Elfelejtettem a jelszót.

trustport

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a trustport.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A NextSolution Kft. Kérelmező által a Fooly Stúdió Kft. Kérelmezett ellen a trustport.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét elutasítja.

 

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező jogi képviselője útján előadta, hogy a szóban forgó domain a TrustPort a.s. - Holandská 878/2 63900 Brno – szoftverfejlesztő cég, mint védjegytulajdonos által kifejlesztett szoftvertermék nevére utal. Magyarországi képviseletét korábban a Kérelmezett látta el 2005. októbertől 2010 júniusáig, egy 2005. október 6. napján kelt szerződés alapján. A domain regisztrálása 2005. október 25-én történt, azonban a Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek erre a szerződés alapján nem volt joga.

 

A szerződést 2010.-ben a védjegyoltalom jogosítottja, a cseh cég felmondta, majd ezt követően 2010. október 14. napján Kérelmezővel kötött szerződést. A TrustPort a.s. hiába próbálta a Kérelmezettel felvenni a kapcsolatot, telefonos és levélbeli megkereséseire sem érkezett válasz, így a jogsértő domain használatot nem tudta megszüntetni, illetve a saját védjegyét tartalmazó domain név használatát maga számára megszerezni, illetve azt Kérelmező, mint hivatalos magyarországi képviselője számára biztosítani.

 

Kérelmezett egyébként az AVG (mint konkurens vírusirtó) hivatalos képviselője. Aki 2010 júniusa előtt a trustport.hu domain-t felkereste, azt tapasztalhatta, hogy egy átirányítás közbeiktatása révén az avg.hu oldalon találta magát. Ez a jogsértő állapot a szerződés felbontását követően már megszűnt, viszont jelentős kára származik a TrustPort-nak abból a jelenleg is fennálló helyzetből adódóan, hogy a trustport.hu domain-en található elérhetőségeken a TrustPort termékek iránt érdeklődő potenciális vásárlókat nem szolgálják ki, nem válaszolnak a megkeresésre, miközben Kérelmezett, nem jogosult az adott védjegy használatára, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására sem. A Kérelmezett a domain használatával a termékre és szolgáltatásra vonatkozó megtévesztő tájékoztatást ad a fogyasztók részére.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett magatartása a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseit sérti, továbbá a Ptk. 86.§-ába, az 1997. évi XI. tv (védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról) szóló törvény 12. §-ába és a 1996. évi LVII. tv, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 2. és 8. §-ába ütközik.

 

Kérelmező szerint Kérelmezett magatartása rosszhiszemű, mivel nem fűződhet joga vagy jogos érdeke a szóban forgó domain-hez, mert a Magyarországon kizárólagos felhatalmazással, joggal és védjeggyel védett karakterek használatára az erre jogosult védjegy tulajdonos, a cseh cég erre nem hatalmazta fel, illetve ettől kifejezetten eltiltotta.

 

Kérelmező csatolta a Kérelmezett és a cseh cég közötti, valamint a közötte és a cseh cég között létrejött szerződéseket, továbbá a cseh cég leveleit.

 

A Kérelmező a domain név visszavonását és annak a Kérelmező javára történő átruházását kérte. 

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Kérelmezett álláspontja szerint a kérelem valótlanságokat tartalmaz, ezért annak  elutasítását kérte. Kérelmezett a domain név regisztrációját a jogosult kifejezett kérésére kérte, tekintettel arra, hogy a jogosult az országkód alatti domain saját javára nem kívánta regisztráltatni, mivel inkább a nagyobb presztízsű .com alatt kívánt megjelenni. A védjegy jogosult a regisztrációs költségek 50%-át is át akarta vállalni, ezzel azonban a Kérelmezett a költségek csekély volta miatt nem kívánt élni. A jogosult csupán azt kérte, hogy a TRUSTPORT elnevezést csak az általuk gyártott termékek vonatkozásában használják, amelyet Kérelmezett tiszteletben tartott. A Kérelmező Ptk. 86.§‐ra vonatkozó hivatkozása, valamint az

1997. évi XI. tv. 12.§‐ára való hivatkozás is jogalap nélküli, tekintettel arra, hogy Kérelmezett a trusport.hu domaint, csak a jogosult termékeinek értékesítése és népszerűsítése céljából használta fel.

Kifogás Kérelmezett tevékenyégével kapcsolatban később sem érkezett.

 

Kérelmezettnek a vele kötött szerződés felbontásáról sincs tudomása, sőt, a jogosulttal üzleti kapcsolata folyamatosan fennáll. A TrustPort s.a. csupán új üzleti modellt kíván bevezetni, amelyben saját képviseletet kíván létesíteni az érintett piacokon, de Kérelmezett közreműködésére a továbbiakban is számítanak. Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező által becsatolt levél is ezt bizonyítja.

 

A fentieknek a Kérelmező által becsatolt két szerződés részlet sem mond ellen. A dokumentumokból kiderül,

hogy Kérelmező viszonteladói (reseller) szerződést kötött a Trustport a.s.‐el, társaságunk viszont Disztribútorit

(distributor). A viszonteladó végfelhasználók kiszolgálását, a disztribútor viszont elsősorban

viszonteladók, valamint végfelhasználók kiszolgálását is végzi. Tehát a Kérelmező és Kérelmezett a partneri

ranglétra két különböző szintjén foglal helyet.

 

A Kérelmező rosszhiszemű magatartását bizonyítja, hogy csupán a szerződés részletét csatolta, és nem azt teljes egészében, a kiragadott részletek pedig nem alkalmasak arra, hogy abból a fenti tények kiderüljenek.

 

A trustport.hu domain‐hez Kérelmezett nem jogsértő, nem szabályzat sértő, de még csak nem is etikátlan módon jutott, hanem azt követően, hogy regisztrációs szándékáról és kapcsolódó jogairól a Trustport a.s. kifejezetten lemondott.

 

Kérelmezett a továbbiakban kifejtette, hogy éppen a TrsutPort s.a. volt az, aki a szerződés rá vonatkozó részeit nem megfelelően teljesítette, ezért valótlan az az állítás, hogy a Kérelmezettel elégedetlen lett volna. Nyilvánvalóan nem is lehet egy szerződéses kötelem alól a szerződés egyoldalú felmondásával kibújni, különösen olyan módon, hogy a nem teljesítő fél hivatkozna hibás teljesítésre, ahogyan azt a Kérelmező kérelmében kifejtette.

 

A TrustPort s.a. előtt továbbá nem volt ismeretlen a Kérelmezett és az AVG Technologies között fennálló üzleti kapcsolat, amely összhangban áll az Európai Bizottságnak a gépjárműpiac versenye kapcsán

hozott rendelkezéseinek, amely megtiltotta a gépkocsi gyártók számára azt a magatartást, hogy kereskedőiket egy‐egy adott márka forgalmazásához kössék más, versenytárs márkák kizárásával. Éppen Kérelmezett tevékenységének eredményeként jött létre üzleti kapcsolat a TrustPort s.a. és versenytársa között.

 

A Kérelmezett a kérelmet rosszhiszeműnek, a maga eljárását pedig jogszerűnek és jóhiszeműnek tartva kérte a kérelem elutasítását, és a jelen állapot fenntartását.

 

Érdemi védekezéséhez mellékelte az állításait alátámasztó dokumentumokat.

 

III.          Kérelmező észrevételei

 

Kérelmező észrevételében további bizonyítékokat terjesztett elő annak alátámasztására, hogy a TrustPort s.a., mint védjegy jogosult nem járult hozzá a domain név regisztrációjához, sőt kifejezetten kérte annak átadását a maga számára, Továbbá hogy a Kérelmezőt hatalmazta meg arra, hogy a trustport.hu domainre vonatkozó intézkedéseket megtegye, mint ahogy a trustporthungary.hu és a trustportantivirus.hu domainek regisztrálását is a Kérelmező kezdeményezte, de nem a saját, hanem a TrustPort a.s. javára.

Kérelmező kiemelte a TrustPort s.a. nevében Marcela Porolkova által 2010. július 28. napján írt elektronikus levelet, miszerint a trustport.hu domain ”tulajdonjogát” a TrustPort a.s. a magénak tekinti, és nem hogy nem mondott le róla, de kifejezetten igényt tartott arra, hogy a Kérelmezett visszaszolgáltassa azt; valamint a csatolt 2010. augusztus 11-én kelt elektronikus levelet – amelyben sérelmezte, hogy ismét nem tud kapcsolatba lépni a Kérelmezettel - már sürgette annak átadását. 

 

Kérelmező álláspontja szerint a fentiek és a csatolt dokumentumok alapján nem vitás, hogy a trustport.hu domain a TrustPort a.s. –t illeti, aki annak átadására szólította fel a Kérelmezettet, de a Kérelmezett ennek nem tett eleget, ebből adódóan jelenleg a domain név felhasználása rosszhiszeműen történik, és a Kérelmezett beruházásaira és ennek kapcsán őt megillető zálogjogra történő hivatkozás pedig szintén a Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá, ezért a kérelmben foglaltak szerint a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 29. pontja alapján helye van a domain név visszavonásának és annak Kérelmező javára történő átruházásnak.

 

IV.         Döntés indoklása

 

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint ugyanis „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Minden Regisztrációs Döntnöki eljárásban először azt kell megvizsgálni, hogy a hivatkozott 29. pontban foglaltak szerint a Kérelmezőnek van-e hatályos magyar vagy közösségi jog által biztosított joga a kérelmezett névvel azonos, vagy ahhoz megtévesztően hasonlító névhez.

 

Az eljárásban a felek között nem képezte vita tárgyát, hogy a kérelmezett domain név azonos a TrustPort s.a. cégnevével, és a javára védjegyoltalom alatt álló védjeggyel.

 

A Döntnök rámutat arra is, hogy a védjegyjogosultnak joga fűződik a védett áruosztályhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások tekintetében a védjegy kizárólagos használatára, és ebből kifolyólag arra is, hogy korábban adott esetleges hozzájárulását utóbb visszavonva a védjeggyel azonos domain név átadását követelje.

 

A jelene eljárásban azonban a kérelmet nem a védjegyjogosult, hanem a vele csupán szerződéses kapcsolatban álló Next Solution Kft. Kérelmező terjesztette elő, akinek meghatalmazása nem arra szólt, hogy a domain nevet saját maga számára követelje. Ellenkezőleg, maga a Kérelmező nyilatkozott többször is akként, hogy a kérelmezett domain nevet a védjegyjogosult saját maga kívánja használni, mint ahogy a Kérelmező által említett, és a trustport kifejezést tartalmazó egyéb domain nevek esetében is azok regisztrálása a TrustPort s.a. és nem a Kérelmező javára történt.

 

A Kérelmező javára a TrustPort s.a. meghatalmazása nem alapoz meg olyan jogot, amely a 29. pontban foglaltaknak megfelelne, a Kérelmező javára tehát nem állapítható meg a kérelmezett domain névvel kapcsolatban, hogy az azonos vagy megtévesztően hasonló lenne olyan névvel, amelynek használatára valamely jogszabály alapján jogosult lenne, vagy amelynek használatára jogosult lenne. 

 

A kérelemben foglaltak teljesítéséhez szükséges kérdések további vizsgálata, tehát annak megállapítása, hogy a Kérelmezett a domain nevet a névhez fűződő joga vagy jogos érdeke nélkül igényelte volna, illetve hogy annak használata rosszhiszeműen történik-e, csak abban az esetben lenne releváns, ha a Kérelmező megfelelne a 29. pontban foglaltaknak, vagyis ha a kérelmet a TrustPort s.a. terjesztette volna elő akár oly módon is, hogy az eljárásban az általa meghatalmazott képviseli. Mivel a Kérelmező azonban a kérelmet saját nevében, kérelmezői minőségben nyújtotta be, így azt el kellett utasítani.

 

Megjegyzi továbbá a Döntnök, hogy az eljárás során a felek által előadottak és beterjesztett bizonyítékok mérlegelés,a melynek során a védjegyjogosult és a felek között fennálló szerződéses kapcsolatot kellett volna vizsgálni, meghaladják a Regisztrációs Döntnök eljárásának kereteit.

 

Budapest, 2011. október 4.

 

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum