Elfelejtettem a jelszót.

godofwar3

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE


 

 

 

a godofwar3.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Sony Computer Entertainment Europe Limited 10 Great Marlborough Street W1F 7LP, London, Egyesült Királyság Kérelmező által a Babicz Lajos, 2711 Tápiószentmárton, Nádastói út 15. Kérelmezett ellen a godofwar3.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést


 

A Regisztrációs Döntnök a godofwar3.hu domain név tárgyában A Regisztrációs Döntnök godofwar3.hu domain nevet Babicz Lajos, 2711 Tápiószentmárton, Nádastói út 15. Kérelmezett Kérelmezettől visszavonja , és azt a Sony Computer Entertainment Europe Limited 10 Great Marlborough Street W1F 7LP, London, Egyesült Királyság javára átruházni rendeli.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

Indokolás

 

 

A 2010. július 22.-én előterjesztett Kérelem szerint a Kérelmező A "god of war" közösségi védjegy (lajstromszám: 004329785) tulajdonát képezi, a védjegynek domain névben való, beleegyezése nélkül történő használata sérti védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát. Továbbá, a godofwar3.hu alatt Babicz Lajos által kifejlesztett számítógépes játékot tette a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, ezzel megsértette a Kérelmező szerzői jogát is.

Kérelmező fontosnak tartotta annak jelzését, hogy jelenleg a honlap tartalma nem hozzáférhető, mivel az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-ában szabályozott eljárás keretében eltávolításra került. Kérelmező saját használatra kívánja megszerezni a godofwar3.hu domain nevet.

 

A Kérelmező szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik. A kérelmezett magán személy, aki nem jogosult használni a Sony Comupter Entertainment Europe társaság védjegyét. A kérelmezettet felszólította a domain név átadására, ennek kétszeri felszólítás ellenére sem tett eleget.

 Kérelmező álláspontja szerint rosszhiszemű a Kérelmezett, mivel a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy védjegyének jó hírnevét kihasználva saját honlapjára irányítsa az internet felhasználókat [Domainregisztrációs szabályzat 10.1.7.e)]; rosszhiszemű továbbá a kérelmezett, mivel a Kérelmező első felszólító levele után az átruházásért 2.000.000 (kettő millió) Ft-ot követelt, amivel kimeríti a rosszhiszeműségnek a Domainregisztrációs szabályzat 10.1.7.a) pontjában szabályozott esetét.

 

 Babitz Lajos Kérelmezett a godofwar3.hu domain név használója meghatalmazással igazolt jogi képviselője dr. Nagy Zoltán József ügyvéd útján 2010. szeptember 13.-án terjesztett elő érdemi védekezést. Az indoklásban több helyütt a Kérelmező által leírtakat valótlanságnak nevezik.

 

 

E beadvány szerint a Kérelmező képviselője által leírtak többsége nem felel meg a valóságnak: így nem igaz, hogy a Kérelmezett a honlapon hozzáférhetővé tette volna a Kérelmező által kifejlesztett termékeket. A honlap csak és kizárólag ú.n. „Fan-Club”-ként, vagyis rajongói oldalként üzemelt, azaz az érdeklődők számára hasznos információkat tartalmazott magyar nyelven. Az köztudomású, hogy ma Magyarországon még nagyon sokan nem tudnak angolul, ezért a Kérelmezett az oldalt az angolul nem tudók számára próbálta elérhetővé tenni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a honlapon szereplő képi és hanganyag a Sony USA Santa Monica Blvd tulajdonát képező honlapról a „downloads/fan kits” között szerepelt, mint ingyenesen letölthető és felhasználható anyag.

 A Kérelmezett indoklásában arra is kitér, hogy a Kérelmező rosszhiszeműséggel kapcsolatos állításai sem igazak. Nem volt rosszhiszemű a Kérelmezett a Domain igénylésénél, hiszen ahogy azt a Kérelmező képviseletében eljáró ügyvédi irodának már leírták, a Domain-t a Kérelmezett, mint magánszemély 2008. áprilisában vásárolta meg az arra illetékes szolgáltatótól, a vonatkozó előírások szerint és előzetes ellenőrzést követően. Az ellenőrzés alapján a szolgáltató arról tájékoztatta a Kérelmezettet, hogy a Domain nem szerepel a meg nem vásárolható domain-nevek között, így a Kérelmezett azt saját költségén megvásárolta. Ezt követően szintén a saját költségén üzemeltette és fejlesztette tovább azt. 2009 nyarán Kérelmezett személyesen tárgyalt Sándor Csabával, a Sony Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójával az esetleges üzleti lehetőségekről, együttműködésről.

 A Kérelmezett már ekkor jelezte, hogy tulajdonát képezi a domain. A Kérelmezett a megbeszélésen kérte a Sony hozzájárulását részben a Domain üzemeltetéséhez, részben az értékesítéshez. Választ azonban a mai napig nem kapott. Megdöbbentő, hogy a Sony Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója nem tudott a védjegyről, és nem hívta fel a Kérelmezett figyelmét. A fentiek következtében az üzleti együttműködésből nem lett semmi, és a Kérelmezett értékesítési tevékenységet nem végzett, vagyis a felhasználás során sem járt el rosszhiszeműen. A Kérelmezett jóhiszeműségét bizonyítja, hogy a Kérelmező képviseletében eljáró ügyvédi iroda levelének kézhezvételét követően azonnal felfüggesztette a honlap üzemeltetését, ill. ma már teljes mértékben meg is szüntette.

 Az indoklásban arra is kitér a Kérelmezett, hogy hajlandó lett volna lemondani a Domain kezelői jogáról a Kérelmező javára, azonban ezt természetesen nem kívánta ingyenesen megtenni, mivel az elmúlt évek során neki is jelentős költsége merült fel a megvásárlással, az üzemeltetéssel és a továbbfejlesztéssel kapcsolatban. A fentiek alapján a Kérelmezett álláspontja szerint egyértelmű, hogy nem azért vásárolta meg a Domain-t, hogy azt a későbbiek során továbbértékesítse, a rosszhiszeműség ezen eleme is hiányzik.

 

 A Kérelmezett indoklásában továbbá a Kérelmező állításait, miszerint a Kérelmezett az internet- felhasználókat a saját honlapjára irányította volna, hamisnak mondja, arra hivatkozva, hogy a Kérelmezett honlapján szerepelt egy link, amely további és hivatalos információkért a kérelmező honlapjára irányította az érdeklődőket. Végezetül a Kérelmezett megkérdőjelezte a kérelmet benyújtó Ügyvédi Iroda képviseleti jogát, mivel a kérelemhez csatolt meghatalmazást Londonban írta alá a meghatalmazó, de aláírását nem hitelesítették az 1973. évi 11. sz. tvr. 1. CIKK és 4. CIKK szerinti alakisággal.

 

 A Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezéseire 2010. október 6.-án kelt levelében válaszolt, melyben a kérelmünkben leírtakat mindenben fenntartják. A Kérelmezett indoklásához pedig a következő észrevételeket fűzik. Elöljáróban felhívják a Bizottság figyelmét arra, hogy jelen eljárás tárgya a Domain jogsértő regisztrációja és használata. A szerzői jogsértésre történő hivatkozással csupán azt kívánták alátámasztani, hogy a Domain névként használt megjelölés Kérelmezőhöz kapcsolódik, és így Kérelmezett tisztában volt, vagy kellő körültekintés mellett tisztában kellett volna lennie azzal, hogy a Kérelmező jogait sérti.

 

 A Kérelmezett által hivatkozott találkozó miszerint, Sándor Csabával a Sony Magyarországért Kft. Ügyvezető igazgatójával találkozott a Kérelmező a következőket fűzi: Sándor Csaba nem a Sony Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, és sosem volt az, hanem üzletágvezetői tisztséget tölt be a társaságnál. Kérelmezett jogi képviselője nem csatolt semmilyen bizonyítékokat, amelyek állítását alátámasztanák. Az a tény pedig, hogy Kérelmezett a Domain használatával kapcsolatban "választ a mai napig nem kapott", alátámasztja, hogy a Kérelmező védjegyének Kérelmezett által történő használatához nem járult hozzá, ami a Domainregisztrációs Szabályzat értelmében egyértelművé teszi, hogy Kérelmezett a Domaint jogsértő módon használta. Ugyanis a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5. pontjában meghatározott feltételek teljesültek, és mivel a védjegyhasználathoz fűződő jogos érdeke Kérelmezettnek a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.6. pontja alapján nem áll fenn, a domain név a Kérelmező részére történő átruházásának feltételei adottak.


 A Kérelmező válaszában a Kérelmezett által leírtakat, miszerint a Kérelmezett nem járt el rosszhiszeműen, megkérdőjelezi. A Kérelmezett rosszhiszeműsége saját érdemi védekezésében is alátámasztásra került, mivel, saját maga jelenti ki hogy "hajlandó lett volna lemondani a Domain kezelői jogáról a Kérelmező javára, azonban ezt természetesen nem kívánta ingyenesen megtenni." [Kiemelés a Kérelmező részéről] Az a tény, hogy a jogsértő Domain megvásárlásával, üzemeltetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatban Kérelmezettnek költségei merültek fel, nem változtat azon, hogy a Kérelmező védjegyeit jogsértő módon használta, és e jogsértő használatból utóbb anyagi hasznot kívánt húzni, ami egyértelműen alátámasztja a felhasználás rosszhiszemű jellegét. Költségei megtérítésére már csak azért sem hivatkozhat, mivel saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat.


A Kérelmező továbbá arról is ír, hogy a Kérelmezett jogi képviselője ügyfele jóhiszeműségének alátámasztása céljából azt is előadta, hogy levele kézhezvételét követően azonnal felfüggesztette a honlap üzemeltetését, ill. azt mára teljes mértékben meg is szüntette. A fenti állítás nem felel meg a valóságnak, hiszen a Kérelmező kérte a honlap eltávolítását az elektronikus kereskedelemről szóló törvényben meghatározott eljárás keretében, és a Domain regisztrátorától kapott e-mail egyértelműen bizonyítja, hogy nem a Kérelmezett függesztette fel a Domain üzemeltetését, sőt kifejezetten kérte az oldal visszaállítását a regisztrátortól. Ezért Kérelmezett jogi képviselőjének fenti állítását nem lehet figyelembe venni Kérelmezett rosszhiszeműségének megítélésekor. A regisztrátorhoz intézett kérelmet és a regisztrátortól kapott válasz e-mailt csatoljuk jelen levelünkhöz.

Végezetül a Kérelmezett által megkérdőjelezett képviseleti joghoz a Kérelmező a domain nevekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési eljárásra a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata ("Eljárási Szabályzat") alkalmazandó, így a kérelem, és ezzel együtt a meghatalmazás alakiságaira is az Eljárási Szabályzatot kell alkalmazni. A Pp. jelen eljárásban még háttérszabályként sem alkalmazandó. A kérelem formai szempontjairól az Eljárási Szabályzat 20. pontja rendelkezik. E rendelkezés nem tartalmaz külön formai előírást a jogi képviselő részére szóló meghatalmazásra vonatkozóan, úgy mint az Eljárási Szabályzat többi rendelkezése sem, és a Döntnök sem kifogásolta a kérelmünkhöz csatolt meghatalmazást. Ezért a meghatalmazás megfelel a vonatkozó előírásoknak, Kérelmezett állítása tehát alaptalan.

 A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata szerint a Regisztrációs Döntnök


a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek

használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne az adott név használatához, ezt támasztja alá az is, hogy Kérelmezett a domain nevet nem használja, és jogi érvekkel alátámasztott érdemi védekezéssel sem élt: a védekezésben előadottak Kérelmezett jóhiszeműségét nem támasztották alá.


 A Döntnök helyt ad Kérelmező azon érveinek, hogy a Kérelmezett, a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy védjegyének jó hírnevét kihasználva saját honlapjára irányítsa az internet felhasználókat [Domainregisztrációs szabályzat 10.1.7.e)], s megállapítottnak találta a rosszhiszemű eljárás tényét is.

 

 Kérelmezett a Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok – így a védjegy adatbázis – segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani.


 Kérelmezett ezen kötelezettségének nem tett eleget, ezért a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a domain név visszavonása elrendelhető. A rosszhiszemű domain név használat a Döntnök megítélése szerint a fentebb kifejtettek értelmében a b.i) pont alapján ugyancsak megállapítható.

 

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


  


Budapest, 2010. november 27.

  

  

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum