Elfelejtettem a jelszót.

jabra


 

RREGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a jabra.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A GN NETCOM A/S (Székhely:Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Dánia) Kérelmező által jogi képviselője útján Btech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/B.) ellen a jabra.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

Döntést

 

 A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét megalapozottnak találja és elrendeli a jabra.hu domain név Btech Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmezettől történő visszavonását, valamint a GN NETCOM A/S Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

  

Indokolás

 

I.  A Kérelem

A jabra.hu domain név ügyében a Kérelmező kifejtette, hogy 2001. április 4-i elsőbbséggel kizárólagos jogosultja a Kérelmezett által használt domain névvel azonos, 002162048 lajstromszám alatt regisztrált érvényes közösségi szóvédjegynek („JABRA”), a 9. áruosztályba tartozó „Hangok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek” tekintetében.

Előadta, hogy kizárólagos jogosultja továbbá a 2004. október 26-i elsőbbséggel 000838058 lajstromszám alatt bejegyzett, „RELEASE YOUR JABRA” megjelölésű közösségi szóvédjegynek is. A közösségi szóvédjegyeknek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal adatbázisában hozzáférhető a. lajstromkivonatokat csatolta. 

Kérelmező felhívta a figyelmet, hogy a Kérelmezett a jabra.hu domain nevet anélkül használja, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, tekintettel arra, hogy a Kérelmező közösségi védjegyének használatára a Kérelmezettnek engedélyt nem adott. Előadta, hogy . A Kérelmezett által a www.jabra.hu weboldalon közzétett információk értelmében a „JABRA” márkajelzéssel ellátott termékeket Magyarországon a Kérelmezett forgalmazza, holott a Kérelmező a Kérelmezett számára nem biztosított a „JABRA” márkajelzéssel ellátott termékeinek forgalmazására jogosultságot, közöttük nem áll fenn és korábban sem állt fenn szerződéses jogviszony ilyen vagy egyéb vonatkozásban. Kérelmező 2006 óta több alkalommal, utoljára a 2010. március 24-én kelt levelében szólította fel a Kérelmezettet, hogy költségeinek megtérítése ellenében engedje át a Kérelmezőnek a jabra.hu domain nevet. A Kérelmezett a megkeresésekre nem válaszolt.

 

Kérelmező az eljárási díjat befizette és három tagú döntnöki tanács eljárását kérte.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

  Kérelmezett felszólítás ellenére sem csatolt észrevételeket vagy ellenkérelmet.

 

III. A Döntés indoklása

Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik

A Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező kielégítő módon igazolta, hogy a „jabra” kifejezésre szóra mint szóvédjegyre őt közösségi védjegyoltalom illeti meg, ezáltal a fent idézett 31. pont első feltétele teljesül. Ezt követően azt kellett tehát vizsgálni, hogy Kérelmezett jogos érdek hiányában vagy rosszhiszeműen használja-e a domaint.


 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, a domain név használatához való jogát vagy jogos érdekét nem bizonyította, és ilyenre nem is hivatkozott.

 

A jabra.hu weboldalon a jabra termékek értékesíése és reklámozása folyik. A Kérelmezett a www.jabra.hu weboldalon a Kérelmező egyes termékeit jeleníti meg, továbbá ugyancsak engedély nélkül feltünteti a Kérelmező fent hivatkozott „RELEASE YOUR JABRA” megjelölésű közösségi szóvédjegyét is. A weboldalon a JABRA márkajelzéssel ellátott egyes termékekre kattintva, az adott termékre vonatkozóan megjelenő kép alatt a „Kapcsolat” hivatkozás látható, amely a Kérelmezett elérhetőségeihez, üzleteihez irányítja, és a felhasználó pár kattintással a „BL Webshop”-hoz jut el, ami a Kérelmezett honlapja.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy a Kérelmezett az Eljárási Szabályzat 31. pont d) alpontjában kifejtett „rosszhiszemű” magatartást tanúsít, azaz: a domain nevet szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a saját honlapjára irányítsa

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

Budapest, 2010. december 21.

 
 

 

 


 

  

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum