Elfelejtettem a jelszót.

avanti


  

 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az avanti.hu domain név tárgyában indult eljárásban


 

Az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmező által a RAVA Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezett ellen az avanti.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

Döntést

 A Regisztrációs Döntnök az avanti.hu domain nevet a RAVA Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezettől visszavonja, és azt az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság  Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

Indokolás


 

Kérelmező előadta, hogy "Avanti" nemzeti, közösségi és nemzetközi védjegyek jogosultja jogutódlás folytán az OMV Refining & Marketing GmbH, amely társaság védjegy-használati szerződésben kizárólagos jogot biztosított Kérelmező számára a Magyar Köztársaság területére, illetve a védjegy további használatának engedélyezésére.

A Kérelmezett jogelődje 1998. július 17. napján történt regisztráció útján szerezte meg az avanti.hu domain nevet. Kérelmezett a domain nevet érdemben nem használja, azon kizárólag Kérelmezett jogelődjének adatai találhatók. Kérelmezett többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel a Kérelmező álláspontja szerint jogellenes domain név használattal.

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett védjegybitorlást követ el a domain név jogosulatlan használatával, és az ellentétes mind a hatályos jogszabályok, mind a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel. 

Kérelmező kérelmében az Eljárási Szabályzat 31. pontjára hivatkozott, valamint a domain név kihasználatlanságára és az átruházásra vonatkozó állításait közjegyzői okiratokkal igazolta.

A Regisztrációs Döntnök vezetője az eljárási szabályzat szerint a kérelmet elektronikus úton megküldte azzal a figyelmeztetéssel küldte meg kétszer is a Kérelmezettnek, hogy az érdemi védekezés előterjesztésének elmulasztása esetén a Kérelemben foglaltak elismerését vélelmezni kell. A kérelem és a felhívás a Kérelmezetthez a kézbesítés visszaigazolás tanúsítása szerint  mindkét alkalommal megérkezett.  

Kérelmezett a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában megszabott 30 munkanapos határidő alatt érdemi védekezést nem terjesztett elő. A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata értelmében, amennyiben a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozza meg döntését.

 Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:



a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai/vagy közösségi jog által biztosított jogsultsága a 31. pont értelmében a kérelmezett név használatára.

A kérelemhez csatolt védjegyhasználati szerződéssel a Kérelmező igazolta, hogy az „avanti” név használatára joga van.

A kérelmezett érdemi védekezésének hiányában is megállapítható, hogy a Kérelmezett nem áll jogi kapcsolatban a Kérelmezővel, részére a védjegy jogosultja nem engedélyezte a védjegy használatát, továbbá az Avanti kereskedelmi név használatára sem jogosult.

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne az adott név használatához, ezt támasztja alá az is, hogy Kérelmezett a domain nevet nem használja, és érdemi védekezést az ügyben nem terjesztett elő.

Mivel a domain név visszavonásához illetve a Kérelmező javára történő átruházásához elegendő, ha 31. pont egyik, az a.) vagy b.) pontjában foglaltak fennállása bizonyítható, a Regisztrációs Döntnök a domain név használatával kapcsolatos rosszhiszeműséget már nem vizsgálta. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzi a Döntnök, hogy a rosszhiszeműségre önmagában utal az a tény is, hogy a domain név alatt tényleges tartalom jelenleg nem található.


 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 


 

Budapest, 2010. július 20.

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum