Elfelejtettem a jelszót.

efood.hu

 


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

   az efood.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az e-food Kft. Kérelmező által az LSH Lead System Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezett ellen az efood.hu domain név tárgyában  indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az efood.hu domain nevet az LSH Lead System Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság   Kérelmezettől visszavonja és annak  az e-food Kft. Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a jogosultja a 198.123 lajstromszámú „e-food” védjegynek és a 195.665 lajstromszámú „e-food” védjegynek. A védjegyoltalom a 30. és 43. áruosztályokra terjed ki, többek között az alábbi termékekre és szolgáltatásokra: - Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; - Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; étel házhoz szállítás. A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A Kérelmezett által használt domain név megegyezik (ill. az összetéveszthetőségig hasonló) a Kérelmező védjegyével.

 

Kérelmezett a nevet anélkül regisztráltatta, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

A Kérelmezett tevékenységi körébe nem tartozik semmilyen élelmiszerek előállításával, szállításával vagy értékesítésével kapcsolatos tevékenység, a kérelmezett domain alatt pedig semmilyen tartalmat nem szolgáltat.

 

Kérelmezett javára tehát a névhasználattal kapcsolatos jog vagy jogos érdek nem állapítható meg.

 

Mivel a domain nevet a delegálás 2004.-es időpontjától kezdve egyáltalán nem használták, viszont a Kérelmezett által történő regisztrálása megakadályozza Kérelmezőt a védjegyének megfelelő domain név használatában, így a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 33. pontja értelmében Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használat is megállapítható.

 

Kérelmező csatolta a védjegyek lajstromkivonatát, a cégkivonatokat, a kérelmezett domain alatti tartalom hiányáról, valamint a whois rekordról készített, továbbá a Kérelmezett web oldaláról felvett közjegyzői igazolásokat,  a valamint az ügyvédi meghatalmazását.

 

II.           Érdemi védekezés hiánya

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet elektronikus úton megküldte a Kérelmezettnek.  Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését. Az értesítés Kérelmezett postafiókjába történő megérkezéséről, és annak elolvasásáról az elektronikus visszaigazolás megérkezett, azonban Kérelmezett e felhívásra a nyitva álló határidőn belül a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök erre tekintettel az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmező jogosult a kérelmezett domain névben szereplő „efood” kifejezés használatára, mivel az erre vonatkozó védjegyoltalmat igazolta, továbbá cégnevének vezérszavához is megtévesztésig hasonló a domain név.

 

Ezt követően a Döntnök vizsgálta, hogy a Kérelmezett javára jog vagy jogos érdek megállapítható-e?

 

A Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján  névhasználati jogot nem lehetett a javára megállapítani.

 

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A kérelmezett domain név alatt – a Kérelmező állításával és az erre csatolt közjegyzői igazolásokkal összhangban – a döntés meghozatalának időpontjában sem volt tartalom elérhető.  

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy Kérelmezett részéről a név használatához fűződő jogos érdek a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján nem bizonyítható, ellenkezőleg az a tény, hogy a kérelmezett domain alatt a regisztrálását követő 7 év múlva sem található tartalom, éppen a jogos érdek hiányát bizonyítja.

 

A Regisztrációs Döntnök továbbá úgy találta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. b) pontja  összefüggésében úgy a domain név igénylésével, mint használatával kapcsolatos rosszhiszeműség bizonyítható, a Kérelmezett a regisztráció során olyan kifejezés domainkénti használatba adását kérte, melynek használatára nem volt jogosult. A Döntnök az Eljárási Szabályzat 31. b.) ii. pontjai alapján a fentiekre tekintettel a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget megállapíthatónak tartotta.

 

Mindezekre tekintettel Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az efood.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 33. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. október 28.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum