Elfelejtettem a jelszót.

linde-gas


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a linde-gas.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. Kérelmező által a Linde - Gastronomie Kft. Kérelmezett ellen a  linde-gas.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a linde-gas.hu domain nevet a  Linde - Gastronomie  Kft.  Kérelmezettől visszavonja , és azt a Kérelmező LINDE GÁZ Magyarország Zrt. javára átruházni rendeli.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

 

I.             Kérelem

 

A linde-gas.hu domain név ügyében a Kérelmező arra hivatkozással kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását, hogy a Ptk. 77.§-a alapján védelmet élvező cégnevéhez, valamint a Kérelmező tagja javára lajstromozott LINDE közismert közösségi védjegyhez (lajstromszám: 004017216.) megtévesztésig hasonló domain nevet korábban a Kérelmezővel korábban munkaviszonyban álló, nála rendszergazdai feladatokat ellátó  természetes személy regisztráltatta, aki a név átruházásra vonatkozó Kérelmezettől 2009. január 27.-én érkezett felszólító levelet követően, 2009. február 23. napján alapította a Kérelmezett céget, és arra átruházta a domain nevet.

 

A linde-gas.hu domain név egyértelműen a Kérelmezőre utal, aki a Kérelmezettel ellentétben valóban gázok előállításával, illetve forgalmazásával foglalkozik. A linde-gas.hu begépelésével a www. hirdetesujsag.hu oldalra léphetünk be, ahol a Kérelmező versenytársai is hirdethetik magukat, így az a fogyasztó, aki a Kérelmező termékeit kívánja megvásárolni, és a linde-gas.hu kifejezést begépeli egy olyan oldalon találja magát, ahol más gázszolgáltatók szabadon reklámozhatják magukat. Ez egyrészt megtéveszti a fogyasztókat, másrészt jelentős károkat okoz a Kérelmező részére.

 

Kérelmező csatolta a 2009. január 27.-én kelt felszólító levelet, valamint annak 2009. január 29.-i átvételét igazoló tértivevényt.

 

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és javára történő átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett nevében érdemi védekezést ügyvezető igazgatója terjesztette elő, aki azonos azzal a természetes személlyel, aki a domain nevet eredetileg regisztráltatta. A természetes személy a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseire hivatkozva tiltakozott adatainak a jelen eljárásban történő felhasználása és nyilvánosságra hozatala ellen.

 

Kérelmezett a kérelemmel kapcsolatban érdemben előadta, hogy a Kérelmező cégneve és a Kérelmezett cégneve közötti hasonlóság kizárja a Ptk. 77.§-ban szabályozott névviselési jog sérelmét, mivel álláspontja szerint a Kérelmező cégneve LINDE GÁZ és a kérelmezett domain név lényegesen különbözik, és a linde-gaz.hu valamint a lindegaz.hu domain nevek egyeznek meg Kérelmező rövidített cégnevével, míg a kérelmezett linde-gas.hu domain név Kérelmezett LINDE GASTRONOMIE cégnevéhez jobban hasonlít, így a névviselési jog a Kérelmezettet is megilleti.

 

A LINDE védjeggyel kapcsolatban Kérelmezett előadta, hogy az csak a LINDE megjelölésre terjed ki, ábrás védjegy, és nem a Kérelmezett vendéglátóipari tevékenységével azonos áruosztályra került lajstromozásra. A linde kifejezés egyébként hétköznapi, több nyelvben jelentéssel bír, magyar jelentése : hársfa. A kérelmezett domain név egyébként sem a linde.hu, hanem az attól eltérő linde-gas.hu.A linde szó különböző összetételben történő használata védjegybitorlást nem valósíthat meg, és számos más domain név is tartalmazza. ( pl. linderhof.com, linderbela.hu, vagy lindex.com)

 

Mivel Kérelmezett cégnevéhez hasonlít a domain név, így nem állapítható meg, hogy a domain nevet úgy igényelte volna, hogy ahhoz nem fűződött joga, vagy jogos érdeke. Kérelmezett hangsúlyozta, hogy nincs semmilyen bejegyzett védjegy vagy cég linde-gas néven. A cég külföldi partnerei sokkal könnyebben meg tudják jegyezni a rövidített nevet, mint a cég teljes nevét.

 

Kérelmezett nevében nyilatkozó ügyvezető nem vitatta, hogy 2005. december 311.-ig munkaviszonyban állt Kérelmezővel, azonban álláspontja szerint az, hogy 10%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a Kérelmezett cégben, valamint annak ügyvezetője, semmilyen kapcsolatban nem áll Kérelmezővel, mint volt munkáltatójával. A Kérelmezett cég megalakulását megelőzően azért regisztráltatta a domain nevet magánszemélyként, mert félt, hogy ha a cég bejegyzését követően az a Cégközlönyben meghirdetésre kerül, úgy más hamarabb regisztráltatja.

Kérelmezett főtevékenysége vendéglátóipar, amely teljes mértékben elhatárorolódik a Kérelmező gázipari tevékenységével. Kérelmezett és Kérelmező között a domain név átruházásának időpontjában semmilyen jogi kapcsolat nem állt fenn.

 

Kérelmezőnek jelenleg is van honlapja,amelyet használ is, és Kérelmezett nem érti, hogy 9 év után miért a Kérelmezett cég domain nevét kívánja Kérelmező megszerezni.

 

Miveol a Kérelmezett cég megtervezése, bejegyeztetése és üzleti terveinek elkészítése hosszabb időt vett igénybe, ráadásul a gazdasági válság is akadályozza a piacra lépést, így a domain nevet valóban a www.hirdetesujsag.com oldalra irányították, de csak azért, hogy azon tartalom elérhető legyen. Egyebekben a domain nevet e-mail címként valamennyi üzleti és hatósági kapcsolatukban használják. Ezért Kérelmezett terhére nem állapítható meg a rosszhiszemű domain használat.

 

Kérelmezett vitatta továbbá a gáz szó és a domain név gas végződése közötti kapcsolatot, álláspontja szerint külföldi (főként német és holland) partnerei számára teljesen egyértelmű, hogy a gas szó a gastronomie rövidítése.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte.

 

III.          Kérelmező észrevételei

 

Kérelmező előadta, hogy a LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. cégkivonatában a cég idegen nyelvű elnevezése : LINDE GAS Ungarn GAG. Kérelmező külföldi partnerei ilyen néven ismerik a céget, illetve a magyar ügyfelek is ismerik a Kérelmezőnek ezt az elnevezését. Ebből kifolyólag nem lehet kérdéses, hogy a linde-gas-sal a Kérelmezőt azonosítják. A Ptk.-ban rögzített névviselési jog mindenkit megillet, azonban értelemszerűen a korábbi jogosultat védi. Ennek alapján a Kérelmezett nem hivatkozhat a névviselési jog megsértésére akkor, amikor a Kérelmezett jóval régebb óta fennálló névviseléshez fűződő jogát ő maga megsértette. A Ptk. 4.§ (4) második fordulata szerint „Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat.”

 

A védjegybitorlás kérdésében Kérelmező kiemelte, hogy azt nem csak az azonos áruosztályban történő használattal, hanem a védjegy jó hírnevének sérelmével is el lehet követni. Elköveti a védjegybitorlást az is, aki: olyan megjelölést használ, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága miatt. Ebben az esetben is ez történik. A linde gas és a linde gáz egyértelműen összetéveszthető, így a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.

 

Kérelmezett tagja és ügyvezetője,mint a Kérelmező korábbi alkalmazottja tudta a domain név megválasztásakor, hogy a linde szó felhasználásával korábbi munkaadója cégnevét használja fel.

 

A piaci szerelők, és a magánszemélyek nem csupán a linde szóval , de a linde gas-sal is a Kérelmezőt azonosítják, hiszen a Kérelmező rövidített elnevezése sem LINDE ZRT, hanem LINDE GÁZ Magyarország Zrt., azaz a gáz szó a rövidített elnevezésben is szerepel. Mindezen túl a Kérelmező által kiállított valamennyi számlán szerepel a Linde Gas a fejlécen, azaz a Kérelmezett tagja, aki ezt a tényt is nagyon jól ismeri nem hivatkozhat arra, hogy a Linde gas elnevezéssel nem a Kérelmezőt azonosítják.

 

A kérelmezett sérelmezi, hogy a kérelmező miért nem elégszik meg a linde.hu domain névvel. Ennek indoka nagyon egyszerű. Azért nem, mert a linde-gas-sal is őt azonosítják, és ennek a domainnek a begépelésével a fogyasztó olyan oldalon találja magát, ahol a versenytársak is hirdetik magukat. Ezzel ellentétben a kérelmezett nem használja semmire a linde-gas.hu oldalt, hiszen azon a hirdetésújság jelenik meg, és a kérelmezett neve azon nem is szerepel. Az, hogy a kérelmezett mivel foglalkozik irreleváns, hiszen itt arról van szó, hogy a Linde (jól bejáratott név, mely egybe forr a minőséggel) neve alatt kíván majdan tisztességtelen előnyökhöz jutni, jelenleg pedig azzal, hogy a www.hirdetesujsag.hu oldalra navigál a kérelmezőnek károkat okoz.

 

Kérelmező rögzíteni kívánja, hogy a gazdasági válságra a kérelmezett nem hivatkozhat, hiszen a jogsértésére ez nem szolgál mentségül. A kérelmezett által előadott indok, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy aki ismeri a kérelmezőt pont a linde-gas.hu-t gépeli be. Kérelmező ismét jelzi, hogy az a tény, hogy a kérelmező mit valószínűsít, jelentőséggel nem bír akkor, ha maga a névhasználat és a domain regisztráció jogszabályt sért. A kérelmezettnek azt kell megértenie, hogy a Linde név használatához csak a kérelmezőnek fűződik érdeke, a kérelmezett névhasználata pedig a fent előadottak és a korábbi kérelem alapján rosszhiszemű, és emiatt a használat azonnali abbahagyására köteles. Az, hogy a Linde névhez annak önállóságát meghagyva mit kapcsol irreleváns, hiszen a linde szó használatával már megvalósul a jogsértés. A kérelmező álláspontja szerint a gas szóval nem a gastronómiát rövidítik, hanem a gáznevű anyagok, illetve a kőolajszármazékok összefoglaló neveként használatos. A kérelmező ki kívánja emelni, hogy a Gas szót tartalmazza a kérelmező cégkivonata: LINDE GAS Ungarn GAG.

 

Kérelmezettnek a személyes adataihoz fűződő jogára vonatkozó előadással szemben Kérelmezett rámutat arra, hogy a domain nyilvántartás nyilvános, csakúgy mint a cégjegyzék, így a magánszemély adatait mindkét nyilvántartásból meg lehet állapítani.

 

IV.         Döntés

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmezett nem igazolta, hogy a kérelmezett domain név használatához joga vagy jogos érdeke fűződne, ugyanakkor a kérelmezett domain név kétségtelenül könnyen összetéveszthető a Kérelmező hivatalos és közismert cégnevével.

 

A kérelmezett domain név kétségtelenül Kérelmező cégnevéhez megtévesztésig hasonló név, továbbá a linde ábrás védjeggyel oltalomban részesített linde kifejezés a domináns eleme a domain névnek. A Kérelmezőnek a cégjegyzékbe 2005.12.23.-tól bejegyzett idegen nyelvű elnevezésének vezérszava: Linde Gas, amely azonos a kérelmezett domain névvel. A Kérelmező javára tehát megállapítható, hogy a kérelmezett domain név valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett névvel azonos, illetve ahhoz hasonló.

 

A Döntnök ezt követően vizsgálta, hogy a Kérelmezett a domaint anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

A Döntnök a cégjegyzékből megállapította, hogy a Kérelmezett 2009. február 24.-én bejegyzett rövidített cégneve Linde Gastronomie Kft.

 

A Kérelmezett javára tehát a név használatához fűződő jogot nem lehetett megállapítani.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 30. pontja értelmében jogos érdeket akkor lehet megállapítani, ha

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

Maga a Kérelmezett is elismerte, hogy a domain nevet csupán levelezési címként használják, azt egyébként átirányítják a www.hirdetésujsag.com domain név alatti web oldalra. Ezt a tényt a Döntnök is ellenőrizte. A Döntnök egyúttal azt is megállapította, hogy a domain név eredeti, a magánszemély által történt 2001.04.04. napján történt regisztrációja óta sem történt érdemi tartalomszolgáltatás a domain név alatt.

 

A Kérelmezett hivatkozott ugyan arra, hogy a domain nevet levelezési címként használja, azonban önmagában a levelezési címként történő használat nem meríti ki az áruk, szolgáltatások felkínálásával történő használatot.

 

A 30. pont b. pontjában foglaltakat nyilvánvalóan nem lehetett Kérelmezett javára megállapítani, mivel a domain név nem azonos cégnevével, így nem lehet közismert elnevezése.

 

A c.) pont alattiakkal kapcsolatban pedig a Döntnök rámutat arra, hogy egyetértve a Kérelmező azon állításával, hogy a LINDE GAS név közismert elnevezése, valóban az internet felhasználók megtévesztésére alkalmas, ha ezen név alatt egy hirdetési újságot találnak.

 

Olyan körülmény tehát nem volt megállapítható, amely arra utalt volna, hogy Kérelmezettnek a név használatához joga vagy jogos érdeke fűződne, ezzel szemben a felek előadásai és az interneten található adatok éppen Kérelmezett rosszhiszemű magatartását is alátámasztják.

 

A 31. b.) pont értelmében ugyanis a rosszhiszemű domain használatot akkor lehet megállapítani, ha

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

 

Mivel a domain nevet 2001.-ben regisztráló, és azt a Kérelmezett javára átruházó magánszemély saját nyilatkozatában is elismerte, hogy a Kérelmezővel munkaviszonyban állt, így bizonyítottnak tekinthető az a tény, hogy tudatában volt a domain név megválasztásakor, hogy annak használatára a Kérelmezőnek joga van. A ii. pontban foglalt feltétel is fennáll, hiszen a domain nevet soha nem használták megfelelő módon, ahogy arra a Döntnök az előzőekben már rámutatott.

 

Ezért a Regisztrációs Döntnök egyetértve a Kérelmező előadásával, megállapíthatónak tartja az Eljárási Szabályzat 31. b.) pontjában foglaltak fennállását.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy az RDSZ 29. a.) és b.) pontja alapján a domain név visszavonása és a Kérelmező javára történő átruházása elrendelhető.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. április 22.

 

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum