Elfelejtettem a jelszót.

etro


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

az etro.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az ETRO S.p.A. Kérelmező által Kerecsényi Krisztián Kérelmezett ellen az etro.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök az etro.hu domain nevet Kerecsényi Krisztián Kérelmezettől visszavonja, és azt az ETRO S.p.A. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező az 1993. október 18-i elsőbbséggel számára Magyarországon is oltalmat biztosító 610967 lajstromszám alatt regisztrált „ETRO” nemzetközi szóvédjegyre, továbbá a 610968 lajstromszám alatt regisztrált „ETRO” nemzetközi szóvédjegyre, a 610969 lajstromszám alatt regisztrált „ETRO” nemzetközi ábrás védjegyre és a 000552430 lajstromszám alatt regisztrált „ETRO” közösségi szóvédjegyre hivatkozott, mint olyan névhasználati jogra, amely számára a kérelmezett domain tekintetében hazai vagy közösségi jogvédelmet nyújt.  Kérelmező a védjegyekben szereplő „ETRO” megjelölést tevékenysége körében használja, mind a közösségi, mind pedig a magyar piacon folytatott tevékenysége során. Kérelmező cégneve továbbá teljes egészében megegyezik a kérelmezett domain névvel.

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogi érdeke fűződne és a nevet rosszhiszeműen használja.

 

A kérelmezett domain név teljes mértékben megegyezik a Kérelmező hivatkozott „ETRO” megjelölést tartalmazó védjegyével. Az domain név Kérelmezett általi választása és használata egyértelműen megtévesztő, hiszen az „ETRO” megnevezés a védjegyjogosult kérelmező hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a Kérelmező marketing tevékenysége és üzleti jóhíre következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Kérelmező termékei a magyar Internet-felhasználók számára is hozzáférhetőek, illetve a Kérelmező használója több más, az „ETRO” megjelölést magában foglaló internetes tartománynévnek több gTLD és ccTLD alatt. A kérelmezett domain név és a védjegyek azonossága miatt az Internet felhasználók a Kérelmezőre asszociálhatnak.  A kérelmezett ezt a helyzetet, vagyis a kérelmezői védjegy jóhírét, a kérelmező szolgáltatásainak ismertségét és azok piaci megbecsültségét kihasználva igyekszik az domain névvel minél több fogyasztót a saját honlapjára irányítani.

 

A Kérelmezett jogszerű eljárását továbbá kizárja, hogy a Kérelmező nem adott hozzájárulást a Kérelmezett részére a védjegy bármely módon történő használatára.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7 b) pontja, illetve a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) i) pontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége egyértelműen megállapítható.

 

A Kérelmezett azzal, hogy a domain nevet a saját használatára regisztráltatta, megakadályozza a Kérelmezőt a védjegyével, cégnevével és árujelzőjével azonos név a .hu alatti tartományban történő domainkénti használatában.

 

Kérelmező csatolta a védjegy lajstromkivonatát,továbbá a kérelmezett domain alatt 2010. január 12.-én található tartalomról szóló közjegyzői igazolást, amely bizonyítja, hogy érdemi tartalom a honlapon nem szerepel.

 

Kérelmező 2009. szeptember 9.-én felszólító levelet küldött Kérelmezettnek, aki arra nem válaszolt, együttműködési szándékot nem tanúsított.

 

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett rosszhiszeműsége megállapítható a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7 a) pontja, illetve a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. a) pontja szerint is, amelyek kimondják, hogy amennyiben a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák, a rosszhiszeműség prima facie fennáll. A Kérelmezett ilyen irányú szándékára utal az, hogy a domain nevet nem használta a Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.1.4 pontjában előírtaknak megfelelően, vagyis várt a kínálkozó alkalomra, amikor a domain nevet értékesítheti a domain név használatára jogosult számára; illetve az a körülmény is, hogy a Kérelmező által a részére küldött felszólító levélre nem válaszolt, együttműködési szándékot nem mutatott.

 

Kérelmező hivatkozott arra, hogy jelen esetben megállapítható  a domain név Kérelmezőre történő átruházásához szükséges, a Domainregisztrációs szabályzat 10.1.5 és az Eljárási Szabályzat 29. pontjában foglalt konjunktív feltételrendszer mindhárom eleme (egyfelől a domain név azonos a kérelmező védjegyével, másfelől a kérelmezett oldalán jog, illetve jogos érdek hiánya, valamint rosszhiszemű igénylés/felhasználás).

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

Kérelmezett érdemi védekezést kétszeri felszólítás után sem terjesztett elő.

 

 

 

II.           Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik az „etro” név használatához a javára lajstromozott védjegyoltalomból, valamint a név árujelzőként történő használatából következően. Az is egyértelműen megállapítható,hogy a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező javára védett névhez.

 

 A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit azzal küldi meg a Kérelmezettnek, hogy arra vonatkozó érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő. A Kérelmezettet tájékoztatni kell arról, hogy érdemi védekezésének előterjesztésével egyidejűleg kérheti a kérelem háromtagú tanácsban történő elbírálását. A Kérelmezett figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és a Kérelmező előadásával illetve a csatolt közjegyzői okirattal  egyezően tapasztalta, hogy azon érdemi tartalom nem volt elérhető. A Google keresőben az „etro” névre egyértelműen a kérelmezőhöz kapcsolható találatok jelennek meg, így a Döntnök egyetértett azzal, hogy a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. b.i.) és c.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. Ugyanakkor az azt alátámasztó bizonyíték hiányában a Döntnök az RDSZ 31.a.) pontja alapján a rosszhiszeműséget nem tartotta megállapíthatónak, ugyanis a Döntnök nem értett egyet a Kérelmező azon érvelésével, hogy a Kérelmezett hallgatásából azt a következtetést lehet levonni, hogy a domain név használatát ellenérték fejében kívánná biztosítani a névhasználatra jogosult részére. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. május 27.

 

 
 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum