Elfelejtettem a jelszót.

googleearth3d


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a googleearth3d.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Google Inc.  Kérelmező által Barabás Gábor  Kérelmezett ellen a googleearth.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a googleearth3d.hu domain nevet Barabás Gábor   Kérelmezettől visszavonja, és azt a GHoogle Inc. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 I.             Kérelem


 A Kérelmező jogosultja vagyunk többek között a 001104306 lajstromszámú alatt regisztrált „GOOGLE” közösségi szóvédjegynek, amelynek vonatkozásában 1999. március 12. napján nyújtotta be a védjegybejelentést a 9., 35., 38. és 42 áruosztályokban a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (OHIM). Az OHIM a „GOOGLE” szóvédjegyet 1998. szeptember 16-ai elsőbbséggel lajstromozta. A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásával a közösségi védjegyrendszer Magyarországra is kiterjesztésre került, így 2004. május 1. napját követően a 001104306 lajstromszámú közösségi védjegye Magyarországon is hatályos és érvényes, így 2004. május 1. napja óta Magyarországon is kizárólagos joga van a GOOGLE” szó használatára.


 E védjegy mellett számos további, a GOOGLE megjelölésre vonatkozó védjegy is lajstromozásra került Kérelmező részére pl. CTM 004316642, IR 859851, valamint több védjegybejelentéssel is élt erre a megjelölésre. Kérelmező a fenti védjegyekben szereplő „GOOGLE” megjelölést tevékenysége körében használja, mind a közösségi, mind pedig a magyar piacon folytatott tevékenysége során. Kérelmező  jelenleg is nyújt szolgáltatásokat a magyar Internet-felhasználók számára is a „GOOGLE EARTH” megjelölés alatt: a felhasználók műholdas felvételekkel kombinált térképek adataihoz, helyszíni fényképekhez férhetnek hozzá (kibővítve felszíni adatokkal, magassági értékekkel, épületek 3 dimenziós képeivel, valamint számos további funkcióval).


 Kérelmezettnek a kérelmezett domain használatához sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik, a domain névben szereplő kifejezésre semmilyen iparjogvédelmi vagy más jogosultsága nincs.


 Egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezett által regisztráltatott és használt domain név teljes mértékben megegyezik a Kérelmező fentebb hivatkozott „GOOGLE” megjelölést tartalmazó védjegyével. A domain név Kérelmezett általi választása és használata egyértelműen megtévesztő, hiszen az „GOOGLE” megnevezés a védjegyjogosult kérelmező hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a kérelmező marketing tevékenysége és üzleti jóhíre következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a kérelmező termékei a magyar Internet-felhasználók számára is hozzáférhetőek, illetve a kérelmező használója több más, az GOOGLE” megjelölést magában foglaló internetes tartománynévnek több gTLD és ccTLD alatt. (pl. , , és stb.). Az összetéveszthetőség jelen esetben azért is egyértelműen megállapítható, hiszen a domain név tartalmazza a Kérelmező védjegyét, ezért e megjelölésből az Internet használók a kérelmezőre asszociálhatnak. A Kérelmezett ezt a helyzetet, vagyis a kérelmezői védjegy jóhírét, a kérelmező szolgáltatásainak ismertségét és azok piaci megbecsültségét kihasználva igyekszik az domain névvel minél több fogyasztót a saját honlapjára irányítani. A Kérelmezett jogszerű eljárását továbbá kizárja, hogy kérelmezői cég nem adott hozzájárulást a Kérelmezett részére a tárgybeli védjegy bármely módon történő használatára.


 

Az ICANN által elfogadott Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) – amely alternatív vitarendező eljárást tesz lehetővé a gTLD-k és egyes ccTLD-k alatt – egyik szolgáltatója, a Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központja gyakorlata szerint a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra (pl. földrajzi hely, stb.) utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során. A WIPO gyakorlatában számos olyan domain név átruházását rendelte el a hivatkozott indokok alapján az érintett kérelmező javára, amelyek valamely toldatot tartalmaztak a kérelmező védjegyéhez képest.

 Kérelmező hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntnök veluxablak.hu domain tárgyában hozott döntésére is, melyben hasonló tényállás alapján adott helyt a kérelemnek a döntnök és rendelte el a domain  név átruházását.


 A jelen esetben a Magyarország területén is érvényes és hatályos „GOOGLE” védjegy által oltalmazott megjelöléshez az „EARTH” és „3D” toldatok csatlakoznak a jelen kérelmünk által érintett domain névben. Megállapítható, hogy ezek a toldatok csupán a kérelmezői társaság által nyújtott szolgáltatások jellegére utal, hiszen az „EARTH” angol szó jelentése Föld; a kérelmező által nyújtott szolgáltatás pedig az egész Föld területét igyekszik bemutatni különböző műholdas felvételekkel kombinált térképeken és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül, amelyek közül például az egyik éppen az épületek 3 dimenziós képeinek megjelenítése, amelyre a „3D” toldat utal a kérelmezetti domain névben.


 Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen használja az RDESZ 31.b.)i. pontja értelmében,mivel a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. A jelen esetben egyértelműen bizonyítható az, hogy a kérelmezett megakadályozza a domain név használatára jogosult kérelmezőt abban, hogy az domain nevet használja, hiszen az a kérelmezett használatában áll. Kérelmezett a domain alatt érdemi tartalmat nem szolgáltat, amelyet Kérelmező közjegyzői igazolással bizonyít.


 A Kérelmezett ezzel a Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.1.4. pontját is megsértette, mely szerint domaint csak azonnali és valós használatra lehet igényelni.


 Kérelmező a kérelemhez csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, továbbá a kérelmezett domain alatti tartalomról felvett közjegyzői igazolást, a kérelmezett domain whois rekordját, és ügyvédi maghatalmazását.


 Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.


 Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


 II.           Kérelmezett érdemi védekezése


 A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint – email cím hiányában postai úton - azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.


 Az értesítés átvételét az adminisztratív kapcsolattartó aláírását tartalmazó tértivevény igazolja, azonban a Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.


  


  

  

  

  

  

 III.          Döntés indoklása


 A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.


 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név meghatározó eleme, a „google” szó, azonos azzal a névvel, amelynek használatára többszörös védjegyoltalommal rendelkezik. Kérelmező javára tehát egyértelműen megállapítható a kérelmezett domain névvel kapcsolatos névhasználati jog.

 

A Döntnök továbbá külön bizonyítás hiányában is megállapítja, hogy a Kérelmező védjegye világszerte ismert, és különösen az internet világában különösen jó hírnevet élvez.

 

A Döntnök kiemeli, hogy az ismert és különösen jó hírnevet élvező védjegyet tartalmazó név olyan szóösszetételben történő regisztrálása, amely a Kérelmezette egyik nagyon ismert szolgáltatását tartalmazza, nem keletkeztet a védjegyoltalom alatt álló kifejezéstől eltérő, megkülönböztető szóösszetételt, amely a Kérelmező névhasználati jogával szemben a Kérelmezett javára jogot alapítana.

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

Az eljárás adataiból a Kérelmező javára a név használatához fűződő jog nem volt megállapítható.

 

A döntés időpontjában a kérelmezett domain alatt már tartalom-szolgáltatás elérhető volt, amit egyértelműen – a Kérelmező erre vonatkozó igazolása alapján ez megállapítható – a kérelemről szóló értesítést követően kezdett szolgáltatni a Kérelmezett. Kérelmezett javára ezért az RDESZ 30.a) pontja alapján jogos érdeket sem tudott Kérelmezett javára megállapítani.

 

A Döntnök a Kérelmező álláspontjával egyetértve, a rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította az RDESZ 31.a.) pontja szerint, az a.) és b.)i. pontjai alapján.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja vagylagos feltételként szabja meg a visszavonást megalapozó eseteket. Így önmagában a jog illetve jogos érdek hiánya, vagy a rosszhiszemű domain használat megállapítása is elegendő a kérelemnek helyt adó döntéshez. Jelen ügyben mindkét feltétel fennállása megállapítható volt.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a keen.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök a  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. június 30.

  

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum