Elfelejtettem a jelszót.

telenortudakozo

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a telenortudakozo.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Telenor Magyarország Zrt.  Kérelmező által a Cégforrás Kft. Kérelmezett ellen a telenortudakozo.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a telenortudakozo.hu domain nevet a Cégforrás Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Telenor Magyarország Zrt.  Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező anyavállalata, a TELENOR ASA jogosultja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál 192105 számon lajstromozott „Telenor” szóvédjegynek. A kérelmezett domain név tartalmazza azt a védjegyet, ezért az összetéveszthető.

 

A Kérelmezettnek nem volt joga vagy jogos érdeke a védjegy használatára, és a domain nevet rosszhiszeműen igényelte, illetve használja.

 

A domain név használata sérti, illetve tisztességtelenül kihasználja a Kérelmező védjegyének megkülönböztető képességét és jó hírnevét, továbbá a fogyasztók megtévesztésére is alkalmas gondolattársításra ad okot. A hivatkozott domain név ugyanis egy olyan weboldalra vezet, amelyen a Kérelmezett egy TelenorTudakozó elnevezésű honlapot üzemeltet, és így a domain név azt a látszatot kelti, mintha a Kérelmező és a Kérelmezett között, valamint a weboldal, illetve az azon keresztül igénybe vehető szolgáltatás és a Kérelmező mint távközlési szolgáltató között bárminemű üzleti kapcsolat állna fenn. A Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a honlapjára irányítsa, azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető a Kérelmező nevével, amelynek használatára kizárólag Kérelmező jogosult, és az összetévesztést – többek között - a Kérelmezett internetes honlapján hirdetett TelenorTudakozó szolgáltatás alapozza meg. Ezt a megtévesztő jelleget a Kérelmezőhöz beérkező ügyfélpanaszok is egyértelműen alátámasztják.

 

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező ugyan nem csatolta az általa hivatkozott védjegy lajstromkivonatát, de a Döntnök ellenőrizte, hogy valóban fennáll Kérelmező anyavállalata javára M0604118 lajstromszám alatt a hivatkozott védjegyoltalom, 2006. 12.18.-i elsőbbséggel.

 

A Döntnök rámutat továbbá, hogy Kérelmező cégnevének vezérszavával is azonos a „Telenor” kifejezés.

 

A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint a védett névhez csatolt köznév toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.

 

Mindezek alapján a Döntnök megállapította, hogy Kérelmezőnek névhasználati joga fűződik a kérelmezett domain névhez.

 

 Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható a 2010.09.10.-én regisztráltatott domain névvel kapcsolatban.

 

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, azonban az alatt érdemi tartalmat a döntés időpontjában nem talált.  is.  Ezért a Döntnök egyetértett azzal, hogy a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. b.i.) és c.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011.08.31.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum