.-án a nyilvántartásba rögzítessél számára delegálva lett. A Kérelmező cég társasági szerződését 2009. október 13.-án írta alá, cégbejegyzésére pedig 2009. augusztus 24.-én került sor. A Kérelmezőt névhasználati joga a cégjogi szabályok és a cégjegyzék tanúsága szerint is a bejegyzés napjától illeti meg. 

 

A Döntnök egyetértett a Kérelmezett azon érvelésével, hogy a társasági szerződés aláírására már akkor került sor, amikor a Kérelmezett domain igénylését meghirdették, így arról a Kérelmező is értesülhetett volna. A Kérelmezett a domain név igénylésekor olyan nevet választott magának, amely más jogát nem sértette.

 

A Döntnök részben osztotta Kérelmezett azon álláspontját, hogy megengedhetetlen jogbizonytalanságot eredményezne egy olyan gyakorlat, amely helyt adna az igénylést követően szerzett jogok tekintetében, így a később szerzett név vonatkozásában a későbbi jogszerző számára kizárólag a névhasználati jogra alapított jogvédelemnek. Ugyanakkor a Döntnök rámutat arra is, hogy az RDSZ 29. pontja értelmében azonban a kérelemnek helyt adó döntést kellene akkor is hozni, ha a domain igénylésekor ugyan nem sértette az igénylő más jogát, azonban az adott névre a domain használónak nincs joga, vagy ahhoz nem fűződik jogos érdeke. A jelen esetben azonban Kérelmezett bizonyította, hogy a névhasználathoz jogos érdeke fűződik.

 

A Döntnök nem értett egyet Kérelmező azon érvelésével, hogy az RDSZ 30. a.) pontjában foglalt feltétel nem valósul meg, mivel nem Kérelmezett, hanem az általa létrehozott gazdasági társaság használja a domain nevet. Az RDSZ. 10. pontja értelmezi a domain érdemi használatát. Nincs olyan kötelezettség, hogy az adott domain nevet kizárólag regisztrált domain használónak kell érdemi módon használnia, e vonatkozásban az RDSZ megengedő, és helyes értelmezése alapján érdemi használatnak tekinthető, ha az adott domain alatti tartalomszolgáltatást más jogi vagy természetes személy végzi. Különösen annak tekinthető, ha a domain használó érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaság céljaira történik a tartalomszolgáltatás. 

 

A Döntnök a Kérelmező azon érvelését sem tartotta elfogadhatónak, hogy mivel a Kérelmezett cégének szolgáltatása kizárólag a denevér ágy használatával történik, nem mutatható ki összefüggés a domain név és Kérelmezett szolgáltatása között. A laikus internet használók számára a „gerincstúdió” és a porckorongsérv gyógyítására hirdetett szolgáltatás között az összefüggés egyértelműen megállapítható.

 

Az RDSZ. 30. a.) pontja szempontjából releváns, hogy a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően már érdemi használatot tanúsítson. E vonatkozásban maga a Kérelmező is azt adta elő, hogy az érdemi használat 2009. november 12.-e óta megvalósult, így a Döntnök megállapította, hogy az már a Kérelemnek a Kérelmezetthez történt megküldését megelőzően megkezdődött.

 

A Kérelmezett javára tehát a domain névvel kapcsolatos jogos érdeket megállapíthatónak tartotta a Döntnök, de rámutat arra is, hogy éppen a Kérelmező észrevételében tárgyalt kereskedelmi név alapján a Kérelmezettnek joga is van a „gerincstúdió” kifejezéshez. Mivel a Kérelmezett domain név igénylésekor más jogát nem sértette, így kereskedelmi nevének és domainja azonosítására szabadon választhatta a „gerincstúdió” kifejezést, amelynek használatára ezáltal jogot is szerzett.

 

A Kérelmezett rosszhiszeműsége vonatkozásában a Döntnök az RDSZ. 31. pontja alapján egyik fordulatot sem tartotta a fenti tényállás tekintetében megállapíthatónak.

 

Kérelmező azon állításával kapcsolatban, hogy a cégnevének megválasztása a szűk szakmai körben kitudódhatott, és ez indokolhatta Kérelmezett domain név választását, a Döntnök rámutat arra, hogy erre vonatkozóan maga a Kérelmező sem terjesztett elő bizonyítékot, de e kérdésnek bizonyítása meghaladja az alternatív vitarendezés kereteit.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

 

 
 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum