Elfelejtettem a jelszót.

ökospar


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az ökospar.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz.) Kérelmező által S.T. magánszemély Kérelmezett ellen az ökospar.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az ökospar.hu domain visszavonására és átruházására irányuló Kérelmet, mint alaptalant, elutasítja.

 

Indokolás

A Kérelmező jogi képviselője útján előadta, hogy cégnevében vezérszóként szerepel a „SPAR” kifejezés, ami egyben védjegyoltalom alatt is áll. álláspontja szerint a „spar” kifejezéssel végződő domain név egyértelműen a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. tevékenységére utal, ezzel a jelenlegi domain használó megsértette a Ptk. 77.§ (4) bekezdését. Kérelmező az indokait a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5 pontjával, valamint a Tanácsadó Testület 4/2000. Elvi Állásfoglalására hivatkozással támasztotta alá.

A Kérelmező hivatkozott a Kérelmezett rosszhiszeműségére is. Előadta, hogy a domain használó nincs üzleti kapcsolatban vele, ugyanakkor a domain név „egyértelműen összetéveszthető a társaság által üzemeltetett www.spar.hu domain névvel”. A Kérelmező álláspontja szerint továbbá „eljárásjogi szabályokat sért, hogy a domain igénylőnek hiányoznak a kötelezően megadandó adatai, sem cím, sem telefonos elérhetősége nincsen, fel sem lehet venni vele a kapcsolatot a domain név ügyében”.

A Kérelmező arra hivatkozott továbbá, hogy a Kérelmezett „vélhetően abból a célból igényelte a domain használó a domain nevet, hogy a jogosult ne tudja azt saját magának regisztráltatni, illetve abból a célból, hogy azt részünkre ellenérték fejében értékesítse”.

A Kérelmező a kérelemhez csatolta a cégkivonatát, az ügyvédi meghatalmazást és az eljárási díj befizetésének igazolását.

Kérelmező a Regisztrációs Döntnök eljárását egyszemélyes döntnökként kérte.

A Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

Elsődlegesen a Regisztrációs Döntnök visszautasította a Kérelem részeit az eljárási szabályok tekintetében, mert magánszemély igénylők esetében a személyes adatok védelme érdekébent nem szerepel minden adat a nyilvántartásokban, ellenben adminisztratív kapcsolattartójának, aki a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti képviselője, minden értesítési adata elérhető a nyilvántartásban.

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;  

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain névvel kapcsolatban tehát első lépésként azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név. A döntnök e tekintetben megállapította, hogy az a tény, hogy a kérelmező neve azonos a kérelmezett domain név utolsó négy betűjével (ami egyben egy német közszó), nem alapozza meg a Kérelmező jogosultságát. Ezért a kérelmet, a kérelmezői minőség hiánya miatt el kell utasítani.

A fentiektől függetlenül a döntnök vizsgálta azt is, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműsége valószínűsíthető-e. E tekintetben megállapította, hogy a Kérelmezett magánszemély, és semmilyen körülmény nem utal arra, hogy a domain nevet üzleti célra használná vagy eladásra kínálná fel. 

Az Eljárási Szabályzat 30. pontja szerint vizsgálni azt kell, hogy a Kérelmezett „jogos érdek” nélkül igényelte-e a domain nevet. A jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha  

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a döntnök az internetről tájékozódott és megállapította, hogy nem szerepel a honlapon információ. Az interneten található információkból az is megállapítható volt, hogy a Kérelmező részt vesz egy környezettudatos programban, amelyet a Kérelmező szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységére az Öko-Kord Nonprofit Kft. koordinál (http://oko-kord.hu/dobozok), ez azonban nem alapozza meg azt, hogy a kérelmezett kifejezést egy azt igénylő magánszemélytől a döntnök visszavonja.

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A döntnök a fenti a) – e) pontok teljesülését egyenként vizsgálta. Visszautasította a Kérelmező feltételezését miszerint a Kérelmező feltételezhetően „eladási szándékkal” igényelte volna a domain nevet, hiszen nem tett eladási ajánlatot a Kérelmező számára.

A döntnök megállapította, hogy valóban nincs információ a web oldalon, azonban ez csak abban az esetben számít rosszhiszeműnek a fenti b) ii. pont lapján, ha az igényléstől számított két éven belül nem használják a domain nevet.

Mindaddig tehát amíg a Kérelmezett nem kínálja fel megvételre a domain nevet vagy nem helyez el olyan tartalmat, amely megzavarná a Kérelmező tevékenységét, a jóhiszemű használatot vélelmezni kell. E tekintetben külön jelentősége van annak az egyedi körülménynek is, hogy a Kérelmezett nem tekinthető a Kérelmező versenytársának, továbbá, hogy a Kérelmezőnek jelenleg is működő honlapja van, így nem szenved hátrányt amiatt, hogy nem tudja a tárgybani domain nevet regisztrálni.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak.

   

Budapest, 2011. április 28.

  

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum