Elfelejtettem a jelszót.

szuperinfó


 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a szuperinfó.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Szuperinfó Magyarország Kft. (4021 Debrecen, Balmazújvárosi u. 11) Kérelmező által jogi képviselője útján, a Genrálmédia Publishing Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Könyves utca 1.) ellen a szuperinfó.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 


Döntést


 

A Regisztrációs Döntnök a szuperinfó.hu domain nevet a Generálmédia Publishing Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező Szuperinfó Magyarország Kft. részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás

 

I.  A Kérelem

Kérelmező, a SZUPERINFÓ MAGYARORSZÁG KFT. 1998.03.05.-i elsőbbséggel kizárólagos jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatal által 155773 sorszám alatt lajstromozott színes – ábrás „SZUPERINFÓ” védjegynek. Kérelmező csatolta az ezt igazoló M9800818 ügyszámú tanúsítványt.

A Kérelmezett anélkül használja a „szuperinfó” védjegyet, hogy arra jogosult lenne. A Kérelmezett által használt domain név teljesen azonos a Szuperinfó Magyarország Kft. javára lajstromozott „szuperinfó” védjeggyel, ezért a Kérelmezett szuperinfó.hu domain név használatával sérti a Kérelmező szuperinfó védjegyhasználathoz fűződő kizárólagos jogát.

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet áruk és szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban nem használja, tekintettel arra, hogy a szuperinfó.hu domain név internetes oldalra történő beírásakor a generalmedia.hu bemutatkozó oldala jelenik meg. Fentiek alapján – mivel a szuperinfó.hu domain név mögött tényleges tartalom nem található - a Kérelmezettnek a domain névhasználathoz joga vagy jogos érdeke nem fűződik.

Kérelmező az eljárási díjat befizette és háromtagú döntnöki tanács eljárását, továbbá a domain név visszavonását és átruházását kérte.  

 


 

 


II. Kérelmezett érdemi védekezése


A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezettnek, azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

 

 

   III. A Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

Eljárása során a Döntnöki Tanács megállapította, hogy Kérelmezett a döntés időpontjában már a vitatott domain név alatt komplex tartalomszolgáltatást nyújt, amelynek szellemes eleme, hogy „szuperinfó” fülre is lehet kattintani, ahol (többek között) bulvárhírek szerepelnek. Ugyanakkor a domain alatti tartalomszolgáltatás nem önálló, ténylegesen más online újságokból összeszedett hírek linkgyűjteménye szerepel az oldalon.

A Google keresőben a szuperinfó kifejezésre a Kérelmező szolgáltatásai jelennek meg, a Kérelmezett által a domain név alatt fenntartott oldal csak a kereső találatok második oldalán, 16. találatként szerepel.

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező  javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik
A Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépésként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

A Kérelmező kielégítő módon igazolta, hogy a „szuperinfó” domináns elemet tartalmazó színes, ábrás védjegy jogosultja, ezáltal a fent idézett 31. pont első feltétele teljesül. A Kérelmező cégneve vezérszava emellett azonos a domain névvel. Ezt követően azt kellett tehát vizsgálni, hogy Kérelmezett jogos érdek hiányában vagy rosszhiszeműen használja-e a domaint.

Kérelmezett nem terjesztett elő olyan bizonyítékot, a domain név használatához való jogát igazolná.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

 

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 


A jelen eljárásban a Döntnöki Tanácsnak az a.) és c.) pont alatti feltételek meglétét kellett vizsgálnia.


 


A Döntnöki Tanács az a.) pont alapján nem tartotta megállapíthatónak a Kérelmezett javára a jogos érdek fennállását, mivel a domain alatt a web oldal kialakítására csak a kérelemről szóló értesítést követően került sor, azt megelőzően csak a Kérelmezett bemutatkozó oldala volt látható. A döntés időpontjában elérhető oldalon sem áruk vagy szolgáltatások felkínálása történik, mivel a más online lapok híreinek linkgyűjteményén kívül más tartalom ott nem érhető el. A „tarifa” fülre kattintva sem a szolgáltatások ellenértékét találhatja meg a felhasználó, hanem ott is csak más hírek linkjei lelhetők fel.


 


A c.) pont alapján ugyancsak nem állapítható meg Kérelmezett javára a jogos érdek, mivel a Kérelmező egyértelműen ismertséget és jó hírnevet élvező cégnevével és védjegyével azonos kifejezést használ Kérelmezett, annak jóhírnevét sértő módon, különösen nem, mivel ezt a védjeggyel azonos áruosztályban teszi. Sérti továbbá a Kérelmező névhasználati kizárólagosságát is, hogy vezérszavával azonos kifejezést más használ domain névként.


Bár erre a Kérelmező nem hivatkozott, a Döntnöki Tanács azt is figyelembe vette, hogy a Kérelmező weblapja teljesen azonos hangalakú, ékezet nélküli változata a domain névnek, azaz nagy valószínűséggel a megtévesztés lehetősége is felmerül, és a Kérelmezőt kereső internethasználók, véletlenül Kérelmezett weboldalát hívnák le. Mivel mindkettejük fő profilja a hirdetések értékesítése, ez a tény önmagában is megalapozná a rosszhiszemű használatot.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy a Kérelmezett az Eljárási Szabályzat 31. pont d) alpontjában kifejtett „rosszhiszemű” magatartást tanúsít.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2011. július 21.

 

  

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum