Elfelejtettem a jelszót.

thinkdigital


 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a thinkdigital.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Thinkdigital Ltd. Kérelmező által jogi képviselője útján, Kutrás Mária Éva magánszemély ellen a thinkdigital.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 


Döntést


 

 A Regisztrációs Döntnök a thinkdigital.hu domain nevet Kutrás Mária Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező Thinkdigital Ltd. részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás

 

I.  A Kérelem

A thinkdigital.hu domain név ügyében a Kérelmező kifejtette, hogy tevékenységét „thinkdigital” név alatt Európa öt országában már 2006. óta folytatja, és 2008. óta jogosultja az Európai Unió Védjegy Hivatala által 007368152 lajstromszámon nyilvántartásba vett thinkdigital ábrás védjegynek is. A Thinkdigital Ltd. valamennyi országban, ahová működési területe kiterjed, regisztráltatta helyi domain névként védjegyét, és rendelkezik a thinkdigital.net nemzetközi domainnel is. Állításait bizonyítékokkal igazolta.

A Kérelmezett rosszhiszeműségét azzal indokolta, hogy már korábban, megkereste Kérelmezettet a domain név miatt. Első megkeresésére adott válaszában azonban Kérelmező úgy nyilatkozott, hogy a regisztráció nem a nevére szól és a domain fölött rendelkezési joga nincs, holott ezen tények okiratokkal cáfolhatók. Ismételt megkeresést követően viszont a rendelkezési jogát nem vitatta és azt állította, hogy egyéb tevékenységet kíván a domain név alatt folytatni.

Kérelmező az eljárási díjat befizette és egy tagú döntnöki tanács eljárásában a dopmain név visszavonását és részére történő átruházását kérte.  

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezettnek, azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III. A Döntés indoklása

Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

Eljárása során megállapította, hogy a vitatott domain jelenleg már nem üres oldalra utal, ahogyan azt a Kérelmező előadta, hanem átirányításra került a Kérelmező külföldi weboldalára „thinkdigital.net”. A Döntnök rövid úton nyilatkozatot kért a Kérelmezőtől, aki nem tudott az átirányítás tényéről, és akként nyilatkozott, hogy (legjobb tudomása szerint) nem született megállapodás a domain név használatáról.

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik

A Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépésként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

A Kérelmező kielégítő módon igazolta, hogy a „thinkdigital” kifejezésre mint védjegyre őt közösségi védjegyoltalom illeti meg, ezáltal a fent idézett 29. pont első feltétele teljesül. Ezt követően azt kellett tehát vizsgálni, hogy Kérelmezett jog vagy jogos érdek hiányában, illetve rosszhiszeműen használja-e a domaint.

Kérelmezett nem terjesztett elő olyan bizonyítékot, a domain név használatához való jogát vagy jogos érdekét bizonyította volna, ilyenre nem is hivatkozott, és az eljárás adataiból sem volt megállapítható Kérelmezettnek a domain névhez fűződő joga vagy jogos érdeke.  

A Döntnök vizsgálta, hogy van-e a Kérelmezett önkéntes jogkövetésének a Kérelemre kihatóan relevanciája. E tekintetben megállapította, hogy mivel a Kérelmezett a domaint úgy birtokolja és használja, hogy ahhoz a védjegyjogosult nem járult hozzá, továbbá tekintettel arra, hogy a domain név átirányítására feltehetően a döntnöki eljárás miatt került sor, a jelenlegi tartalomtól függetlenül megállapítja, hogy az átirányításig a használat rosszhiszemű volt, és tekintettel arra, hogy erre irányuló megállapodás nélkül irányította át a domain nevet, az átirányítás nem ad mentesülést a DRSZ hivatkozott pontjában foglaltak alól.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy a Kérelmezett az Eljárási Szabályzat 31. pont d) alpontjában kifejtett „rosszhiszemű” magatartást tanúsít.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2011. július 21.

 

  

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum