Elfelejtettem a jelszót.

mssz

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 az mssz.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Magyar Súlyemelő Szövetség Kérelmező által XY Kérelmezett ellen az mssz.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az mssz.hu domain nevet XY Kérelmezettől visszavonja és annak  a Magyar Súlyemelő Szövetség Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A kérelmezett domain név alatt Kérelmezett, mint Kérelmező főtitkára leváltásáig a Kérelmező, a Magyar Súlyemelő Szövetség hivatalos honlapja üzemelt egy megállapodás alapján. A leváltás után azonban a Kérelmezőt lejárató tartalmakkal töltötte fel a weboldalt.

 

A Kérelmezett a domain nevet saját nevére regisztráltatta a Kérelmező helyett, és leváltását követően 5.000.000.-Ft-ért ruházná át Kérelmező részére. az alatta futó tartalommal együtt.  A tartalmat azóta Kérelmezett már más tárhely szolgáltatóhoz telepítette, de nem az eredeti teljeskörű információval.

 

A Kérelmező hivatalos levelezését is a kérelmezett domain név alatt tartja fenn, és továbbra is szeretné saját információt megjelentetni a kérelmezett domain név alatt.

 

A Kérelmező a kérelmehez számos levelezést csatolt, közöttük a domain név, az alatta felépített tartalom, szerver és tárhely eladására vonatkozó, a Kérelmezett által aláírt 5.000.000.-Ft-os átruházási ajánlattal együtt, valamint annak igazolását, hogy a tárhely szolgáltatás díját ő fizette. 

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezőtől történő átruházását kérte.

 

II.           Érdemi védekezés

 

Kérelmezett terjedelmes érdemi védekezést terjesztett elő, amelyben igazolta, hogy a domain nevet 2003.december 6.-án regisztráltatta, annak fenntartási díját megfizette.

 

Kérelmezett előadta, hogy már 1999.-ben a Testnevelési Főiskolán a súlyemelő szakedzői diplomája megszerzésén fáradozva, az akkor éppen divatos ingyenes és fizetős tárhely-szolgáltatók lehetőségét kihasználva, ingyenes és regisztrált domainek alatt, egy a sporttal és benne a súlyemeléssel foglalkozó weblapot kezdett szerkeszteni. Dinamikus portált készített, friss hazai és nemzetközi sporthírekkel színesítette annak tartalmát, a weblap látogatóinak lehetőségük volt fórumozni is. A kezdeti weblap független volt a Kérelmezőtől.

 

2003-ban a Kérelmező akkori elnöke azzal kereste meg, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetségnek nincs „se embere se pénze” a szövetség számára weblapot készíteni, üzemeltetni, de élni szeretnének az internet adta lehetőséggel, ezért szívesen adnának hivatalos információkat a szövetség titkárságon keresztül, és szeretnék, hogy az általa szerkesztett magánweblapon is megjelennének a szövetségi anyagok, mivel az általa üzemeltetett weblapot nagyon sok sportágon belüli személy látogatja. Az elnök úr elmondta, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetségnek volt egy mssz.hu domain regisztrálva, ami lejárt és nem tartanak rá igényt. A domain részére történő delegálásakor az mssz.hu rövidítés nem élvezett védjegy oltalmat. A Magyar Súlyemelő Szövetség bírósági bejegyzési végzése nem nevesítette az mssz, vagy mssz.hu rövidítéseket.

 

Kérelmezett a Kérelmezővel kötött megállapodás alapján a domain alatt helyet biztosított a Kérelmező hivatalos információnak, de emellett a saját maga által készített információkat, és személyes tartalmakat is közzé tett, és az internet felhasználók részére képtárat, valamint hozzászólási lehetőséget is biztosított.

 

A Kérelmezővel fennálló tisztségviselői viszonya megszűnését követően a Kérelmező elnöke kért tőle árajánlatot a domain név átadására, amelyet a hosszú évek alatt a tartalomba és a fenntartásba invesztált munka és anyagi ráfordításainak tükrében adott meg.

 

Az mssz.hu domain név sem közösségi, sem magyar jog szerinti védelmet nem élvez, védelemben nem részesül. A domain névben szereplő betűhalmaz használatára a Kérelmező szervezetnek nincs kizárólagos jogosultsága, ezt a betűhalmazt (mssz) hivatalos irat (határozat, végzés) nem rögzíti. A domainben szereplő betűhalmazt számos más szervezetet is használja rövidített elnevezéseként, mint például a Magyar Sörgyártók Szövetsége, Magyar Sertéstenyésztők Szövetsége stb.

 

A domain név igénylését megelőzően Kérelmezett egyeztetett a Kérelmező akkori képviselőjével, aki nem emelt kifogást a domain név általa történő igénylése, regisztrációja és használata ellen. A Kérelmező mindenkori vezetője, így a jelenlegi elnök is tudomással bírt arról, hogy 2003-ban regisztráltatta a domain nevet, sőt a elfogadta az általa a domain név használatával nyújtott segítséget egészen a jelen vita kialakulásának induló dátumáig.

 

Kérelmezett közel 8 éve saját néven, jóhiszeműen regisztrálta a domain nevet és azt azóta háborítatlanul használta úgy, hogy eddig semmilyen panasz, kifogás nem volt ez ellen. A domain név regisztrációja és használata során nem motiválta a haszonszerzés, melyet az is bizonyít, hogy saját költségén fizette ki a használattal és a fejlesztéssel kapcsolatos költségeket.

 

A sport és a sportág iránti elkötelezettsége miatt önként és ingyenesen ajánlotta fel a Kérelmezőnek a segítségét, lehetőséget biztosítva a Kérelmező anyagainak megjelenésére is, de emellett számos más, a sportágat érintő információt tett közzé.

A sporteredmények mellett azonban számos más, az érdeklődési körébe tartozó témának is helyet adott. Így a csillagászattal, űrkutatással, informatikával, a hazai- és nemzetközi sport széles körű hírei, sportdiplomáciai hírek mellett saját magán levelezésére is használta/használja a domaint.

 

Kérelmező álláspontja szerint jóhiszeműen és jogszerűen használja a domain nevet és az alatt jogszerű tartalmat szolgáltat, ezért kérte a kérelme elutasítását. 

Kérelmezett csatolta a felek közötti releváns levelezéseket.

 

III.          Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező észrevételében cáfolta a Kérelmezett érdemi védekezésében előadottakat. Megismételte a kérelemben foglalt állításait, hogy a kérelmezett domain név alatt hivatalos honlapját működtetette, és levelezését is a domain név alatt folytatta és folytatja a mai napig.

 

Kérelmező sérelmezi a Kérelmezett által az átruházás ellenértékeként megjelölt 5.000.000.-Ft, amely a Kérelmező álláspontja szerint a rosszhiszemű domain használatot igazolja.

 

A rosszhiszemű domain használat továbbá a domain alatt közölt tartalommal is megvalósul, mivel ott a Kérelmező vezetőinek, edzőinek és fiatal súlyemelőinek jó hírét sértő információ közzétételére kerül sor.

 

Kérelmező csatolta a sérelmezett információkról készített másolatokat.

 

Kérelmező csatolta továbbá a Fővárosi Bíróság 2001.05.16.-i dátummal érkeztetett Alapszabályának kivonatát, amelynek 2.§-a értelmében a Kérelmező rövidített elnevezése: MSSZ, valamint a Fővárosi Bíróság 2011.november 14.-i igazolását arról, hogy a csatolt kivonat a Fővárosi Bíróságnál elhelyezett Alapszabályban foglaltaknak megfelel.

 

Kérelmező előadta, hogy a közismert rövidített elnevezése MSSZ, de mivel az Alapszabály a Fővárosi Bíróságnál elnevezésre került, így ez a bírósági nyilvántartás részeként közokiratként is bizonyítja  állítását.

 

Kérelmező a kérelmében foglaltakat fenntartotta.

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a Kérelmezett érdemi védekezése, a Kérelmező észrevétele, a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok valamint a weben elérhető nyilvános adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Kérelmezett vitatta a Kérelmező névhasználati jogát, azonban a Kérelmező a csatolt Alapszabállyal és a bírósági igazolással bizonyította, hogy rövidített elnevezése azonos a kérelmezett domain névvel. Ennek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmező jogosult a kérelmezett domain névben szereplő „mssz” kifejezés használatára, mivel az saját rövidített nevével azonos.

 

Ezt követően a Döntnök vizsgálta, hogy a Kérelmezett javára jog vagy jogos érdek megállapítható-e?

 

A tényállásból nem vitatottan, a domain nyilvántartása által is alátámaszthatóan megállapítható, hogy a kérelmezett domain nevet 2001.-ben a Kérelmező regisztráltatta, majd annak 2003. július 9.-i felmondását követően a 2003. október 24.-i törlését követően Kérelmezett igényelte, és az javára 2003. december 5.-én delegálásra került. 

 

A tényállásból az is megállapítható, hogy a Kérelmezett a domain nevet a Kérelmező tudtával regisztráltatta saját nevére, tehát ahhoz a név használatára jogosult Kérelmező beleegyezésével rendelkezett.

 

A Kérelmezett tehát a domain nevet úgy igényelte, hogy arra joga volt, és a Kérelmezővel történt megállapodás alapján annak igénylésekor és használata során jogos érdeke is fennállt.

 

Az RDSZ. 29. pontja azonban vagylagos feltételt határoz meg, tehát a kérelemben foglaltaknak megfelelő döntés az esetben is meghozható, ha a Kérelmezett terhére a domain név igénylésekor vagy annak használata során a rosszhiszeműség megállapítható.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. b) pontja  összefüggésében a domain név rosszhiszemű használata az esetben megállapítható, ha a névhasználatra jogosult e körben adott engedélyét utóbb visszavonja.

 

A Kérelmező és a Kérelmezett előadásából egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a felek között kezdetben fennálló jó viszony, amelynek tartalmaként a Kérelmezett a domain használatára és az alatt a Kérelmezővel kapcsolatos információ közzétételére engedélyt kapott, utóbb megromlott, és a névhasználati jogot a Kérelmező a Kérelmezettől ennek következtében visszavonta.

 

Az RDSZ. 31. pontja így rendelkezik:

 

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

.

.

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

Mivel a kérelmezett domain név a Kérelmező jogi személy rövidített elnevezése, és ennek használatára a Kérelmezett a részére adott engedély visszavonása miatt többé már nem jogosult, ezért a Kérelmezett jelenlegi domain használata az RDSZ. 31. e.) pontja értelmében rosszhiszeműnek minősül.

 

A Regisztrációs Döntnök ezért a kérelemnek helyt ad, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök továbbá fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy eljárása kizárólag a domain név használatával kapcsolatban folytatható le. A domain alatt közölt tartalom jogszerűségét, vagy jogellenességét csak a domain névvel összefüggésben, annak használatára tekintettel vizsgálhatja. Így a tartalom tekintetében folytatott vita nem tartozik e fórum hatáskörébe.

 

Ugyancsak nem a Regisztrációs Döntnök hatáskörébe tartozó kérdés a domain név alatt szolgáltatott tartalom, a web oldal és a szoftver kifejlesztésére fordított anyagi és munkaráfordítás tárgyában a felek között zajló vita. E körben, így abban a kérdésben is, hogy a Kérelmezettet megilleti-e e kártérítés, vagy bármilyen jogcímen ellenszolgáltatás, bírósági eljárás keretében érvényesíthetik jogaikat a felek. 

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 33. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. december 6.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum