Elfelejtettem a jelszót.

www.ajtógyár

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

az ajtógyár.hu. domain tárgyában indult eljárásban

A Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmező által a DEKORA Ajtóstúdió Kft. Kérelmezett ellen az ajtógyár.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban azegyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az ajtógyár.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

Indokolás

I.  A Kérelem  

 

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy "ajtógyár" kereskedelmi név alatt évekkel a domain regisztrációt megelőzően is már forgalmazott ajtókat, majd Ajtógyár Kft. néven a Kérelmező érdekkörébe tartozó személy gazdasági társaságot is alapított. A kérelmező 2010. március 31. napjára visszamenő hatállyal jogosultja az "ajtógyár www.ajtogyar.hu" 201 653 lajstromszámú színes ábrás védjegynek.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett az ajtógyár.hu domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik. A Kérelmezett javára regisztrált domain ugyanis megtévesztően megegyezik a Kérelmezett védjegyével ill. korábbi kereskedelmi nevével.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.

 

Kérelmezett hivatkozik arra, hogy a kérelmezett domain regisztráció ideje 2007. december 27. napja, a Kérelmező színes ábrás védjegy bejelentésének napja pedig

2010. március  31., tehát jelentősen későbbi, mint a domain regisztráció ideje, az utólagos védjegy bejegyzés a „szabályzat szerint” pedig nem jelent kizárólagos jogosultságot. Továbbá álláspontja szerint a színes ábrás védjegy az ábrában szereplő szavakra nem jelent kizárólagosságot, csak az ott megjelölt módon és formában, így azt sem a domain név önmagában, sem az az alatt elhelyezett tartalom közvetlenül nem sérti.

 

Továbbá Kérelmezett álláspontja szerint az ’ajtógyár’ szóösszetétel általános a magyar nyelvben, és csak a szolgáltatás természetét írja le. Így álláspontja szerint, az időbeliség elve alapján, a domain továbbra is Kérelmezettet illeti meg,

különös tekintett arra a tényre, hogy a regisztráció ideje alatt a 2 hetes türelmi időszakban Kérelmező semmilyen formában nem emelt kifogást, sem igényét nem jelezte.Kérelmezett előadta továbbá, hogy Kérelmezett a domain név jelentésével kapcsolatos gyártási és kereskedelmi tevékenységet folytat, a kérelmezett domain név alatt egy valós használatban lévő weboldalt üzemeltet, mely a témában maximálisan releváns és szerepét ellátja. A fentiek alapján a domain használatához jogos érdeke fűződik, mely a saját üzletmenetéhez szorosan kapcsolódik. Kérelmezett nem kereskedelmi névként használja az ajtógyár kifejezést, azzal saját tevékenységi körét jelöli, amihez véleménye szerint joga van.

 

Mindezek alapján Kérelmezett Kérelmező kérelmének elutasítását kérte.
III.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmező igazolta, hogy jogosultja "ajtógyár www.ajtogyar.hu" 201 653 lajstromszámúszínes ábrás védjegynek 2010. március 31. napja óta.Így ugyan megállapítható, hogy a kérelmezett domain név használatának vonatkozásában Kérelmező rendelkezik jogosultsággal, azonban a kérelmezett domain Kérelmezett részére történő delegálása időben ennek a jognak a keletkezését megelőzi. 

Kérelmező hivatkozik arra, hogy Ajtógyár Kft. néven a Kérelmező érdekkörébe tartozó személy gazdasági társaságot is alapított. A nyilvános cégadatok megtekintése után Döntnök megállapította, hogy Kérelmező, Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az Ajtógyár Kft. székhelye és fióktelepe ugyan azonos, de a két gazdasági társaság tulajdonosai a cégadatok alapján eltérőek. A székhelyazonosság, és az esetleges azonos érdekkör pedig nem alapít jogot Kérelmező számára, hogy az Ajtógyár Kft. nevében, külön felhatalmazás nélkül a kérelmezett domain név tekintetében fellépjen, és azt maga számára igényelje.

Az ’ajtógyár’ kifejezés pedig nem hozható szorosabban összefüggésbe Kérelmező személyével, csupán tevékenységére utal, ami azonban nem alapít kizárólagos névhasználati jogosultságot, és nem zár ki másokat a név jogszerű használatából.

A Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok  segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani. A domain regisztráció időpontjában azonban a fentiek alapján Kérelmezőnek ilyen joga a választott név tekintetében nem állt fenn, így Kérelmezett azt nem sérthette meg.

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett névhez, illetve a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.

A Kérelmezett DEKORA Ajtóstúdió Kft. esetében a tevékenysége összefüggésbe hozható a kérelmezett névvel, továbbá a domain nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, így az RDSZ 30. pontja alapján a jogos érdekmegállapítható.

A Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy ott a Kérelmezett tevékenységével és az ’ajtógyár’ kifejezéssel összefüggő, érdemi tartalom is található, azzal együtt, hogy az oldal egyes menüpontjai más, hasonló szolgáltatással foglalkozó oldalakra mutatnak át. Mivel azonban megállapítható, hogy Kérelmezett a domain nevet tevékenységével összefüggésben választotta meg, ami korábbi időpontra tehető, mint amikor Kérelmező névhasználati jogosultsága keletkezett, továbbá Kérelmezett az oldalt azóta is arra használja, hogy az általa forgalmazott termékeket népszerűsítse, a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát nem tudta megállapítani.

A Regisztrációs Döntnök a fentiekre tekintettel alaposnak találta a Kérelmezett védekezését, miszerint nem jogos érdek nélkül és nem rosszhiszeműen jegyezte be a domain nevet, és nem azzal a céllal, hogy az Internet használókat megtévessze. A Kérelmezett terhére tehát a domain név rosszhiszemű igénylése vagy használata nem volt megállapítható.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

Budapest, 2012. február 1.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum