Elfelejtettem a jelszót.

renold


 


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

   

a renold.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Renold Plc (Renold House, Styal Road Road Aythenshawe, Manchester, Anglia, M22 5WL) Kérelmező által jogi képviselője útján, az EUROLL-SZEGED Kft. (HU-6722, Szeged, Gutenberg u. 6.) ellen a renold.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a renold.hu domain nevet az EUROLL-SZEGED Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező RENOLD Plc. részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

Indokolás

 

  I.  A Kérelem

A renold.hu domain név ügyében a Kérelmező kifejtette, hogy nagy múltra visszatekintő nemzetközi gépipari csoport, Angliában bejegyzett székhellyel és Renold szót tartalmazó cégnévvel. Maga a Renold kifejezés önállóan is illetve további szavakkal együtt, az OHIM által közösségi védjegyoltalom és a Magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által is bejegyzett Magyarországra is kiterjedő magyar védjegyoltalom alatt áll. Összesen 9 db. jelenleg is érvényes védjegye van tehát a Renold PLC-nek, (mindegyiknek domináns eleme a Renold szó) amely a Renold kifejezést tartalmazza.

Kérelmező bizonyította, hogy a Renold védjegy kizárólagos jogosultja a Renold Public Limited Company a jelen magyar és közösségi szabályozás szerint, és Magyarországra is kiterjedően. Kérelmező álláspontja szerint a Renold kifejezés domain névként történő használata sérti a Renold Plc ( és a Renold cégcsoport) névhasználathoz, névkizárólagossághoz fűződő jogát és a Ptk 77§(3)-a szerinti jogait.

A Kérelmezett rosszhiszeműségét azzal indokolta, hogy Kérelmezett a versenytársának tekinthető, tevékenységi körében szintén különböző ipari láncok gyártása áll, ezért a Kérelmezett által használt renold.hu domain megzavarja a versenytárs tevékenységét.

Kérelmező az eljárási díjat befizette és egy tagú döntnöki tanács eljárását, valamint a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.  

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő, amelyben előadta, hogy viszonteladóként maga is forgalmazza a RENOLD termékeket.  A domain nevet 2004.-ben regisztrálták, amely ellen a Kérelmező csak most lépett fel, tehát 7 éven keresztül maga is tűrte a domain név Kérelmezett általi használatát.

Kérelmezett kifejtette, hogy Kérelmezővel tárgyalásokat kezdeményezett és  ellentételezés fejében kész a domain nevet Kérelmezőre átruházni, amennyiben Kérelmező visszavásárolja a raktáron lévő „Renold” árukészletet, vagy a Kérelmező saját web oldalán legalább 10 évig biztosítja egy banneren keresztül a Kérelmezett web oldalának elérését.

Kérelmezett egyebekben eljárást jóhiszeműnek minősítette, mivel nem volt tudomása arról, hogy a „RENOLD” szó védjegyoltalom alatt áll, a domain nevet a Renold márkák forgalmazásának elősegítésére regisztráltatta, és annak használata ellen a Kérelmező ezidáig nem tiltakozott.

Mindezek alapján Kérelmezett a kérelem elutasítását kérte.

 

III. Kérelmező észrevételei

A Kérelmező visszautasította a Kérelmezett érdemi védekezésében leírtakat. Kérelmező előadta, hogy soha nem  állt Kérelmezettel kereskedelmi kapcsolatban.   Kérelmezett nem kereskedelmi partnere, hanem éppen ellenkezőleg konkurrense Kérelmezőnek.

Kérelmezett továbbá valótlanul állítja, hogy a domain átadásával kapcsolatos tárgyalásokat kezdeményezett volna Kérelmezővel.

Kérelmező 2010.-ben észlelte először a renold.hu domain Kérelmezett általi használatát, amikor maga is ki akarta alakítani a .hu alatti web oldalát. Jogi relevanciával egyébként sem bír, hogy Kérelmező korábban tiltakozott-e a domain használat ellen.

Kérelmező továbbá visszautasította, hogy bármilyen ellentételezést nyújtson Kérelmezettnek a domain áturházása ellenében.

Kérelmezett eljárása fokozottan rosszhiszemű, mivel, mint versenytárs, a saját oldalára irányította a kérelmezett domain nevet.

Kérelemezettnek, mint versenytársnak a domain név 2004.-ben történt regisztrációjakor már tudomással kellett bírnia arról, hogy már 1997.-től, továbbá 2001.-től megilleti Kérelmezőt a Magyarországra is kiterjedő védjegyoltalom a „renold” szóra.

Kérelmező továbbá arra nem tett észrevételt, hogy a domain Kérelmezett által történő használata a védjegyoltalom mellett a Kérelmező névhasználati jogát is sérti.

Kérelmezett a jogsértő és rosszhiszemű domain használatot a kérelemről szóló hivatalos értesítést követően sem hagyta abba, amelyet Kérelmező különösen visszaélésszerű eljárásnak minősített.

Kérelmező a kérelemben foglaltakat változatlanul fenntartotta.

 

IV. A Döntés indoklása

Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépésként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

A Kérelmező kielégítő módon igazolta, hogy a „renold” kifejezésre, mint védjegyre őt közösségi védjegyoltalom illeti meg, ezáltal a fent idézett 29. pont első feltétele teljesül. Ezt követően azt kellett tehát vizsgálni, hogy Kérelmezett jogos érdek hiányában vagy rosszhiszeműen használja-e a domaint.

Kérelmezett nem terjesztett elő olyan bizonyítékot, a domain név használatához való jogát bizonyítaná. A Kérelmezett jogos érdekének alátámasztására való hivatkozást, mely szerint viszonteladója lenne Kérelmezőnek, Kérelmező cáfolta, de a domain átirányításával elérhető, Kérelemezett cégnevével azonos domain alatti oldalon sem találni olyan bizonyítákot, amely Kérelmezett állítását alátámasztaná.

A jogos érdek megállapításához szükséges, a Regisztrációs Döntnök eljárási Szabályzata 30. pontjában foglalat feltételek egyike sem áll fenn, így a Döntnök a Kérelemezett terhére a jogos érdek hiányát állapította meg.

A renold.hu weboldalon önálló tartalom nincs, a domain név közvetlenül a Kérelmezett cégnevével azonos domain alatt fenntartott weboldalára utal. A döntnök elfogadta a rendelkezésre álló információk alapján, hogy Kérelmező és Kérelmezett versenytársak.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy a Kérelmezett az Eljárási Szabályzat 31. pont d) alpontjában kifejtett „rosszhiszemű” magatartást tanúsít, azaz: a domain nevet szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a saját honlapjára irányítsa

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2011. július 20.
  

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum