Elfelejtettem a jelszót.

douglas.hu

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

 

DÖNTÉSE


 

  

a douglas.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A Parfümerie Douglas Kft ( 1052 Budapest, Váci u.11/a.) Kérelmező által Győrffy László (1592 Budapest P.O.Boksz 533) Kérelmezett ellen a  douglas.hu  domain név tárgyában  indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi  

 

 

d ö n t é s t:

 

 

A Regisztrációs Döntnök a douglas.hu domain név Győrffy László kérelmezettől történő visszavonása és átruházása iránti kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.

 

 

Indokolás:


 

 

Kérelmező a kérelmében előadta, hogy a Douglas márkanév használatára a cég anyavállalata jogosult, nemzetközi vállalatként a márkanév kizárólagos használata illeti meg. Álláspontja szerint Kérelmezett a domaint kifejezetten haszonszerzés miatt regisztrálta. A név használati jogáról a WIPO által hozott határozatokra hivatkozott, amiket csatolt is.

 

A domain visszavonását és átruházását kérte. Előadta, hogy Kérelmezettnek a névhez sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik, azt rosszhiszeműen igényelte és használja. Hivatkozott arra is, hogy Kérelmezett a domaint tényleges tartalom szolgáltatására és levelezésre sem használja, ezek igazolására dokumentumokat csatolt. Véleménye szerint a domain kizárólagos használata őt illeti meg.  Előadta, hogy Kérelmezett a domain átadásáért irreálisan magas összeget kért, nem volt együttműködő.

 

***

 

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 24. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 

***

 

Kérelmezett határidőben előterjesztett érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte. A kérelmet alaptalannak találta, mivel Kérelmező semmivel nem igazolta, hogy a domain névre bármilyen joggal rendelkezne, nem bizonyította Kérelmezett rosszhiszeműségét sem.

Előadta, hogy a domaint 2000.július 14.-én igényelte, majd magáncélra, elektronikus levelezésre használta.

 

Kérelmezett cégnevében álláspontja szerint nem önmagában a „Douglas” szó, hanem a  „Parfümerie Douglas” szóösszetétel a domináns.

 

Hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 29.pontjára. Előadta, hogy  Kérelmező a kérelemben nem jelölt meg jogalapot. Kérelmező ugyan kijelentette, hogy a márkanév használatára a cég anyavállalata jogosult, de nem hivatkozott olyan felhatalmazásra, ami őt a  domain használatára  jogosítaná.

 

A WIPO határozatait jelen ügyben irrelevánsnak tartotta, részben mert azok tárgya nem a „Douglas” név volt, részben pedig mert a „Douglas” megjelölés Magyarországon nem élvez  védjegyoltalmat.

 

Hivatkozott arra is, hogy a domain név és a Kérelmező  cégneve nem azonos és nem is az összetéveszthetőségig hasonló. Kérelmező a cégnevével azonos domaint regisztrálta és azt használja is. Utalt a „ douglas” szó egyéb, nem Kérelmezővel kapcsolatos jelentés-tartalmára is. Hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntnök classicboat.hu ügyben hozott döntésére.

 

Állította, hogy a domain használatához jogos érdeke fűződik, magáncélra, tisztességesen, email szolgáltatásra használta azt. Rosszhiszeműségét a Kérelmező nem bizonyította, ő a domaint nem hirdette eladásra vagy hasznosításra. Domain igénylése nem is lehetett rosszhiszemű, mert Kérelmező cégét a domain regisztrálása után jegyezték be a cégnyilvántartásba.

 

Arra az esetre, ha a Regisztrációs Döntnök nem utasítaná el a kérelmet, az eljárás felfüggesztését kérte.

 

***

 

Kérelmező Kérelmezett érdemi védekezésére az alábbi észrevételt tette.

Kijelentette, hogy a védjegy használatára licencia szerződés alapján jogosult. Az ezt igazoló szerződés csatolását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy annak tartalma Kérelmezett előtt titokban  marad.

 

Hivatkozott arra, hogy a domain és az általa használt védjegy azonos, továbbá arra, hogy cégnevének meghatározó eleme a „Douglas” szó, ez a logó található Kérelmező valamennyi üzletén is.

 

Vitatta, hogy Kérelmezett a domaint email szolgáltatásra használja.

 

A domain rosszindulatú használatának igazolására alkalmazottai által tett nyilatkozatokat csatolt és állította, hogy piaci működését megzavarta a domain Kérelmezett javára való regisztrálása.

 

Kérelme jogalapját a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31.a.) és b.) pontban jelölte meg.

 

Az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem elutasítását kérte, arra hivatkozással, hogy Kérelmezettnek a domain használatára 11 év állt rendelkezésére, de azt álláspontja szerint csak jelen eljárás alatt kezdte meg.

 

***

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra tett észrevétel,  a weben található és nyilvánosan elérhető adatok, továbbá a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Regisztrációs Döntnöki eljárásban tehát a kérelemnek helyt adó döntés meghozatalához az szükséges egyrészt, hogy a Kérelmező javára a domain névhez fűződő hazai vagy közösségi jogszabály alapján névhasználati jogot lehessen megállapítani, másrészt, hogy a Kérelmezett domain használó terhére a jog vagy jogos érdek hiánya, illetve a domain használat rosszhiszeműsége a felsorolt feltételek valamelyike alapján megállapítható legyen.

 

A felek között nem volt vita tárgya, hogy  Kérelmezett 2000. 07.14.-én történt domain név regisztrációja megelőzte a Kérelmező cég 2000.09.11.-i cégbejegyzését valamint az sem,  hogy a panaszolt domain név alatti kifejezés nem a Kérelmező védjegye illetve cégneve. 

 

A Regisztrációs Döntnök következetes joggyakorlata, hogy a Kérelmező javára a kérelmezett domain név igénylését követően keletkezett jog alapján olyan névhasználati jogot nem állapít meg, amely a domain név visszavonására irányuló kérelmet megalapozhatná. Az ezzel ellentétes gyakorlat ugyanis súlyosan sértené a jogbiztonság elvét.

 

Mivel azonban mind az érdemi védekezésben, mind az arra adott észrevételben egyaránt részletes érvelés található a Kérelmező joga,  Kérelmezett jogos érdeke és rosszhiszemű domain használata tárgykörében, a Regisztrációs Döntnök e kérdésekben is állást kívánt foglalni. 

 

Kérelmező az érdemi védekezésre tett észrevételében - eredeti kérelmével ellentétben - azt nyilatkozta, hogy licencia szerződés alapján jogosult használni anyacége védjegyét, azaz a „Douglas” megjelölést. Ezt az állítást azonban nem bizonyította, mivel a védjegy használatára jogosító szerződés csatolását olyan feltételhez kötötte, amely feltétel teljesítésére a Regisztrációs Döntnöki Eljárás, tekintettel annak szabályaira és elektronikus voltára, nem alkalmas. Rámutat a  Regisztrációs Döntnök arra, hogy Kérelmező akár a licencia szerződésnek a „Douglas” megjelölés használatára vonatkozó kivonata csatolásával, akár az anyavállalat ezt igazoló nyilatkozatának a Regisztrációs Döntnök rendelkezésére bocsátásával igazolni tudta volna szükség esetén állítását.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontja szerint a domain visszavonásának és esetlegesen a Kérelmező javára való átruházásának elsődleges feltétele Kérelmező jogának fennállása a domainra. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a  31.pont a.) és b.) pontjában foglalt feltételek – amelyekre Kérelmező az igényét alapította – teljesülése az ügy elbírálása szempontjából irreleváns.

 

Kérelmező a domain használatára vonatkozó  jogát nem bizonyította, ezért Kérelmezett jogát, jogos érdekét vagy rosszhiszeműségét vizsgálni nem is kellett.

 

A Regisztrációs Döntnök ezzel együtt megjegyzi, hogy Kérelmező vitatta ugyan, de nem cáfolta, hogy Kérelmezett korábban magáncélra használta a domaint. Az a tény pedig vitathatatlan, hogy jelenleg a honlapon tényleges tartalom található.

 

A Kérelmezett  rosszhiszeműségére vonatkozó állítással kapcsolatban a Regisztrációs Döntnök az alábbiakat tartja fontosnak rögzíteni.

 

A Regisztrációs Döntnök kihangsúlyozza, hogy az a tény, miszerint a domain nevet előbb regisztrálták, minthogy a Kérelmező cég megalakult volna, már önmagában kizárja annak megállapítását, hogy akár a versenytárs, akár a névhasználatra jogosult akadályozása, vagy tevékenységének megzavarása lett volna a célja az igénylésnek.

 

1.)     Kérelmezett nem vitásan korábban igényelte és regisztrálta a domaint, mint hogy Kérelmező megalakult. A Regisztrációs Döntnök megítélése szerint Kérelmezőt semmi sem akadályozta abban, hogy miután a magyarországi üzletnyitásról az anyavállalat elhatározása megszületett, a „douglas” elnevezést saját maga számára regisztrálja, ezt azonban elmulasztotta. Kérelmező a domain Kérelmezett javára való regisztrálását követő 11 éven át semmit sem tett esetlegesen fennálló jogai érvényesítésére, aminek következményeit viselnie kell. 

 

2.)     A kérelmező által a Regisztrációs Döntnök rendelkezésére álló nyilatkozatok alapján nem vitás, hogy a domain átruházása érdekében Kérelmező munkatársai keresték meg Kérelmezettet, így a rosszhiszeműség azon fordulata sem állapítható meg, hogy a domain igénylésének elsősorban annak ellenérték fejében való átruházása volt a célja. 

 

3.)     A domain használata a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint nem zavarja a Kérelmező tevékenységét és az sem állapítható meg, hogy haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítaná az Internet-felhasználókat. Amennyiben Kérelmező ilyen jellegű erkölcsi vagy anyagi sérelmet, kárt szenvedett volna el, úgy a regisztrálás óta eltelt több mint 11 év alatt igényét rendes bíróság előtt minden bizonnyal  érvényesítette volna.

 

 

A Kérelmező által hivatkozott, de nem a Regisztrációs Döntnök hatáskörébe tartozó védjegyjogi, versenyjogi kérdésekben rendes bírósági eljárásnak van helye.

 

 

A Regisztrációs Döntnök a kifejtett indokok alapján a kérelmet alaptalannak találta és azt elutasította.

 

A Regisztrációs Döntnök a döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak.

 

 

Budapest, 2011. november 9.

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum