Elfelejtettem a jelszót.

almdudlerforgalmazas


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

az almdudlerforgalmazas.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG. Kérelmező által a Drink Plus Kft. Kérelmezett ellen az   almdudlerforgalmazas.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök az almdudlerforgalmazas.hu domain névnek a DRINK Plus Kft.  Kérelmezettől történő visszavonása és a Kérelmező Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co. KG. javára történő átruházásra irényuló kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a 000362236 lajstromszámú, 1996. 08.08.-i elsőbbségű jóhírű, az „almdudler” kifejezést oltalomban részesítő közösségi védjegyére hivatkozott. A védjegyoltalom megelőzi a domain név regisztrációját. A kérelmezett domain név teljes egészében tartalmazza a védett nevet, és azt a „forgalmazás” leíró kifejezéssel egészíti ki.  Ezért, Kérelmező álláspontja szerint az összetéveszthetőségig hasonlít védjegyéhez.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet jogosulatlanul igényelte.

 

Az almdudlerforgalmazas.hu domain név használata önmagában sérti Kérelmező védjegyét, és azt a látszatot kelti, mintha a Kérelmezett hivatalos viszonteladója lenne, ami megtéveszti mind a fogyasztókat, mind a kereskedelmi partnereket, viszonteladókat, üzletfeleket. Kérelmező és a Kérelmezett között nincs közvetlen üzleti viszony.

 

Kérelmezett rosszhiszeműen járt el, mivel a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztette be, hogy a többi magyarországi Almdudler forgalmazó versenytársak szakmai tevékenységét megzavarják, mivel a domain név kizárólagosságot, hivatalos viszonteladói viszonyt sugall Kérelmezővel. A Kérelmezett elmulasztotta a megfelelő védjegy adatbázisokat ellenőrizni a domain név regisztrációja előtt

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogi érdeke fűződne és a nevet rosszhiszeműen használja.

 

Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát.

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek egyértelműen joga fűződik az „ALMDUDLER” név használatához a javára lajstromozott védjegyoltalomból, valamint a név árujelzőként történő használatából következően. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet. A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint ugyanis a védett névhez csatolt köznév toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.

 

 Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését. Ugyanakkor a kérelemben foglaltakon túl vizsgálni kell azt is, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatában foglalt szigorú feltételek fenn állnak-e.

 

Az  RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható, ha

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és ott a Kérelmezett cég honlapját talált, amely kizárólag az Almdudler  üdítőital forgalmazását szolgálja. E tényállás alapján a Döntnök a Kérelmezett javára meg tudta állapítani az a.) pont szerint a jogos érdek fennállását. A c.) pont alapján sem lehetett megállapítani azt, hogy a Kérelmezett domain név használata az ALMDUDLER név jóhírnevét sértené.

 

A domain név visszavonása abban az esetben is elrendelhető lenne, ha a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot megállapíthatná a Döntnök.

 

Az RDSZ 31. pontja szerint

A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

 

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

 

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

c)   a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

 

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

 

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

A Kérelmezett terhére rosszhiszemű domain használatot egyikpont alapján sem lehetett megállapítani. A Kérelmezett nem téveszti meg a felhasználókat, mivel a kérelmezett domain alatt csak és kizárólag azt az árut forgalmazza, amelyet a felhasználók a névből eredőleg várhatnak. Nem értette egyet a Döntnök a Kérelmező azon indoklásával sem, hogy a Kérelmezett a többi versenytárs szakmai tevékenységét zavarná meg a domain használatával. Az Európai Gazdasági Térségben az adott árut nem csak a gyártótól, hanem bármely más forrásból is legálisan be lehet szerezni, és azt Magyarországon forgalmazni, függetlenül attól, hogy a gyártóval szerződéses kapcsolatban áll-e a forgalmazó.

 

A Regisztrációs Döntnök egy domain név visszavonását csak abban az esetben rendelheti el, ha egyértelműen megállapítható, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5. – 10.1.7. pontjaiban foglalt feltételek fennállnak. Jelen esetben a Döntök nem tudott a visszavonásra okot adó tényt megállapítani. A Regisztrációs Döntnök hatáskörét meghaladná védjegybitorlási kérdésekben állást foglalni, azonban a Döntnök utal arra is, hogy jelen esetben a Vtv. 16.§-ában leírtak szerinti védjegyoltalom kimerülése is feltételezhető.

 

Mindezek alapján a kérelmet el kellett utasítani.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, továbbá a Nyilvántartónak azzal, hogy a jogvitára tekintettel rögzített átruházás korlátozást oldja fel.

 

Budapest, 2011. március 28.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum