Elfelejtettem a jelszót.

tipppingpoint


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a tippingpoint.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A TippingPoint Technologies Inc Kérelmező által a Joint Venture Communication Kft. Kérelmezett ellen a tippingpoint.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a tippingpoint.hu domain nevet a Joint Venture Communcation Kft Kérelmezettől visszavonja, és azt a TippingPoint Technologies Inc.  Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

Kérelmező TippingPoint Technologies, Inc. (a továbbiakban TippingPoint ill. Kérelmező) a 3Com Corporation (mint anyavállalat), a vállalati és kis-vállalkozási hálózatépítési megoldások világméretű szolgáltatójának 100%-os tulajdonú leányvállalata. A kérelmezői céget 1999-ben alapították; az átfogó hálózati biztonsági megoldások területén a világviszonylatban vezető szolgáltatók egyike, mely az összetett hálózati környezetek biztonsági és szabályozási megfelelőségi igényeit célozza meg. A TippingPoint a hálózatalapú behatolás-megelőzési rendszerek és alkalmazások formatervezésével, gyártásával és forgalomba hozatalával egyaránt foglalkozik. A TippingPoint behatolásmegelőzési rendszerét (IPS) és hálózati elérés-szabályozóját (NAC) tartalmazó IPS-biztonsági hálózata védi a hálózati infrastruktúrát, alkalmazásokat és kritikus adatokat az ártalmas kibertámadásoktól. TippingPoint fő weboldala a tippingpoint.com domain alatt található. Kérelmező 2006 óta van jelen a magyar piacon.

 

A Kérelmező világviszonylatban jelentős védjegye a TIPPINGPOINT magas teljesítményű vállalati ill. kisvállalkozási hálózati és biztonsági megoldásokat oltalmaz. Nyilvánvaló, hogy Kérelmező arculatának és termékei reklámozásának egyik központi eleme a TIPPINGPOINT védjegy. Amellett, hogy számos TIPPINGPOINT védjegy jogosultja más országokban, Kérelmező jogosultja a Magyarországon is érvényes 005283213 lajstromszámú TIPPINGPOINT közösségi védjegynek 2006. augusztus 30-i elsőbbséggel a Nizzai Megállapodás szerinti 9., 35., 37., 38., 41. és 42. áru- és szolgáltatási osztályban.

 

Kérelmező számos "tippingpoint" domain név jogosultja különféle top level domain-ek alatt szerte a világon.

 

A Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett, mint a Kérelmező korábbi magyarországi kereskedelmi képviselője, jogosult volt a védjegy használatra, azonban ezt a szerződést és vele a védjegyhasználatra szóló meghatalmazást 2009. február 16.-án Kérelmező felmondta.

 

Kérelmezettnek tehát sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a domain név használatához.

 

A kérelmezett domain név a "tippingpoint.com" weboldalra van átirányítva. Kérelmezőnek nincs ráhatása arra, hogy milyen tartalom jelenik meg a szóban forgó domain alatt a jövőben.

 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy Kérelmezett annak tudatában használja a domain nevet, hogy nem fűződik jogosultsága a „tippingpoint” megjelöléshez, és hogy ez a megjelölés a Kérelmezőt illeti, ami megalapozza a Kérelmezett rosszhiszeműségét. Továbbá Kérelmezett önmagában azzal, hogy a szóban forgó domain név felett rendelkezik, zavarja Kérelmező szakmai tevékenységét, mert Kérelmező azt birtokolni, használni nem tudja, tartalmáról dönteni nem tud, holott a domain név megegyezik Kérelmező cégnevével és védjegyeivel.

 

Kérelmező hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. b.) és d.) pontjaira, amely szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják, illetve , ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható.

 

Kérelmezett magatartása tehát a Domain Regisztrációs Szabályzat ezen pontjai alapján megalapozza a rosszhiszeműséget, hiszen a név használatára jogosult Kérelmező az érintett nevet Kérelmezett magatartása következtében egy annak megfelelő domain névben nem tudja felhasználni.

 

Kérelmező a kérelemhez csatolta az hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, továbbá a kérelmezett domain alatti web oldalról 2009. november 10.-én kiállított közjegyzői okiratot, a tippingpoint kifejezést tartalmazó domain nevek listáját, a Kérelmező cég tevékenységéről szóló leírást, valamint a felek között létrejött szerződést, és annak 2009. február 16.-i felmondását.

 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a kérelmezett  domain regisztrációjához a a Kérelmező belegyezett. A képviseleti szerződés felmondását követően felajánlotta a Kérelmezőnek a domain név használatát és javára történő átruházást. Kérelmezett csatolta az ezt alátámasztó levelezést is, amelyben a felek közötti levélváltás szerint Kérelmező megadta az átruházáshoz szükséges adatokat.

 

Kérelmezett a domain név alatti oldalt a tippingpoint.com oldalra irányíttatta.

 

 

Kérelmezett nem vitatta Kérelmező jogát a domain névhez, jelezte, hogy kész annak átruházására, azonban visszautasította, hogy a domain név használata során rosszhiszeműen járt volna el, állította, hogy soha nem zavarta Kérelmező szakmai tevékenységét.

 

Kérelmező előadta még, hogy a domain fenntartását több éven keresztül Kérelmezett finanszírozta.

 

Mivel a HP Co. az év elején megvásárolta Kérelmező céget, ezért a domain név használatát a HP Magyarországnak is felajánlotta, mint az új jogtulajdonosnak.

 

Kérelmezett a kérelem elutasítását kérte, emellett azonban kifejezte azt a szándékát, hogy megfelelő megkeresés esetén kész a domain nevet átruházni.

 

III. Kérelmező észrevételei

 

Kérelmező előadta, hogy nem a domain név regisztrációjának jogellenességét vagy rosszhiszeműségét kifogásolta, hanem álláspontja szerint a szerződés 2009. február 16.-i felmondását követően Kérelmezettnek fel át kellett volna ruháznia azt Kérelmező részére, hiszen ehhez minden szükséges adat rendelkezésére állt. Kérelmezett éppen azzal valósította meg a rosszhiszemű magtartást, hogy a domain nevet továbbra is használta.

 

Kérelmezettet egyébként senki sem kötelezte a domain név fenntartási díjának megfizetésére, fel is hagyhatott volna annak használatával.

 

Kérelmező rámutatott, hogy maga Kérelmezett sem ellenezte a domain név átruházást, ezért fenntartotta a kérelmében előadottakat.

 

 

 

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

 

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amelynek használatára többszörös védjegyoltalommal rendelkezik. Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

Maga Kérelmező sem állította, hogy a domain név regisztrációjakor Kérelmezettnek nem volt joga vagy jogos érdeke a név használatához, de ezt az eljárási adatok alapján sem lehetett megállapítani.

 

Az eljárás adataiból az is nyilvánvaló, hogy a domain név regisztrációja sem volt rosszhiszemű, így a Döntnöknek azt kellett vizsgálnia, hogy a domain név használattal kapcsolatban megállapítható-e rosszhiszeműség.

 

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Döntnök egyetértett a Kérelmezett érvelésével a tekintetben, hogy a kereskedelmi képviseleti jogviszonyra tekintettel a domain név igénylése, és a jogviszony fennállásának ideje alatt rosszhiszeműség nem  volt megállapítható Kérelmezett terhére. Azonban alaposnak találta a Kérelmező azon érvelését, hogy éppen a Kérelmezett által csatolt bizonyítékból, a felek közötti levelezésből nyilvánvaló, hogy Kérelmező megadta az átruházáshoz szükséges adatokat, így a Kérelmezett akkor járt volna el megfelelően, ha a névhasználati joga megszűnését követően átruházza a domain nevet a Kérelmezőre. Mivel az átruházó nyilatkozat kiállítása és Kérelmező részére történő megküldése nem valósult meg, így beállt a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31.b.) i.  illetve c.) pontja szerinti állapot, amelynek alapján a domain használat jelenleg rosszhiszeműnek minősíthető.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a tippingpoint.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök  a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. július 28.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum