Elfelejtettem a jelszót.

poken

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

A poken.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Poken Magyarország Kft. (1067 Budapest, Oktogon tér 3) Kérelmező által Móricz Tamás magánszemély ellen a poken.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a poken.hu domain nevet Móricz Tamás Kérelmezettől visszavonja, és azt a Poken Hungary Kft. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosul t, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

  Indokolás

 

I.             A Kérelem

A Kérelmező előadta, hogy a Poken Magyarország Kft. 2010 áprilisa óta a svájci székhelyű Poken S.A. kizárólagos magyarországi képviselője, és minden, a „Poken márkanévvel kapcsolatos jog használója”. E tekintetben hivatkozott rá, hogy a Poken egy nemzetközi márka, termékeit jelenleg a világ több mint 50 országában forgalmazzák. ugyanakkor Kérelmezett a domain nevet érdemben nem használja, egy üres fehér lap található rajta egy olyan e-mail címmel, amelyről idáig soha nem érkezett válasz, a domain név átruházásáért 550 000 Ft-ot kér. A domain megvételre ajánlására vonatkozó állításait Kérelmező nem bizonyította, ugyanakkor csatolta a „Sales Agreement” elnevezésű iratot, amelynek angol szövege szerint az Emini Nokken Kft. a Poken S.A „üzleti partnere”.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

II.           A kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett részletes érdemi védekezést terjesztett elő. Előadta, hogy a poken.hu domain-nevet 2009. december 30. napján regisztráltatta. A regisztráció során a megfelelő módon járt el, a 14 napos határidő alatt igénylés a domain név vonatkozásában nem érkezett. Indokként előadta, hogy azért regisztrálta a nevet, mert a 2009 év végi időszakban tárgyalásokat folytattam a svájci Poken céggel annak érdekében, hogy Magyarország területén ellássa a képviseletüket, és a termékeiket forgalmazza, azonban sajnálatosan a tárgyalások 2010. év első hónapjaiban (már a regisztrációt követően) elakadtak, és az üzleti együttműködés meghiúsult. Kifejtette, hogy „hangsúlyosnak tartom azonban azt, hogy a regisztráció időpontjában, és azt követően tárgyalások folytak a svájci céggel, és szándékomban állt a termékek forgalmazása érdekében gazdasági társaság alapítása is. Ezen okból a rosszhiszeműség részemről kizárt!”

 

Hivatkozott arra továbbá, hogy „nincs olyan törvényi kötelezettsége”, hogy tartalommal lenne köteles a honlapot feltölteni, és azt érdemben használni, ellenkezőleg: a jóhiszeműségét bizonyítja az, hogy a tárgyalások lezárásig semmilyen tartalmat nem tett fel a weblapra, amely lépés megtévesztő lehetett volna harmadik személyek irányában.

 

A honlapon elhelyezett e-mail cím működött és jelenleg is működik, bizonyítási indítványt terjesztett elő, a kérelmezői állítások igazolására.

 

Kiemelte, hogy a kérelemhez csatolt,"sales agreement" nevű irat (bár angol nyelven íródott, fordítást nem mellékelt kérelmező) általa értelmezhető tartalma szerint a Nokken Kft és a Poken SA között 2011. május 20. napján került aláírásra, és nem áprilisban. Az igen rövid, részleteket egyáltalán nem, vagy csak kis részben tartalmazó megállapodásban felek kijelentik, hogy Marik Péter és a Nokken Kft. a Poken

partnere és hogy milyen kedvezményeket kap a magyar partner, tehát a Kérelmezett szerint ez nem értelmezhető úgy, ahogy a Kérelmező előadta.

 

Határozottan tagadta, hogy értékesítésre ajánlotta volna fel a domain-nevet.

 

III.         Érdemi észrevételek

Kérelmező fenntartotta állításait és megerősítette, hogy Kérelmezett szóban tett a domain névre ajánlatot. Kapcsolatát a Poken S.A-val azzal igazolta, hogy a poken.com címen, a hivatalos nemzetközi viszonteladók ("authorized poken resellers") névsorában is látható http://www.poken.com/worldwide Továbbá hivatkozott arra, hogy a www.facebook.com/pokenhungary címen nyomon követhető, hogy jelenléte folyamatos, valóban aktívan a Poken termékek értékesítésével foglalkozik. Hivatkozott még arra, hogy a svájci anyacég kérte fel a domainnel kapcsolatos ügyintézésre, azonban ezt sem igazolta.

IV.         Döntés indoklása  

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a nyilvánosan elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának ( a továbbiakban: RDSZ)  29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához az RDSZ  29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia,  vagyis a Döntnöknek azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

Kérelmezett javára a jogos érdek abban az esetben lenne megállapítható az RDSZ 30. pontja alapján, ha

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Az a) pont a jelen ügyben azért nem állapítható meg, meg Kérelmező engedélye hiányában a domain nevet nem használhatja fel a Kérelmezett értékesítés elősegítésére.

A döntnök megállapította, hogy – bár a domain név Kérelmezett általi igénylése pillanatában a fenti c) pont feltételei fennálltak – jelenleg azonban ezek a feltételek már nem állnak fenn, és Kérelmezettnek semmilyen jogos érdeke nem fűződik a domain névhez.

A döntnök osztotta a Kérelmezett álláspontját abban, hogy a Kérelmező által csatolt iratokból sem a megvételre felajánlás, sem a Poken SA-val kötött kizárólagos megállapodás nem bizonyított. Ugyanakkor, a döntnök figyelembe vette a Kérelmező által nem hivatkozott tényt, miszerint a domain név azonos a cégnevének jellemző elemével, tehát a névkizárólagossághoz fűződő joga is megalapozza a domain iránti jogos érdekét.

A döntnök nem osztotta a Kérelmezett érvelését miszerint nincs kötelessége a domain név használatára. A domain név választásakor ugyanis az igénylő kötelezettséget vállal azért, hogy a domain nevet jogszerűen fogja használni. Emellett a DRSZ kifejezetten rosszhiszemű domain használat példaként említi az alábbi eseteket:

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha (egyebek mellett):

 

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

 

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

A Kérelmezett nyilatkozatából egyértelmű, hogy tisztában van azzal, hogy neki már nincs joga a Poken termékek értékesítésére, ennek ellenére azt nem adta át önként a Kérelmezőnek (holott erre a domain igénylésekor vállalt Domainregisztrációs szabályzat alapján köteles lett volna). A domain név ráadásul azonos a Kérelmező cégnevével, ami megalapozza a Kérelmező jogos érdekét. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy a domain név igénylésekor Kérelmező neve még más volt, hanem annak van jelentősége (ahogyan azt a Kérelmező kielégítően bizonyította), hogy a fogyasztók a Kérelmezőt azonosítják a Poken termékek magyarországi forgalmazójaként.

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a boribon.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől, és annak a Kérelmezőre történő átruházását..

A Regisztrációs Döntnök  a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban

 

Budapest, 2011. december 20.
.

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum