Elfelejtettem a jelszót.

kenwood


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a kenwood.hu  domain tárgyában indult eljárásban.

Az Automap Kft. Kérelmező által az autohifi.hu Kft. Kérelmezett ellen a kenwood.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

Döntést 


A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező Automap Kft. Kérelmét elutasítja, ennek megfelelően a kenwood.hu domain nevet a Kérelmezett autohifi.hu Kft. javára fenntartja.

Indokolás


A kenwood.hu domain név ügyében az Automap Kft. Kérelmező 2010. október 5-én nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a kenwood.hu domain név Kérelmezettől való átruházást kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) az autohifi.hu Kft.-t jelölte meg.


 

A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező a Kenwood termékek hivatalos magyarországi képviselője. Ennek megfelelően érvényes szerződése van a 2010/2011-es időszakra, valamint rendelkezik egy okmánnyal, mely tartalmazza az Automap Kft. jogosultságát a márkanév használatára. Az említett dokumentumokat Kérelmező csatolta a Kérelemhez.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a domain nevet a nélkül igényelte, hogy a névhez joga, vagy jogos érdeke fűződne, valamint Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte, illetve annak felhasználása rosszhiszeműen történik. Az előbbiek indoklásaként Kérelmező előadja, hogy Kérelmezett jelenleg nem rendelkezik disztribútori szerződéssel, és soha nem is rendelkezett. Továbbá Kérelmezett a domain nevet nem használja érdemlegesen, mivel a domain mögött nincs tartalom, az automatikusan átirányít egy másik weboldalra.

Kérelmezett a jogi képviselője útján előterjesztett érdemi védekezésben kérte a Kérelem elutasítását. Kérelmezett részletesen kifejtette a domain igénylésének előzményeit, annak alátámasztására, hogy a kenwood.hu név használatához joga, ill. jogos érdeke fűződik. Kérelmezett előadja, hogy a domain név regisztrációjára 1999. október 8-án került sor, az igénylő ekkor a Qman Kft. volt, amely ebben az időpontban szerződéses jogviszonyban állt a Kenwood Electonics Europe bv („Kenwood Europe”) céggel. A Qman Kft. – amelynek egyik tagja Thomann Tamás volt, aki a Kérelmezett jelenlegi ügyvezetője, és tagja is – ekkor a Kenwood Europe hivatalos magyarországi forgalmazója volt, a domain nevet az anyavállalat hozzájárulásával igényelte.

2007-ben a Qman Kft. új céget alapított, nevezetesen a Q-Autó Hifi Stúdió Kft.-t, mely szintén szerződéses disztribútora lett a Kenwood cégnek, továbbá a Q-Autó Hifi Stódió Kft.-nek is tagja volt Thomman Tamás. Az új cég a Kenwood Europe hozzájárulásával átvette a domain név kezelését.

2009-ben a Q-Autó Hifi Stúdió Kft. megszűnt, ekkor a Kenwood Europe 2009. július 1-jei hatállyal az Autó Securit Zrt-nek forgalmazási jogot adott Magyarországon a Kenwood termékekre. Az Auto Securit Zrt. 2009. július 3-án kizárólagos értékesítési szerződést kötött a Kérelmezettel a Kenwood termékek értékesítésére. E szerződésnek megfelelően 2009 júliusa óta a Kenwood termékek magyarországi forgalmazását a Kérelmezett végzi. 2009. július 23-án Kérelmezett a domain nevet azért vette át, hogy a forgalmazási tevékenységet elláthassa. (Az érdemi védekezéshez benyújtásra kerültek a fentebb említett szerződések.)

Kérelmezett továbbá sérelmezi, hogy a Kérelemből nem derül ki, mi az a név, amire Kérelmező a Kérelmet alapozza, illetve nem került megjelölésre egyetlen konkrét védjegy sem. Kérelmező által csatolt Igazolás nem tartalmazza azt, hogy kizárólagosan Kérelmező lenne jogosult a „kenwood” név, és védjegyek használatára, sem azt, hogy a Kérelmező a kenwood.hu domain használatára jogosult lenne.

Ezen kívül Kérelmezett úgy véli, rosszhiszeműsége sem állapítható meg. A kenwood.hu domain alatt tartalmat szerepeltet, az nincs átirányítva. Kérelmezett csatolta a domain név alatt elérhető honlap főoldalát, melyből kiderül, hogy a tartalom közvetlenül a kenwood.hu domain név alatt jelenik meg. Kérelmezett előadása szerint Kérelmező a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”) 31. pontja szerinti a Kérelmezett rosszhiszeműségét valószínűsítő helyzet fennállását sem igazolta.

Kérelmező az érdemi védekezésre újabb észrevételeket tett. Vitatta, hogy a védekezésben előadott előzmények szerint Kérelmezett disztribútora lenne a Kenwood cégnek. Ennek alátámasztására csatolta a Kenwood Electronics Europe bv képviselője által írt levelet, melyben rögzítik, hogy soha nem álltak szerződéses kapcsolatban a Kérelmezettel. A Kenwood egyedül az Autosecurit Zrt.-vel kötött megállapodást még 2009-ben, azonban ez a szerződés határozott időre szólt, 2010. június 30-án lejárt, azt a felek nem hosszabbították meg.

Kérelmező álláspontja szerint amennyiben az Autosecurit Zrt.-nek lenne érvényes disztribútori szerződése, amely feljogosítja őt a védjegyhasználatra, ill. a domain név használatára, akkor sem ruházhatná át ezeket a jogosultságokat egy kívülálló harmadik cégre – jelen esetben Kérelmezettre.

A Kenwood cég által Kérelmező részére megküldött levélből egyértelműen kitűnik, hogy a „kenwood” név és védjegyek, valamint domain használatára kizárólag az Automap Kft. jogosult. Az említett levél azt is rögzíti, hogy a Kenwood cégnek kérelmezettel semmilyen szerződéses kapcsolata nincs. Kérelmező előadta, hogy mivel az eljárás tárgya a kenwood.hu domain név, mely elnevezésében a .hu rövidítésen kívül egyetlen szó szerepel, így „véleményünk szerint egyértelmű a védjegy megjelölése”.

Kérelmező változatlanul állítja, hogy a domain név mögött nincs tartalom. A www.kenwood.hu webcím beírását követően automatikusan átirányít a www.autohifi.hu weboldalra.

Tekintettel arra, hogy Kérelmezettnek nincs érvényes szerződése a Kenwood céggel, valamint a domain név használatára sem jogosult, azonban az Interneten, valamint kereskedelmi kapcsolataiban ezt sugallja, megvalósul a Szabályzat 31. d) alpontjában rögzített rosszhiszeműségi feltétel.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 31. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet a nélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a domain név azonos-e egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít-e egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név.

Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező Automap Kft. nem jogosultja sem magyar, sem közösségi jog által védett „kenwood” vagy ahhoz megtévesztően hasonló megjelölésű védjegynek. A magyar vagy közösségi jog alapján oltalmat élvező „KENWOOD” védjegyeknek sem a Kérelmező, sem a vele disztribútori kapcsolatban álló Kenwood Electronics Europe bv nem jogosultja. A KENWOOD védjegyhez fűződő kizárólagos jogok alapján tehát legfeljebb egy másik jogi személy léphetne fel a domain használata ellen.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult-e a név használatára.

Ez a szabály a „jog által elismert” vagy „jog alapján keletkezett” nevekre vonatkozik. A szabály értelmezésében segíthet a Bizottság 874/2004/EK rendelete és az ahhoz kapcsolódó gyakorlat. A szabályzat második fordulata szerinti „jogosultság” nem azokra az esetekre vonatkozik, amikor semmilyen jogszabály nem tiltja a név használatát, hanem amikor valamilyen jogszabály kifejezetten elismeri a nevet (és annak jogosultját), erről pedig jelen esetben nincs szó. Másképpen megfogalmazva: a név használatára a Kérelmező a jelenleg rendelkezésre álló iratok alapján épp annyira jogosult, mint bárki más.

Mivel a Szabályzat 31 pontjának első két feltétele közül egyiknek sem felel meg a Kérelmező, és ezek közül egy konjunktív feltételként mindenképpen szükséges a sikeres döntnöki eljáráshoz, a megjelölt további feltételek, vagyis az a) és b) alpontok vizsgálata már nem is lenne szükséges.

Döntnök a teljesség kedvéért megállapítja: nem került bizonyításra, hogy Kérelmező a „kenwood” név kizárólagos használatára jogosult lenne. Kérelmező nem nyújtott be semmilyen dokumentumot arra vonatkozóan, hogy közte és a „KENWOOD” védjegyek jogosultja között licencszerződés jött volna létre a védjegy használatára. Kérelmező kizárólag azt támasztotta alá, hogy a Kenwood cég európai forgalmazójával, a Kenwood Electronics Europe bv céggel áll disztribútori kapcsolatban, azonban a védjegyek jogosultja nem ez a cég. Abban az esetben, ha Kérelmező és a védjegyjogosult között mégis létrejött volna licencszerződés, a domain név használatára csak akkor lenne jogosult, ha ez a szerződés kifejezetten felhatalmazná az ilyen jellegű használatra is. Ha pedig azt a jogot is meg szeretné szerezni, hogy fellépjen azok ellen, akik bitorolják a védjegyet, akkor figyelemmel kell lennie az 1997. évi XI. törvény 29. § (2) bekezdésére, melynek értelmében a védjegylajstromba bejegyzett használó akkor léphet fel saját nevében a védjegybitorlással szemben, ha a védjegyjogosultat előzetesen felhívta, hogy a jogsértés abbahagyása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket, és a védjegyjogosult a felhívástól számított harminc napon belül nem intézkedett.

Döntnök megjegyzi, hogy Kérelmezettnek a védjegyjogban ismert, ún. jogkimerülés elve alapján bizonyos korlátok között lehetősége van a „KENWOOD” megjelölés használatára.

Döntnök azonban megállapítja: lehetséges, hogy a b) alpont szerinti rosszhiszeműség (sőt akár védjegybitorlás) tényállási elemei is megvalósulnak, de amíg a védjegy jogosultja nem érvényesíti az ebből fakadó jogait, addig ez nem kifogásolható. A Döntnök felhívja továbbá a figyelmet a bírósági gyakorlatra, különösen a SONY ügyre (FIT-H-PJ-2008-816). Más védjegyének a domain névben történő feltüntetése problémás, főleg ha nem kizárólag a védjegyjogosult termékeit, hanem konkurens termékeket is reklámoz a honlap, a védjegy használata ugyanis sértheti a védjegy jogosultjának az érdekeit. A védjegyjogi (magyar és európai bírósági) gyakorlat az, hogy védjegyoltalom alatt álló szót üzletnévként, domain névként nem lehet használni, ha azt a látszatot keltik vele, hogy a védjeggyel nem rendelkező vállalkozás és tevékenysége a védjegyjogosult céghez kötődik. Ez a helyzet akkor is, ha a weboldalon forgalmazott termékek eredetiek, és jogszerűen viselik a védjegyet.

 

A forgalmazónak joga van magát pl. Sony termékre szakosodott üzletként bemutatni és a védjegyet azzal összefüggésben, illetve arra vonatkozó javító, karbantartó szolgáltatásokkal kapcsolatban használni. Nem jogosult azonban a védjegyhez összetéveszthetőségig hasonló Sony szóelemet üzleti tevékenységük során üzletnévként, domain névként, csomagolóanyagon, árlistán feltüntetni, azt a látszatot keltve, mintha a kereskedelmi név alatt folytatott tevékenység a védjegytulajdonoshoz kötődnék.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmet elutasítja, és a kenwood.hu domain nevet Kérelmezett autohifi.hu Kft. használatában fenntartja.

Budapest, 2011. április 15.

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum