Elfelejtettem a jelszót.

sparkdrive

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a sparkdrive.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz.) Kérelmező által a Domain Registrar Kft. (1237 Budapest Szent László u. 5.)  Kérelmezett ellen a sparkdrive.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a sparkdrive.hu domain visszavonására és átruházására irányuló Kérelmet, mint alaptalant, elutasítja.

Indokolás

A Kérelmező jogi képviselője útján előadta, hogy cégnevében vezérszóként szerepel a „SPAR” kifejezés, ami egyben védjegyoltalom alatt is áll. álláspontja szerint a „spar” kifejezéssel kezdődő domain név egyértelműen a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. tevékenységére utal, ezzel a jelenlegi domain használó megsértette a Ptk. 77.§ (4) bekezdését. Kérelmező az indokait a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5 pontjával, valamint a Tanácsadó Testület 4/2000. Elvi Állásfoglalására hivatkozással támasztotta alá.

A Kérelmező hivatkozott a Kérelmezett rosszhiszeműségére is. Előadta, hogy a domain használó nincs üzleti kapcsolatban vele, ugyanakkor a domain név „egyértelműen összetéveszthető a társaság által üzemeltetett www.spar.hu domain névvel”. Előadta továbbá, hogy a sparkdrive.hu weblapon olyan számunkra ellenőrizhetetlen információ jelenhet meg, melyet a vásárlók a társasághoz kapcsolhatnak.

Kérelmező külön felhívta a döntnök figyelmét, hogy álláspontja szerint eljárásjogi szabályokat is sértett a Kérelmezett, amikor regisztrátorként eljárva, a domain név delegálásával kapcsolatban eljuttatott kifogását figyelmen kívül hagyta. A Kérelmező a döntnök részére megküldte az állítása szerint 14 napos határidőn belül telefaxon a Kérelmezetthez, mint regisztrátorhoz eljuttatott kifogását. A Kérelmező csatolta a fax átvételének visszaigazolását. Előadta továbbá, hogy véleménye szerint a Kérelmezett  súlyosan megsértette a társaság jó hírnevét, „amikor egy internetes blogon viccként titulálja azt, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Domainregisztrációs Szabályzat 9.1 pontja alapján élt jogorvoslati lehetőségével”. A jó hírnév megsértéséből fakadó igénye tekintetében jogfenntartással élt, a blogról azonban iratot nem csatolt.A Kérelmező a kérelemhez csatolta a Kérelmezett és a saját cégkivonatát, az ügyvédi meghatalmazást és az eljárási díj befizetésének igazolását.

Kérelmező a Regisztrációs Döntnök eljárását egyszemélyes döntnökként kérte.

A Kérelmezett a kérelemről szóló értesítésre érdemi védekezést terjesztett elő, továbbá a Spark Promotions Kft. (amely a domain név tényleges jelenlegi használója) is csatolt észrevételeket.

A Spark Promotions Kft. mint a domain név használója előadta és számlával igazolta, hogy a domain nevet ellenérték fejében használja, és jogos érdeke fűződik a „sparkdrive” kifejezéshez. Állításai alátámasztására a cégkivonatát is csatolta, hivatkozott továbbá a védjegyére és az általa használt  külföldi domain nevekre. 

Kérelmezett előadta továbbá, hogy az angol „spark” kifejezés csillogást jelent, és nem utal a Kérelmezőre, különösen azért sem, mert a Kérelmező védjegye és a domain név között 5 karakter különbség is van.

Kérelmező az érdemi védekezésre tett észrevételeiben kérelmét változatlanul fenntartotta és kijelentette, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 174. § alapján is van igénye, amely tekintetében jogfenntartással élt. 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

Elsődlegesen a Regisztrációs Döntnök visszautasította a Kérelemnek és a viszontválasznak azokat a részeit, amelyek tekintetében semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik és tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy ezek tekintetében az illetékes megyei (fővárosi) bíróságokhoz, illetőleg a munkajogi kérdések tekintetében megyei (fővárosi) munkaügyi bíróságokhoz fordulhat a külön törvényekben meghatározott határidőn belül. A döntnök e tekintetben még szakértői szinten sem foglalhat állást.

A jelen döntésben kizárólag abban foglal a döntnök állást, hogy (1) a Kérelmező jogszerűen és megfelelően kezdeményezte-e a döntnök eljárását; és (2) kérelmezett rosszhiszeműen használja-e a domain nevet, amennyiben igen, akkor fennállnak-e a Kérelmezőre történő átruházás feltételei.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;  

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik

A Regisztrációs Döntnök a kérelmezett domain névvel kapcsolatban tehát első lépésként azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név. A döntnök elfogadta, hogy a Kérelmező cégnevének első négy betűje megalapozza azt az igényét, hogy a döntnöki eljárást kezdeményezze. Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.  

Az Eljárási Szabályzat 30. pontja szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

 

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Kérelmezett nem tett kifejezett nyilatkozatot arról, hogy milyen jogcímen engedte a Spark Promotions Kft. al-használatába az érintett domain nevet, az interneten elérhető információkból és a csatolt iratokból azonban megállapítható, hogy a jelenlegi használó, a Spark Promotions Kft. a domain nevet ellenérték fejében és a Kérelmező tevékenységétől jól elkülöníthetően használja. A döntnök a weboldalon nem talált olyan információt vagy megjegyzést, amely felvetné a tisztességtelen vagy rosszhiszemű használat gyanúját.

Az Eljárási Szabályzat értelmében ugyanis a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A fentieknek megfelelően a döntnök arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg a domain nevet olyan al-használó használja, akinek egyértelmű üzleti érdeke fűződik a használathoz, a tartalom pedig semmilyen tekintetben nem téveszthető össze a Kérelmező tevékenységével vagy web lapjával. A Kérelmezett tehát a domain nevet üzleti célra, azaz al-használatba adásra használta, az al-használó pedig olyan személy, akinek a domain név használatához jogos érdeke fűződik, és nincs olyan körülmény, ami a rosszhiszemű használatot feltételezné.

A Domainregisztrációs Szabályzat nem tiltja, hogy egy adott domain nevet annak regisztrált használója más használatába adja, amennyiben sem a regisztráció, sem a használat nem sérti más személy jogait. Jelen esetben ilyen jogsértést nem lehetett megállapítani.

A Döntnök továbbá hangsúlyozza azt is, hogy noha elfogadta a Kérelmező névhasználati jogát a SPAR kifejezésre, mint a kérelmezett domain első három karakterére, azonban egyetért a Kérelmezettel a tekintetben, hogy a kérelmezett domain jelentősen különbözik a Kérelmező védjegyétől, az angol összetett szó első szava jelentésében is eltérő tartalmú, és semmiképpen nem utal a Kérelmező tevékenységére.

A Kérelmező által előadott körülmény, miszerint a Kérelmező esetlegesen nem tartotta be a kifogásolás rendjére vonatkozó és a Tanácsadó Testülethez utalás kötelezettségét, nem minősül a fenti pontokba ütköző rosszhiszemű használatnak. Tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a Kérelmezett, mint regisztrátor esetleges mulasztása miatt kártérítési igénye keletkezhet, amely igényt azonban nem a jelen döntnöki eljárásban lehet elbírálni, hanem polgári bírósági hatáskörbe tartozik.


 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak.

   

Budapest, 2011. április 20.

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum