Elfelejtettem a jelszót.

boribon


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a boribon.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Marék Veronika Kérelmező által a Bodáné Fehér Borbála Kérelmezett ellen a boribon.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a boribon.hu domain nevet Bodáné Fehér Borbála Kérelmezettől visszavonja, és azt Marék Veronika  Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

Kérelmező az alkotója a Boribon mesekönyvnek, amelynek címszereplője  a Boribon mackó figura. Kérelmező a nevet is maga találta ki. A szerzői jogi törvény védelme alatt áll a karakter és az elnevezés is, mint egyéni, eredeti alkotás. 1958-ban a Móra Könyvkiadó jelentette meg először a mesekönyvet Boribon a játékmackó címen, majd azóta itthon és a világban a Boribon mesekönyvsorozat népszerűvé, ismertté vált. Társasjáték, animáció is készül ezen a néven.

 

 

Kérelmezettnek a név használatához sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik.

 

Kérelmezett elismeri, hogy csak saját személyes használatra regisztráltatta a nevet, az alatt tartalomszolgáltatást nem folytat.

 

Kérelmező a kérelemhez csatolta a felek között az eljárás megindítását megelőzően lefolytatott levelezést.

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett érdemi védekezésében arra hivatkozott, hogy keresztnevéből, a Borbála névből képzett becézés a Boribon, gyermekkora óta családi és baráti körben így szólítják.

 

Álláspontja szerint nem él vissza a domain névvel,mivel azt nem kereskedelmi célra használja, és az semmilyen összefüggésbe nem hozható a Kérelmező mesefigurájával.

 

A domain regisztrációjával fő célja egy szolgáltatótól független e-mail cím létrehozása volt, amelyet magáncélú levelezésre használ.

 

Kérelmezett álláspontja szerint a nem a Boribon név, hanem a Boribon a játékmackó szóösszetétel köthető a Kérelmezőhöz. Mivel nem lajstromozott védjegyről van szó, így nincs a Kérelmezőnek kizárólagos használati joga.

 

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy az internetes kutatás eredményeként a „boribon” kifejezés nem csak a Kérelmezőhöz, hanem más személyekhez és cégekhez is köthető. Ilyen névvel több cég és magánszemély létezik, ezekre példákat sorolt fel érdemi védekezésében, közöttük a Borbon nevű óvodát és bölcsödét is, továbbá a www.boribonkucko.hu és a www.borbon.net web oldalakat. Mindez Kérelmezett szerint azt bizonyítja, hogy a Borbon elnevezést nem a Kérelmező találta ki, hanem csupán egy létező elnevezést használt mesefigurája megjelölésére. Az elnevezés korábbi, mint ahogy azt a Kérelmező használni kezdte volna.

 

Kérelmezett rámutatott arra is, hogy a Kérelmező használhatná a boribon.eu domain nevet is, mivel az még szabad.

Kérelmezett állította, hogy a domain-hez jogos érdekem fűződik, mivel ez a neve és ezen a néven szólítja a családja, illetve a barátai, ismerősei, tehát a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzat 30. pont b.) bekezdése megvalósul. Nem igényelte rosszhiszeműen a domain nevet, nem akarja azt haszonszerzésre használni, és a felhasználás sem rosszhiszemű, hiszen nem téveszthető össze a weblap tartalma kérelmező mesefigurájával, nem utal arra, nem sérti érdekeit, így a szabályzat 30. pont c) bekezdése alapján is bizonyítható a domain név használatához való jogos érdeke.

 

Kérelmezett a kérelme elutasítását kérte.

 

 

 

III. Kérelmező észrevételei

 

Kérelmező kérelmének fenntartása mellett hivatkozott arra, hogy a szerzői jogi törvény értelmében 1959. óta minden különlajstromozás nélkül jogvédelem alatt áll a mesefigura elnevezése. A Boribon mackó az egyik legrégebbi és legnépszerűbb mesealakként ismert Magyarországon.

 

A Kérelmezett által hivatkozott óvodák, bölcsődék, stb. általában jogszerűen járnak el a név használatakor, előtte ugyanis engedélyt kérnek erre Kérelmezőtől. Ennek alátámasztására csatolta az egyik legutóbbi megkeresését.

 

A meséket a világ számos nyelvére lefordították, és ezen a néven jelentették meg, így pl. az USA-ban és Japánban is. A mesefigura ismertsége eredményezheti a számos külföldi „boribon” elnevezésből képzett domain nevet is, amelyekre a Kérelmezett hivatkozott.

 

A Kérelmezett becenevét is valószínűleg a jól ismert mesefigura inspirálhatta, hiszen a Kérelmezett születésekor a mű már 18 éve ismert és nagyon népszerű volt.

 

Kérelmezett nem járt el gondosan a domain név megválasztásakor, hiszen tájékozódhatott volna arról, hogy arra a Kérelmezőnek van joga.

 

A domain név célja, hogy az alatt használójának web oldalát el lehessen érni, azon keresztül szolgáltatásait, termékeit ismertté tehesse. A kérelmezett domain alatt ezzel szemben web oldal nem érhető el, mivel Kérelmezett saját állítása szerint is azt csak magán levelezése céljára használja. Kérelmező azonban el van zárva attól, hogy a domain név alatt saját alkotásait bemutathassa.

 

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

 

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának ( a továbbiakban: RDSZ)  29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező javára az 1999. évi LXXVI: törvény értelmében a mű sajátos címére, továbbá az abban szereplő jellegzetes alakra, figurára jogvédelem áll fenn. Így Kérelmező kétségtelenül jogosult a „Boribon” név használatára, valamint annak kereskedelmi célú használatára illetve ilyen használatnak engedélyezésére is.

A kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához az RDSZ  29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia,  vagyis a Döntnöknek azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

Kérelmezett arra hivatkozott, hogy a név használatára joga van, mivel az elnevezés gyermekkora óta a beceneve. Jogot azonban becenév használatára a hatályos jogszabályok alapján nem lehet szerezni, csak abban az esetben, ha azt, mint művészi, alkotói nevet is használja valaki. Névhasználati jog Kérelmezettet csak a hivatalos elnevezése alapján, az abban foglalt karakterekre illeti meg.

 

Kérelmezett javára a jogos érdek abban az esetben lenne megállapítható az RDSZ 30. pontja alapján, ha

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A jelen ügyben nyilvánvaló, hogy sem az a.), sem a b.) pont alapján nem állapítható meg Kérelmezett javára a névhasználattal kapcsolatos jogos érdek, mivel a domaint saját állítása szerint is csak levelezésre használja.

Tény, hogy a c.) pont szerint Kérelmezett nem továbbértékesítés szándékával használja a domain nevet. Azonban a c.) pont szerint jogos érdek csak az esetben lenne megállapítható Kérelmezett javára, amennyiben a használat törvényes lenne. Mivel a szerzői jogi törvény hivatkozott rendelkezése értelmében azonban a „boribon” szó szerzői jogvédelem alatt áll, mint a mű címének meghatározó kifejezése, és a jellegzetes figura kereskedelmi célú használata a Kérelmező kizárólagos joga, így még az esetben sem minősíthető a Kérelmezett domain használata törvényesnek, ha a domain nevet kizárólag magán célra használja.

 

Ugyan az RDSZ. 10. pontja a domain név érdemi használatának minősül, ha azt bizonyíthatóan hosszabb ideig elektronikus levelezésben is használják, a Döntnök azonban egyetértett a Kérelmező azon álláspontjával, hogy a domain név elsődleges célja, hogy az alatt az internet felhasználók részére információt szolgáltassanak. Így amennyiben a kifejezés használatára másnak hatályos jogszabály által biztosított joga van, jogos érdek a csupán elektronikus levélcímben történő használatra nem alapozható.

 

Megjegyzi továbbá a Döntnök, hogy a Kérelmezett által a domain alatt képzett e-mail cím „info” előtagjából következően éppen nem a domain személyes használatának jellegére utal. Kérelmezett továbbá állította ugyan, de nem bizonyította azt sem, hogy a „Boribon” elnevezés a rokoni és ismeretségi körben használt beceneveként lenne ismert.

 

Mivel az RDSZ értelmében a kérelemnek helyt adó döntéshez elegendő, ha a jogszerű vagy jogos érdek alapján történő használat hiánya állapítható meg, így a Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét már nem vizsgálta.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a boribon.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök  a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. július 30.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum