Elfelejtettem a jelszót.

3com; tippingpoint


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a 3com.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A 3COM CORPORATION Kérelmező által a Joint Venture Communication Kft. Kérelmezett ellen a 3com.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a 3com.hu domain nevet a Joint Venture Communcation Kft Kérelmezettől visszavonja, és azt a 3COM CORPORATION Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A 3com.hu domain név ügyében a Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett, mint a Kérelmező korábbi magyarországi kereskedelmi képviselője, a maga nevére regisztráltatta 1999. szeptember 17.-én a domain nevet.

 

Kérelmező a domain névvel azonos „3com” kifejezésre egy magyar és hét közösségi védjegy jogosultja, így a 134344 lajstromszámú szóvédjegynek 1991. november 9-i elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 9. áruosztályban és a 000387407 lajstromszámú közösségi védjegynek 1998. március 23-i elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 9. és 16. áruosztályban.

 

Kérelmező, az 1979-es alapítású 3Com Corporation (a továbbiakban 3Com ill. Kérelmező) jelentősen hozzájárult a vállalati hálózatépítés fejlődéséhez, mióta a 3Com alapítói az 1970-es években feltalálták az Ethernet-et. Napjainkban a vállalati és kis-vállalkozási hálózatépítési megoldások világméretű szolgáltatója. Termékkínálatában szerepelnek hálózati kapcsolók, rooterek, vezeték nélküli hálózati hozzáférési pontok és szabályozók, voip-ok és behatolás-megelőző rendszerek. Piacvezető Kínában és jelentős piaci részesedéssel rendelkezik Európában, Ázsiában és Amerikában. Kérelmező a számítógépes hálózati infrastruktúra egyik legnagyobb gyártója Európában és a világ vezető számítógépes hálózatokkal foglalkozó vállalkozásainak egyike.

 

Kérelmező sok milliárd dollár értékben adott el a 3COM megjelölés illetve védjegyek által fémjelzett hardvereket, szoftvereket és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a 3COM név illetve védjegy reklámozására ill. népszerűsítésére több tízmillió dollárt költött világszerte, Magyarországon is. 3Com aktív internetes jelenlétet tart fenn termékei és szolgáltatásai népszerűsítése érdekében. 3Com fő weboldala a domain alatt található. 1996 óta van jelen a magyar piacon.

 

Kérelmező álláspontja szerint Nyilvánvaló, hogy Kérelmező és leányvállalatai arculatának és termékei reklámozásának egyik központi eleme a 3COM védjegy.

 

Kérelmező és Kérelmezett között 2004. július 14-én kereskedelmi képviseleti szerződés jött létre. Ezt a szerződést Kérelmező 2009. február 16-án írásban felmondta, ezzel egyidejűleg visszavonta a Kérelmezett védjegyhasználati jogát. Kérelmezettnek tehát sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a domain név használatához.

 

A "3com.hu" domain név alatt Kérelmezett a raktárában maradt 3COM termékeket reklámoz, és felhívja a weboldal látogatóinak figyelmét, hogy ezeket a termékeket akciósan árulja, amíg a készlet tart, mivel felhagyott a 3Com Corporation magyarországi kereskedelmi képviseletével A Kérelmezett által a felmondást követő domain név használat súlyosan sérti Kérelmező érdekeit.

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy Kérelmezett annak tudatában használja a domain nevet, hogy nem fűződik jogosultsága a 3COM megjelöléshez, és hogy ez a megjelölés a Kérelmezőt illeti, ami megalapozza a Kérelmezett rosszhiszeműségét. A 3COM termékek akciós árusítása a "3com.hu" domain alatt zavarja a Kérelmező szakmai tevékenységét, nevezetesen a magyarországi forgalmazást. Továbbá Kérelmezett önmagában azzal, hogy a szóban forgó domain név felett rendelkezik, zavarja Kérelmező szakmai tevékenységét, mert Kérelmező azt birtokolni, használni nem tudja, tartalmáról dönteni nem tud, holott a domain név megegyezik Kérelmező cégnevével és védjegyeivel.

 

Kérelmező hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. e) pontjára, amely szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a domain használó internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. A fentiek alapján Kérelmezett a "3com.hu" domain alatt rosszhiszeműen olyan fogyasztókat céloz meg, akik a Kérelmező árui és szolgáltatásai iránt érdeklődnek. Így a 3Com termékeket kereső fogyasztók a kérelmezetti honlapra jutnak, amely Kérelmező termékeit kínálja áron alul, ez pedig kifejezetten sérti Kérelmező prémiumkategóriás termékekhez fűződő goodwilljét. A Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. b) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. Kérelmezett magatartása a Domain Regisztrációs Szabályzat ezen pontja alapján is megalapozza a rosszhiszeműséget, hiszen a név használatára jogosult Kérelmező az érintett nevet Kérelmezett fent leírt tudatos magatartása következtében egy annak megfelelő domain névben nem tudja felhasználni.

 

Kérelmező a kérelemhez csatolta az hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, továbbá a kérelmezett domain alatti web oldalról 2009. november 10.-én kiállított közjegyzői okiratot, a 3com kifejezést tartalmazó domain nevek listáját, valamint a felek között létrejött szerződést, és annak 2009. február 16.-i felmondását.

 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a kérelmezett  domain regisztrációját a 3Com Hungary Kft. –mint a 3Com Corporation 100%-os tulajdonú magyarországi leányvállalata- kezdeményezte 1999-ben a Kérelmező beleegyezésével.  A 3Com Hungary Kft. megszűnésekor felajánlotta a Kérelmezőnek a domain név használatát és javára történő átruházást. Kérelmező erre nem tartott igényt, hanem megbízási szerződést kötött képviseletére  az akkor (2004-ben) alakult Kérelmezettel. Kérelmezett a képviseletet 2006-ig írásos szerződés alapján látta el, azonban 2006 végétől, többszöri megkeresése ellenére sem kapott írásbeli hosszabbítást, hanem szóbeli megállapodás útján látta el a továbbiakban a képviseletet.

 

Kérelmezett 2004-től folyamatosan használta a domain-t, mellyel szemben a Kérelmező nem élt kifogással.   A két cég kapcsolata 2009.02.17-én szűnt meg egy felmondólevéllel (és három hónapos felmondási határidővel), egy olyan szerződésre való hivatkozással melyet Kérelmezett nem kapott meg, nem ismert és ezért nem is írt alá. Kérelmezett azonban a régi kapcsolatra való  tekintettel, rögtön,  még 2009 februárban, beszüntette a WEB oldal eredeti tartalmának publikálását, mivel ez tényleg megtévesztő lehetett volna  a hazai partnerek számára, és az oldalt a 3Com.com oldalra irányíttatta. Kérelmezetthez azóta a kérelem részére történő megküldéséig semmilyen felszólító levél nem érkezett Kérelmező részéről, ezért 2009. júniusától Kérelmezett a domain alatt elkezdte még meglévő 3Com raktárkészlet értékesítését, pontosan feltüntetve a termékek jellegét és Kérelmezett státuszát és limitált darabszámát.

 

 

Kérelmezett álláspontja szerint a domain név igénylése jogszerűen történt, és annak során nem jártak el rosszhiszeműen, hiszen éppen Kérelmező mondott le javukra a domain névről. A domain fenntartását több éven keresztül Kérelmezett finanszírozta.

 

Kérelmezett vitatta, hogy rosszhiszeműen jártak volna el, mivel a fentieken túl, soha nem zavarta Kérelmező tevékenységét, sőt csak limitált, pontos információ közzétételére használta az oldalt. Azon soha nem hirdetett konkurens terméket, és világossá tette Kérelmezett és Kérelmező viszonyát.

 

Mivel a HP Co. az év elején megvásárolta Kérelmező céget, ezért a domain név használatát a HP Magyarországnak is felajánlotta, mint az új jogtulajdonosnak.

 

Kérelmezett a kérelem elutasítását kérte, emellett azonban kifejezte azt a szándékát, hogy megfelelő megkeresésé esetén kész a domain nevet átruházni.

 

III. Kérelmező észrevételei

 

Kérelmező előadta, hogy nem a domain név regisztrációjának jogellenességét vagy rosszhiszeműségét kifogásolta, hanem álláspontja szerint a szerződés 2009. február 16.-i felmondását követően Kérelmezettnek fel kellett volna hagynia a domain név használattal, vagy fel kellett volna ajánlania azt Kérelmezőnek. Minden ettől eltérő magatartás rosszhiszeműséget valósít meg.

 

Kérelmezett egyéb előadása nem bír relevanciával.

 

Kérelmező rámutatott, hogy maga Kérelmezett sem ellenezte a domain név átruházást, ezért fenntartotta a kérelmében előadottakat.

 

 

 

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

 

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amelynek használatára többszörös védjegyoltalommal rendelkezik. Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fenállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

Maga Kérelmező sem állította, hogy a domain név regisztrációjakor Kérelmezettnek nem volt joga vagy jogos érdeke a név használatához, de ezt az eljárási adatok alapján sem lehetett megállapítani.

 

Az eljárás adataiból az is nyilvánvaló, hogy a domain név regisztrációja sem volt rosszhiszemű, így a Döntnöknek azt kellett vizsgálnia, hogy a domain név használattal kapcsolatban megállapítható-e rosszhiszeműség.

 

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Döntnök egyetértett a Kérelmező érvelésével a tekintetben, hogy a kereskedelmi képviseleti jogviszony megszakadását követően a Kérelmezett által történő domain név használat alkalmas arra, hogy az internet felhasználókat megtévessze. Mivel maga a Kérelmezett sem vitatta, de közjegyzői okirat is alátámasztotta, hogy a domain név alatt 2009. júniusától a 3com termékek árusítása folyt, így a Döntnök a 31.d.) pont alapján a rosszhiszeműséget megállapíthatónak tartotta.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a 3com.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. július 27.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum