Elfelejtettem a jelszót.

birnerauto.hu; birnerautó.hu; birnerautoalkatresz.hu, birner-auto.hu; birnerautóalkatrész

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a birnerauto.hu; birnerautó.hu; birner-auto.hu; birnerautoalkatresz.hu; birnerautóalkatrész.hu domainek tárgyában indult eljárásban

 

A Birner Hungária Autóalkatrész Kereskedő Kft. Kérelmező által a Birner Autó Kft. Kérelmezett ellen   a birnerauto.hu; birner-auto.hu; birnerautó.hu; irnerautoalkatresz.hu; birnerautóalkatrész.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a a birnerauto.hu; birnerautó.hu; birner-auto.hu; birnerautoalkatresz.hu; birnerautóalkatrész.hu u domain neveket a Birenr Autó Kft.  Kérelmezettől visszavonja, és azokat a Birner Hungária Autóalkatrész Kereskedő Kft. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogi érdeke fűződne és a nevet rosszhiszeműen használja.

 

A Kérelmező a „Birner”, „Birner autó”, „Birner autóalkatrész” megjelölések vonatkozásában a Kérelmező – a birnerauto.hu; birnerautó.hu; birnerautoalkatresz.hu és birnerautóalkatrész.hu domain nevek Kérelmezett általi igénylését és ezek delegálását megelőzően – 2010. október 27. napján M1003169, M1003170, M1003171 és M1003172 ügyszámok alatt nemzeti védjegybejelentéseket terjesztett elő.

 

A Kérelmezett által igényelt Domain nevek domináns szóeleméről, a Birner” megjelölésről a kereskedelmi forgalomban a Kérelmezőt szokták felismerni,a kinek tevékenysége 1992.-re nyúlik vissza. Kérelmezett azonban csak 2011. január 1.-i hatállyal változtatta cégnevét C.O.S. Kft.-ről Birner Autó Kft.-re.

 

A Kérelmezettet a Fővárosi Bíróság 2011. január 24. napján kelt előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedésében a versenytörvény 88. § (8) bekezdésére alapítottan eltiltotta a Birner megjelölés használatától. A Domain nevek használata – mivel azok domináns szóeleme a „Birner” megjelölés  a Fővárosi Bíróság ideiglenes intézkedését is sérti.

 

A Kérelmezett a Domain neveket szándékosan arra használta illetve jelenleg is arra használja fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett http://213.163.38.98:877/ címére irányítsák azzal, hogy az igényelt Domain nevek melyek domináns eleme a Birner megjelölés összetéveszthetőek egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján található információ alapozza meg. A Kérelmezett a birnerautó.hu; birnerautoalkatresz.hu és birnerautóalkatrész.hu domain neveket jelenleg is a http://213.163.38.98:877/ címére irányítja, illetve a hivatkozott domain nevek a http://213.163.38.98:877/ címre mutatnak. Mivel a hivatkozott domain nevek domináns szóeleme aBirner szó, melyről a Kérelmezőt szokták felismerni, a Kérelmezett rosszhiszeműen és megtévesztő módon irányítja át online elérhetőségére a birnerautó.hu, birnerautoalkatresz.hu és birnerautóalkatrész.hu domaineket. A http://213.163.38.98:877/ elérhetőséget kizárólag a Kérelmezett tartja fönn és azon a Kérelmezett elérhetőségei találhatóak meg, ami megtévesztő, illetve a Kérelmezővel való összetévesztésre vezet, mivel azt a látszatot kelti, mintha a vonatkozó elérhetőség a Kérelmezőhöz tartozna.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett magatartása sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt („versenytörvény”), a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényt („védjegytörvény”), valamint a Polgári Törvénykönyv („Ptk”) névhasználatra illetve névkizárólagosságra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat vonatkozó pontjainak rendelkezéseit.

 

Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát, továbbá a Fővárosi Bíróság 15.Gpk.40.154/2011/2. számú végzésével meghozott ideiglenes intézkedését.

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek bizonyította a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatával, hogy a kérelmezett domain nevek vonatkozásában védjegyoltalommal rendelkezik.

 

A Kérelmező által csatolt, előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedés pedig eltiltotta a Kérelmezettet a „birner” szó használatától. 

 

A döntés időpontjában a kérelmezett domain nevek érdemi tartalom nem volt található, a Kérelmezett a domain nevek átirányítását megszüntette, a Kérelmező által megjelölt IP cím alatt pedig érdemi tartalom nem volt elérhető.

 

A cégjegyzék publikus adatai szerint a Kérelmezett 2011. március 11.-i hatállyal Margarete Autó Kft.-re változtatta.

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését. A rendelkezésre álló adatok alapján a Döntnök ezen túl is egyértelműen megállapította, hogy a Kérelmezettnek a kérelmezett domain nevek vonatkozásában az RDSZ 30. pontja szerint névhasználati joga vagy jogos érdeke nem áll fenn, amit maga a Kérelmezett is azzal a magatartásával, hogy cégnevét megváltoztatta, ugyancsak alátámasztotta.

 

A Google keresőben a kérelmezett domain nevekre a Kérelmező mellett néhány találat a Kérelmezettre is mutatott, így a Döntnök egyetértett azzal, hogy a kérelmezett domain nevek Kérelmezett által történő használata  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. b.) c.) és d.) pontjai alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. június 27.

 

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum