Elfelejtettem a jelszót.

keen


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a keen.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A KEEN Inc. Kérelmező által Bozzai Attila. Kérelmezett ellen a keen.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a keen.hu domain nevet Bozzai Attila Kérelmezettől visszavonja, és azt a KEEN Inc. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 I.             Kérelem


 A Kérelmező 2002. október 4-ei uniós elsőbbséggel – Magyarország tekintetében 2004. május 1-jei elsőbbséggel – jogosultja a 003057502 lajstromszámú közösségi ábrás védjegynek a 25. áruosztályba tartozó áruk vonatkozásában, továbbá 2003. augusztus 19-ei uniós elsőbbséggel – Magyarország tekintetében 2004. május 1-jei elsőbbséggel – jogosultja a 003607405 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek a 9., 18. és 25. áruosztályokba tartozó áruk tekintetében, és 2005. március 17-ei uniós elsőbbséggel jogosultja a 004347191 lajstromszámú közösségi szóvédjegynek a 9., 18. és 25. áruosztályokba tartozó áruk tekintetében. A hivatkozott védjegyek a KEEN szót oltalmazzák, ennek megfelelően a hivatkozott áruosztályok tekintetében Kérelmező kizárólagos jogosultjja a KEEN szó használatának.


 A Kérelmezői cég a KEEN elnevezés és védjegy alatt ruházati termékeket (elsősorban lábbeliket) gyárt és forgalmaz világszerte. A Kérelmező nemzetközileg ismert jó minőségű termékei a világ összes kontinensén, így Európában, s ezen belül Magyarországon is jelen vannak, és ismertek a magyar fogyasztók körében. A Kérelmező KEEN védjegyei ennek megfelelően évek óta világszerte ismertek, így jóhírűnek tekintendők.


 A Kérelmezett 2008. február 29.-én regisztráltatta a kérelmezett domain nevet.


 A hivatkozott védjegyek érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a KEEN megjelölés a Kérelmező javára a hatályos közösségi jog által védett név.


 A fentiek alapján a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során a KEEN nevet kell a keen.hu domain névvel összevetni. Az összevetés alapján – tekintettel arra, hogy a magyarországi domainekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe – megállapítható, hogy a domain név teljes egészében azonos a Kérelmező javára a közösségi jog által védett KEEN névvel. 


 A domain név tehát azonos egy olyan névvel, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar és közösségi jog által védett név.


 A kérelmezett domain név alatt található

www.keen.hu weboldalra kattintva jelen kérelem benyújtásának időpontjában a „”You do not have permission to view this directory or page”” szövegű üzenet jelenik meg. A domain névhez tartozó weboldalon nincs tehát megjeleníthető tartalom, illetőleg amennyiben van, az csak korlátozottan hozzáférhető. Korábban azonban mindenki által hozzáférhető tartalom jelent meg a weboldalon következő szöveggel: „A forgalmazó problémák miatt beszüntette a termékek forgalmazását. A Keen-ről az igazságot májustól megtekinthetik itt: www.keenrolazigazsag.hu. Amennyiben hasonló célra használatos minőségi lábbeliket keres, akkor a következő oldalakon böngésszen: merrell.hu, www.tevasandals.hu, www.patagonia.com.”

 Kérelmező csatolta az oldal korábbi állapotának hitelesített kivonatát. ”


 A Kérelmező álláspontja szerint a fenti tényállás alapján nem lehet Kérelmezett javára a jogos érdeket megállapítani, Kérelmezett magatartás anem tekinthető tisztességes és törvényes domain használatnak. A Kérelmezett még a kérelem benyújtását megelőzően megszüntette a domain alatti érdemi tartalomszolgáltatást, és hosszú ideje nem tesz eleget a Domainregisztrációs Szabályzat releváns rendelkezéseinek.


 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a ”keen.hu” domain nevet rosszhiszeműen használja, amellyel jelentős mértékben sérti Kérelmező jogos érdekeit, ugyanis a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn, illetőleg a domain névhez tartozó weboldal a Kérelmező hivatalos magyar nyelvű internetes honlapja.

A Kérelmező a Kérelmezett részére nem adott védjegyhasználati engedélyt a hivatkozott védjegy tekintetében, a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn, a domain név által keltett benyomás tehát nem felel meg a valóságnak.

 A Kérelmezett tisztességtelen előnyre tesz szert azáltal, hogy a Kérelmező jóhírű és világszerte ismert védjegyét az általa igényelt domain névben feltünteti, és ezzel megteremti a lehetőségét annak, hogy a fogyasztók a fenti téves következtetésre jussanak.


 

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a közelmúltban a kérelmezett domain alatti  weboldal tartalmát képező szöveg más internetes honlapokat hirdetett, illetve ajánlott az internet-használók figyelmébe. Tekintettel arra, hogy a hirdetésre került weboldalak mind ruházati termékeket, különösen lábbeliket gyártó és forgalmazó cégek internetes honlapjai, a fogyasztók jogai mellett a Kérelmezői cég jogai és jogos érdekei is sérültek, hiszen a weboldalon a Kérelmező versenytársai által gyártott és forgalmazott termékek internetes elérhetősége volt megtalálható. Ebből következően Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett oldalán kétségkívül megállapítható a versenytárs Kérelmező szakmai tevékenysége megzavarásának szándéka.  

 

Tekintettel arra, hogy a Kérelmezettnek – a weboldalon korábban szereplő szövegből is következően – kétségkívül tudatában áll, hogy a domain név – az ahhoz tartozó weboldal tartalmától függetlenül – nem őt illeti, alappal feltételezhető, hogy tudatosan meg kívánja akadályozni a Kérelmezőt abban, hogy a jóhírű KEEN védjegyeinek megfelelő domain nevet saját részére bejegyeztesse. Feltételezhető továbbá, hogy a Kérelmezett a KEEN megjelölés domain névben történő használatával és saját részre történő lefoglalásával jelenlegi vagy jövőbeni gazdasági tevékenységének népszerűsítését, illetőleg internetes hozzáférhetőségének egyszerűsítését célozza, tisztességtelenül kihasználva ezzel a Kérelmező KEEN védjegyeinek ismertségét és jóhírűségét.

 

A Kérelmező alapvető üzleti érdeke, hogy a "KEEN" nevet magyarországi domain névben felhasználja, tekintettel arra, hogy a Kérelmező termékeivel Magyarországon is jelen van.

 Végezetül Kérelmező előadta, hogy a bejegyzett domain név a jogi személy Kérelmező ismert elnevezésének vezérszava és megkülönböztető eleme (az "Inc." elem pusztán a cégformára utal). A magyar polgári jogi szabályok szerint a jogi személy neve a természetesen személy nevéhez hasonlóan személynévnek minősül és polgári jogi védelemben részesül.


 Kérelmező hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. e) pontjára, amely szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a domain használó internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. A Domain Regisztrációs Szabályzat 10.1.7. b) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható. Kérelmezett magatartása a Domain Regisztrációs Szabályzat ezen pontja alapján is megalapozza a rosszhiszeműséget, hiszen a név használatára jogosult Kérelmező az érintett nevet Kérelmezett fent leírt tudatos magatartása következtében egy annak megfelelő domain névben nem tudja felhasználni.


 

Kérelmező a kérelemhez csatolta az hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, továbbá a kérelmezett domain alatti web oldalról kiállított közjegyzői okiratot.

 Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.


 Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


 II.           Kérelmezett érdemi védekezése


 Kérelmezett érdemi védekezésében vitatta, hogy nem állna fenn jogos érdeke a domain név használatára. Utalt a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata  30.a.) pontja első fordulatára, mely szerint a jogos érdek akkor is bizonyítható, ha a domain használó az érdemi használatra bizonyíthatóan előkészületeket tett. Kérelmezett állította, hogy ezeket az előkészületeket ő megtette.


 Kérelmezett csatolt továbbá az érdemi védekezéséhez egy nyilatkozatot arról, hogy a keen szó, mint „kirándulós+evezős+edzés+nálunk” szavak rövidítésére kívánják használni a domaint azzal, hogy az embereket az egészséges életmódra ösztönözzék az oldalon. Egy Keen Kft. lenevezésű céget kívánnak létrehozni,a melynek tevékenységébe az evezős kirándulások szervezése tartozna. A cég az érdemi védekezés beadásakor még nem volt megalapítva.


 Fentiekre tekintettel Kérelmezett a kérelem elutasítását kérte.


 

  

  

 III. Kérelmező észrevételei


 Kérelmező válasziratában kérelmének változatlan fenntartása mellett vitatta, hogy a Kérelmezett által előadottak alapján jogos érdeket lehetne javára megállapítani. A KEEN szó, mint rövidítésre való kérelmezetti hivatkozás mondvacsinált. Egyéb bizonyítékot pedig a Kérelmezett nem csatolt.


 Rámutatott a Kérelmező arra is, hogy a Kérelmezett nem tért ki a rosszhiszemű domain használattal kapcsolatos felvetésekre, így Kérelmező álláspontja szerint nem vitatatta a saját rosszhiszemű eljárását.


  

  

 IV.         Döntés indoklása


 A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.


 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név azonos azzal a névvel, amelynek használatára többszörös védjegyoltalommal rendelkezik, továbbá azonos cége vezérszavával. Kérelmező javára tehát egyértelműen megállapítható a kérelmezett domain névvel kapcsolatos névhasználati jog.

 

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállnak-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

Kérelmezett a 30. a.) pont második fordulatára hivatkozva állította, hogy a domain használatára bizonyíthatóan előkészületeket tett, ezért a jogos érdek számára megállapítható.

 

A Döntnök azonban nem találta megalapozottnak Kérelmezett hivatkozását. Egyrészt a Kérelmező által csatolt bizonyítékokból egyértelműen megállapítható volt, hogy a domain alatt a Kérelmezett korábban olyan tartalmat szolgáltatott, amely Kérelmező tevékenységével, áruival összefüggésben állt, és semmilyen kapcsolatban nem volt Kérelmezett egészséges életmódra ösztönző, és evezős túrákat kínáló, az érdemi védekezésben előadott üzleti elképzelésével. Másrészt a Döntnök megvizsgálta a nyilvánosan elérhető cégjegyzéket, és megállapította, hogy abban ugyan a „KEEN” szót tartalmazó névvel három cég is szerepel, azonban azok egyike sem köthető Kérelmezetthez. A Kérelmezett érdemi védekezésének a Döntnök részére történő megküldése és a döntés meghozatala óta eltelt időnek elegendőnek kellett volna lennie ahhoz, hogy a tervezett céget megalakítsa Kérelmezett. Kérelmezett továbbá csak állította, de nem bizonyította, hogy valódi üzleti terve lenne a domain alatt olyan érdemi tartalom szolgáltatására, amely alapján részére a jogos érdek megállapítható lenne. Kérelmezett semmilyen tervet, vázlatot nem csatolt az érdemi védekezéséhez, az mindössze egy pár perc alatt hevenyészve összeállított nyilatkozat volt.

 

A Döntnök hangsúlyozza továbbá, hogy a 30. a.) pont második fordulata nem értelmezhető akként, hogy az érdemi használatra vonatkozó előkészületre bármilyen időkorlát nélkül hivatkozni lehessen. A kérelmezett domain nevet a döntés meghozatalának időpontjában már több mint két éve regisztráltatta a Kérelmezett. Tény, és a Kérelmezett sem vitatta, hogy korábban volt a domain alatt érdemi tartalomszolgáltatás. Amennyiben Kérelmezett védekezése valós indokokon alapult volna, úgy az azt alátámasztó bizonyítékok benyújtása mellett, kérhette volna az eljárás 32. pont szerinti felfüggesztését.

 

Mindezek alapján – a Kérelmező álláspontjával egyetértve, - a Döntnök nem tudta a jogos érdeket Kérelmezett javára megállapítani.

 

A Kérelmezett terhére továbbá a tényállásból eredően a domain név rosszhiszemű regisztrációja és használata is megállapítható volt a Szabályzat 31. b.) c.) és d.) pontjai alapján.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja vagylagos feltételként szabja meg a visszavonást megalapozó eseteket. Így önmagában a jog illetve jogos érdek hiánya, vagy a rosszhiszemű domain használat megállapítása is elegendő a kérelemnek helyt adó döntéshez. Jelen ügyben mindkét feltétel fennállása megállapítható volt.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a keen.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

 

A Regisztrációs Döntnök a  jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. március 31.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum