Elfelejtettem a jelszót.

mscruises

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

 

az mscruises.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA Kérelmező által a Kultúra Budapest Kulturális és Idegenforgalmi Bt. ellen az mscruises.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

  A Regisztrációs Döntnök az mscruises.hu domain nevet a Kultúra Budapest Kulturális és Idegenforgalmi Bt. Kérelmezettől visszavonja.

 

  Indokolás

 

I.             A Kérelem

A Kérelmező jogi képviselője útján előadta, hogy egyike a világ legismertebb hajókiránduló és tengeri szállító vállalatainak, a szervezők és utasok körében “Mediterranean Shipping Company“ néven ismert. Cégnevének mozaikszavaként az “MSC”, és “MSC Cruises” kifejezéseket népszerűsíti. Az MSC logo számos nemzetközi és közösségi védjegyet regisztrált (például: 0927721, 0872580, 0861931, 002407872, amelyekre vonatkozóan bizonyítékokat is csatolt).

Jogi érvelésként előadta, hogy álláspontja szerint a domain név megkülönböztető érvényű, és minden olyan megtévesztésre alapot adó esetben, melyben hasonló, vagy tartalmazza a következő védjegyek valamelyikét, melyeknek jogosult használója Magyarországon a Kérelmező.

Álláspontja szerint a Kérelmezettnek a név használatához sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik, az igénylés rosszhiszeműen történt.  A rosszhiszeműség tekintetében a Kérelmező hivatkozott arra, hogy Kérelmezett egy másik oldalra irányítja a forgalmat s (kulturabudapest.hu), amelyen keresztül a Kérelmezett vállalkozói tevékenységéhez kapcsolódó javak és szolgáltatások hirdetése történik. Előadta, hogy „az internet-használót, begépelve a http://www.msccruises.hu címet, azonnal átirányítja a http://www.kulturabudapest.hu/msc/ címre”.

Kérelmező a domain név visszavonását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

II.           A kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy álláspontja szerint „a kérelem jogos és az eljárás nem indokolt”. Részletes kronológiát mutatott be arról, hogy mikor igényelte a domain nevet, hogyan próbálta (az akkori) tartalmat jóváhagyatni a Kérelmezettel jóváhagyatni, tekintettel arra, hogy 2008. június 01-től együttműködési szerződést kötött a Kérelmezettel MSC hajóutak értékesítésére, mint:„Preferred Sales & Marketing Agent”, 2009. szeptember 13-án küldött az MSC hajótársaság vezetőinek a domain átadására egy „SZÁNDÉK NYILATKOZATOT”; amelyre 2010 júliusáig nem érkezett válasz. 2010. július 31-én újabb email üzenetben jelezte, hogy a domain-t szeretné „átadni” az MSC társaságnak – azzal a kéréssel, hogy Társaságunk a domain ügyintézéssel kapcsolatos költségeit 2500 EUR-ban térítse meg, amely újabb emailre sem kapott Kérelmezőtől választ 2011. november 21-ig.

Kérelmezett álláspontja szerint az, hogy önként felajánlotta a domain nevet kizárja a rosszhiszeműséget. Kiemelte, hogy a kérelmezőnek azon állítása sem helytálló, hogy kára keletkezne” mert bizonyítani tudja, hogy jelentős forgalmat ért el a domain az MSC Cruises hajóutak értékesítése területén. Beadványában megerősítette a „domain átruházási” szándékát azzal, hogy 2500 EUR értékben határozta meg a domainhez kapcsolódó költségét.

 

 

 

III.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a nyilvánosan elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának ( a továbbiakban: RDSZ)  29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához az RDSZ  29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia,  vagyis a Döntnöknek azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

Kérelmezett javára a jogos érdek abban az esetben lenne megállapítható az RDSZ 30. pontja alapján, ha

a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Az a) pont a jelen ügyben azért nem állapítható meg, mert Kérelmező engedélye hiányában a domain nevet nem használhatja fel a Kérelmezett értékesítés elősegítésére.

A jelen ügyben nyilvánvaló, hogy a jogos érdek a b.) pont alapján sem állapítható meg.

A fenti c.) pont szerint jogos érdek csak az esetben lenne megállapítható Kérelmezett javára, amennyiben a használat jogszerű lenne. A Kérelmezett azonban egyáltalán nem használja a domain nevet, hanem átirányítja azt a saját másik oldalára, ezzel nemcsak megtévesztve a fogyasztókat, de kihasználva a domain név népszerűségét.

A fentiek alapján a védjegy vizsgálatát a Döntnök már nem találta szükségesnek, hiszen a védjegybitorlás lehetősége és az áruosztályok vizsgálata nélkül is nyilvánvaló, hogy a Kérelmezettnek nem fűződik jogos érdeke a domain névhez és azt rosszhiszeműen használja. A Dntnök figyelembe vette azt is, hogy a Kérelmezett egyáltalán nem használja a domain nevet, önálló tartalmat nem helyezett el rajta.  A rosszhiszeműséget támasztja alá, hogy a Kérelmező felajánlotta megvételre a domain nevet.

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az mscruises.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől. Mivel Kérelmező átruházás iránt kérelmet nem terjesztett elő, így e kérdésről a Döntnök nem határozott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban

 

Budapest, 2011. december 15.
.

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum