Elfelejtettem a jelszót.

gfi

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK 


DÖNTÉSE


 


a gfi.hu  domain tárgyában indult eljárásbanA GFI Software Development Ltd. Kérelmező által a Kvazar-Micro CEE Kft. Kérelmezett ellen a gfi.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést 


A Regisztrációs Döntnök a gfi.hu domain nevet Kvazar-Micro CEE Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, GFI Software Development Ltd. javára átruházza.


A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név Kérelmező részére történő delegálása e döntés alapján is csak azt követően lehetséges, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek


Indokolás

A gfi.hu domain név ügyében a GFI Software Development Ltd. Kérelmező 2011. január 7-én nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a gfi.hu domain név Kérelmezettől való átruházást kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) Kvazar-Micro CEE Kft.-t jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmezett által választott gfi.hu domain név azonos a Kérelmező cégnevével, valamint bejegyzett nemzetközi védjegyével.  A Kérelmező előadja, hogy a www.gfi.hu weboldal a GFI Software magyarországi termékeinek hivatalos oldala volt 2008-ig. Kérelmezett 2008-ig volt a GFI termékek disztribútora, mely időszak alatt – Kérelmező tudomása szerint - jegyeztette be saját javára a gfi.hu domaint, Kérelmező hozzájárulása nélkül. A disztribútori szerződést Kérelmező 2008-ban felbontotta Kérelmezettel, így egyúttal utóbbi névhasználati joga is megszűnt. Kérelmező előadása alapján Kérelmezett a honlapján továbbra is azt hirdeti, hogy ő a GFI termékek hivatalos magyarországi disztribútora.

Kérelmező továbbá előadja, többször próbált egyezségre jutni Kérelmezettel a domain átruházásával kapcsolatban, azonban sajnálatos módon teljes elutasításba ütközött. E tárgyban csatolta jogi képviselője által Kérelmezettnek írt levelét. A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”) 33. pontjának d) alpontja alapján Kérelmező annak megállapítását kérte, hogy Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte, illetve annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmezett jogi képviselője útján előterjesztett érdemi védekezésében Szabályzat 29. (helyesen 31.) pontjára hivatkozott. Ehhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy Kérelmező semmilyen módon nem igazolta, hogy a gfi.hu domain név magyar jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult lenne. Ennek alapján Kérelmező vitatja, hogy megvalósulna a domain név átruházásának a Szabályzat 31. pontjában foglalt feltétele.

Kérelmezett kifejtette, hogy a gfi.hu domain nevet - a Szabályzat 31. pontja alapján - nem anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdekes fűződne. A domain nevet a domain névnek megfelelő nevű áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta és használja jelenleg is. Ezen kívül Kérelmezett hangsúlyozza, hogy a domain regisztrálása és az oldal működtetése kifejezetten a Kérelmező ez irányú kérésére történt. Továbbá Kérelmezett visszautasítja a rosszhiszeműség fennállását, mivel egyrészt nem állítja, hogy ő lenne a GFI termékek kizárólagos disztribútora. Másrészt hangsúlyozza, hogy a domain nevet törvényesen és nem továbbértékesítés céljából használja, és nem áll szándékában a fogyasztók megtévesztése.

Kérelmező a kérelmezetti védekezésre jogi képviselője útján további észrevételeket tett. Előadta, hogy a domain név azonos Kérelmezőnek az EU-ban bejegyzett védjegyével, valamint a cégnevével, amelynek használatát a hatályos magyar jogszabályok [Ptk. 77.§, valamint 2008. évi XLVII. tv. 6.§ (1) bek. g) pont és (2) bek. a.) pont] és a közösségi jog egyaránt védi. Kérelmező hivatkozott továbbá a Szabályzat 31. pontjának c) alpontjára, melynek alapján Kérelmezett szándékosan arra használja fel a domain nevet, hogy a versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja. Továbbá Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen használja fel, mivel magatartása megegyezik a Szabályzat 31. pontjának d) alpontjában kifejtettekkel. Kérelmező hangsúlyozza, hogy a gfi.hu domain név egy olyan jogi személy neve, amelynek tekintetében nem áll fenn kapcsolat a jogi személy neve és a használó között – azaz fennáll a Szabályzat 33. pontjának e) alpontjában foglalt rosszhiszeműségi feltétel is.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 31. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező jogosultja a 753.670 lajstromszámú „GFI” nemzetközi szóvédjegynek.

 

A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain név Kérelmező szóvédjegyeivel – tehát a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban „DRSZ”) 10.1.5. értelmében Kérelmező javára védett névvel – azonos.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett védekezésében jogos érdekének bizonyítását a Szabályzat 31. pontjának a) alpontjára kívánta alapozni, amely szerint a domain név használatához fűződő jogos érdek többek közt abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain névnek vagy a domain névnek megfelelő névnek áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használja és használta jelenleg is. Továbbá hangsúlyozza, hogy korábban Kérelmező disztribútoraként tevékenykedett, ill. a domain regisztrálása és az oldal működtetése is a Kérelmező ezirányú kérése alapján történt.

A Regisztrációs Döntnök egyetért Kérelmezővel abban, hogy Kérelmezett általi gfi.hu domain használat alkalmas arra, hogy a Kérelmezettet úgy tüntesse fel, mint amely társaság a Kérelmezővel szervezeti kapcsolatban áll. A Kérelmező cégnevének Kérelmezett általi domain névként történő használata a fogyasztóban a két cég közötti – valójában már nem létező – partneri (pl. leányvállalati) kapcsolat meglétének képzetét kelti. A gfi.hu a Kvazar-Micro CEE Kft. logójával ellátott weboldal, melyen különböző számítástechnikai termékek disztribútoraként tünteti fel magát. Ugyanakkor a honlapra navigálva nem egyértelmű, hogy a Kvazar-Micro logóval ellátott oldal miért a gfi.hu domain nevet viseli. Ennek alapján megállapíthatók a Szabályzat 32. pontjának c) alpontjában foglaltak. Fentiek alapján megállapítható, hogy Kérelmezettnek nem fűződik joga, vagy jogos érdeke a gfi.hu domain használatához.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

A Kérelmező által hivatkozott rendelkezések alapján a Szabályzat 31. pontjának c) d) és e) alpontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

„c.) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják, vagy

d.) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg;

e.) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn kapcsolat.”

A Döntnök a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a felek között fennálló disztribútori kapcsolat, továbbá a domain bejegyzésének Kérelmező általi engedélyezése nem került egyértelműen bizonyításra. Ennek megfelelően Kérelmezett d) alpont szerinti rosszhiszeműsége megállapítható, hiszen Kérelmezett a Kérelmező akarata ellenére irányította saját honlapjára a fogyasztókat, akik – vélhetőleg – Kérelmező termékeit, ill. szolgáltatásai után kutatva jutottak a gfi.hu weboldalra.

Kérelmezett ugyanis a domain regisztráltatásával elzárta a védjegyjogosultat attól a kizárólagos jogától, hogy saját védjegyéből képzett domain nevet regisztráltathasson és ezzel azonosítható honlapján áruit, szolgáltatásait kínálja, illetve reklámozza.

A felek állításai, és a Kérelmező által a kérelemhez csatolt levelezés alapján azonban a Kérelmező által kezdeményezett domain átruházás Kérelmezett ettől való elzárkózása miatt meghiúsult.

Kérelmező hivatkozott a Szabályzat fentebb idézett 33. pontjának e) alpontjára is. A Döntnök úgy véli, hogy az említett rosszhiszeműségi ok fennállása is megállapítható, mivel a „gfi” megjelölés egyúttal Kérelmező cégnevének vezérszava is. Ennek megfelelően nem állapítható meg egyértelműen a Kérelmezett és a bejegyzett domain név közötti kapcsolat.

Mindezek alapján tehát a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezett a Szabályzat 32. pontjára hivatkozással nem bizonyította a domain név használatához fűződő jogos érdekét, továbbá megállapítható Kérelmezettnek a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműsége a Szabályzat 33. pontjának d) és e) alpontjai szerint.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a gfi.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2011. április 5.

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum