Elfelejtettem a jelszót.

fonixmed

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

a fonixmed.hu. domain tárgyában indult eljárásban

A FŐNIX - MED Zrt. Kérelmező által a Főnix Med Computer Kft. Kérelmezett ellen az fonixmed.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést


A Regisztrációs Döntnök a fonixmed.hu. domain nevet a Főnix Med Computer Kérelmezettől visszavonja, és annak a FŐNIX-MED Zrt. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

Indokolás

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy jogelődje, a 2002.09.19. napján bejegyzett FŐNIX S.O.S Zrt. 100%-os tulajdoni részesedéssel 2002.12.16. napján megalapította a FŐNIX-MED Kft.-ét, majd annak 2008.02.25. napján történt névváltozását követően 2008.03.05. napjától használja a FŐNIX-MED Zrt. nevet., mely megegyezik a kérelmezett domain névvel. A társaság fő tevékenységként a mai napig is egészségügyi szolgáltatói tevékenységet végez, piacvezetőként számos egészségügyi területen, míg a Kérelmezett fő tevékenységként nem egészségügyi szolgáltatást végez, így vitatja annak a „med” szó használatára vonatkozó jogosultságát.Továbbá hivatkozik arra, hogy Kérelmezett bejegyzését megelőzően 22 hónappal került bejegyzésre a cégcsoportba tartozó FŐNIX MED Kft., így bizonyítható a névelsőség.Kérelmező előadta továbbá, hogy a FŐNIX-MED ZRT. 2008.03.05-én a fő domainnek a
www.fonixmed.com–ot határozta meg, azóta is azt az oldalt használja, fejleszti. 2011-ben szerződéses partnere, megrendelője révén tudomására jutott, hogy a neki szánt megrendelésekkel valaki az alábbi módon visszaél: a Kérelmező által használt mentes@fonixmed.com email cím helyett megrendelője tévedésből a mentes@fonixmed.hu címre küldte el a megrendelését, amit arra nem jogosult személyek Kérelmező helyett elvégeztek, anélkül, hogy arról Kérelmezőt tájékoztatták volna, illetve hogy a tevékenység elvégzéséhez szükséges engedéllyel rendelkeztek volna. A FŐNIX MED Zrt. különböző vezetőinek címzett elektronikus levelek - a küldő fél gépelési hibájából adódóan - megérkeztek Kiss Péterhez, a Kérelmezett ügyvezetőjéhez, azonban ő azokat nem küldte tovább a valódi címzettnek, az abban szereplő bizalmas információkat saját hasznára fordíthatta. A történtek okán, jelen kérelme benyújtását megelőzően Kérelmező egyeztetést kezdeményezett a FŐNIX MED Computer Kft.-t képviselő Kis Péterrel, aki a fent leírt tényeket nem tagadta, a jogsértő magatartástól azonban nem kívánt elállni, a domain nevet "hétszámjegyű" ellenérték fejében kívánta értékesíteni. Cselekményét a domain név árának emelésére használta, kijelentve, hogy "ez sokat megér a Főnix MedZrt.-nek".

Mindezek alapján Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett anélkül igényelte a Kérelmező nevével megegyező - álláspontja szerint általa elsőbbséget élvező – kérelmezett domain nevet, hogy ahhoz jogos érdeke fűződne, valamint a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.

Kérelmezett előadta, hogy a kérelmezett domain névhez joga és jogos érdeke fűződik, mivel a cégük neve Főnix Med Computer Kft., ebből a MED szó utal arra, hogy egészségügyi tevékenységet is folytat a cég. Előadta továbbá, hogy eredetileg a „fonix.hu” nevet kívánta regisztrálni, de az foglalt volt, így esett a választása a kérelmezett domain névre. Kérelmező hivatkozott arra, hogy fonixmed.hu igénylését követően, a szabályzatban meghatározott 14napos közzétételi időt alatt lehetett volna az igényt kifogásolni, azonban ez nem történt meg, Kérelmezett részéről sem. Így álláspontja szerint számára a domain nevet jogszerűen jegyezték be, amit jogszerűen használ azóta is.A részére megküldött, de Kérelmezőnek címzett levelekkel kapcsolatban elmondta, hogy rengeteg levelet kap nap mint nap a legkülönbözőbb cégektől, a legkülönbözőbb témával. A címzettet nem igazán szokta figyelni, mivel az övék kis cég, van elég napi feladata azon kívül is, hogy egy másik cég dolgaival is foglalkozzon.A kérelmezett domain névért kért ellenértékkel kapcsolatban előadta, hogy véleménye szerint természetes, hogy egy őt megillető domain névről nem volt hajlandó önként és ingyen lemondani, de alapvetően nem áll szándékában a kérelmezett domain név értékesítése.


 

 

 

III. Kérelmező észrevétele

 

Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező az alábbi észrevételeket tette.Kérelmező nem vitatta, hogy 2004-ben Kérelmezett a fonixmed.hu domain nevet jogszerűen regisztrálta, annak felhasználása viszont álláspontja szerint rosszhiszeműen történik.Hivatkozott beadványában arra, hogy a Regisztrációs Szabályzat által megkövetelt, a domain név kiválasztása során előírt megfelelő gondosságnak és körültekintésének Kérelmezett nem tett eleget, hiszen 2004-ben már volt FŐNIX-MED néven bejegyzett társaság.

Továbbá hivatkozott arra is, hogy 2002. áprilisa óta a 39 áruosztály (betegszállítás, mentőszolgálat), illetve a 44 áruosztály (orvosi szolgáltatások) tekintetében a FŐNIX szöveges ábrás végjegy birtokosa, a Magyar Szabadalmi Hivatal által 173 291 szám alatt lajstromozottan a FŐNIX-MED Zrt. vezérigazgatója, korábban a társaság ügyvezetője, Dr. Takács Zoltán. A FŐNIX-MED Zrt. a védjegyet a vezérigazgatóval kötött szerződés alapján használja.Álláspontja szerint Kérelmezett képviselője, Kis Péter tudatosan visszaélt a domain név segítségével nevükkel, ezáltal jelentős vagyoni és nem vagyoni károkat okozva társaságuknak. Kiemelte, hogy a fonixmed.com használata mellett ők döntöttek, és bízva a tisztes piaci magatartásban, egészen 2011-ig, amikor tudomásukra jutottak a korábban említett visszaélések, nem is foglalkoztak a fonixmed.hu domain névvel, csak ezt követően döntöttek a Kérelmezettel szembeni fellépés mellett.Véleménye szerint Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítja, hogy amikor felek között a tárgyalások nem vezettek eredményre, regisztráltatta a fonixmedcomputer.hu domain nevet, csak azért, hogy azt Kérelmezettel elcseréljék, de Kérelmezett arra nem tartott igényt, ragaszkodott a kérelmezett domain névhez.Kérelmező továbbá becsatolta az ÁNTSZ 2012. január 26. napján kelt levelét, melyben a Hivatal megállapította, hogy a FŐNIX MED Computer Kft. engedély nélkül végezte egy rendezvény egészségügyi biztosítását.

 

IV.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok,valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmező a cégadatokból megállapíthatóan 2008.03.05. óta ugyanolyan néven végez gazdasági tevékenységet, mint a kérelmezett domain név, vezérszava azzal megegyezik. Az is megállapítható, hogy Kérelmező jogelődje megegyező névvel már 2002. 12. 16. napján társaságot hozott létre, azóta a cégcsoport a kérelmezettel megegyező néven kereskedelmi tevékenységet folytat,a Főnix-Med szóösszetételt kereskedelmi névként használja.

A Kérelmező által becsatolt dokumentumból megállapítható az is, hogy ügyvezetője, Dr. Takács Zoltán 2002. áprilisa óta jogosultja a FŐNIX ábrás védjegynek, ami azonban a kérelmezett névvel nem teljes mértékben megegyező, továbbá az előadottakból és a becsatolt iratokból nem lehetett egyértelműen megállapítani a Kérelmező védjegyjogosultságát sem, különösen annak vonatkozásában, hogy Kérelmező mióta jogosult a védjegyhasználatra a szerződés alapján.

Regisztrációs Döntnök a Kérelmező javára a kérelmezett névhez fűződő jogot a 2002 óta használt kereskedelmi név alapján, valamint a 2008.03.05. napján történt cégbejegyzés alapján, tekintettel arra, hogy a Kérelmező vezérszava és a kérelmezett domain név megegyezik, megállapította.

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett névhez, illetve a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.

A Kérelmezett FŐNIX MED Computer Kft. esetében a kérelmezett domain névhez fűződő jogot a Döntnök nem tudta megállapítani. A Kérelmezett vezérszava ugyanis "FŐNIX MED COMPUTER", ami tartalmazza ugyan a kérelmezett domain nevet is, ugyanakkor azzal nem teljesen megegyező. A Cégtörvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a cég nevének, valamint vezérszavának egyértelműen különböznie kellmás cég elnevezésétől, nem keltheti a megtévesztőség látszatát, éppen ezért a különbözőséghez legalább egy külön értelmű szó szükséges. A Tanácsadó Testület 1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalása és a Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata alapján a jogos névhasználat megállapításához az szükséges, hogy a választott domain név megegyezzen a cégbíróság által bejegyzett teljes vagy rövidített cégnévvel. Ezért kiemelten fontos a választott nevek vonatkozásában a teljes egyezőség, nem elegendő az, ha a domain név és a Kérelmezett neve csupán összefüggésbe hozható, vagy hasonló. A legalább egy külön értelmű szóban való eltérés szükségessége éppen e tekintetben rendelkezik jelentőséggel, hogy a választott cégneveket egymástól megfelelő módon megkülönböztesse. Mindezekre való tekintettel Regisztrációs Döntnök Kérelmezett névhasználati jogát a kérelmezett domain vonatkozásában nem tudta megállapítani, így értelemszerűen Kérelmezettnek Kérelmezővel szemben a kérelmezett név vonatkozásában névhasználati elsősége sem áll fenn, éppen ellenkezőleg, mint a Kérelmező cégcsoportja által korábban használatba vett kereskedelmi név vonatkozásában, a névhasználati jog elsőbbsége Kérelmező javára állapítható meg.A Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok  segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani. A domain regisztráció időpontjában Főnix-Med Kft. néven már volt bejegyzett társaság, amit Kérelmezett figyelmen kívül hagyott.A Kérelmezett nem rendelkezett névhasználati joggal a domain igénylésekor, így nem lehetett azt az akkor érvényes delegációs szabályok szerint prioritással regisztráltatni. Az igény elleni panasz előterjesztésére nyitva álló 14 napos  határidő eredménytelen elmúlása önmagában nem mentesíti Kérelmezőt ezen felelőssége alól, hiszen ez a határidő csak a Tanácsadó Testület eljárására nézve jogvesztő. Önmagában az a körülmény, hogy a Kérelmezett cégnevével megegyező domain név túl hosszú lett volna, nem szolgául megfelelő és alapos indokául annak, hogy más jogosultat elzárjon a domain név jogos használatától.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy ott erősen hiányos, félkész tartalom található. Az oldal menüpontjai alatt további információk nem érhetőek el, de egészségügyi szolgáltatással azok sem hozhatóak összefüggésbe.Az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálatból megállapíthatóan 2012-ig érdemi tartalom a domain név alatt nem volt megtalálható. A Google keresőben lefolytatott keresés alapján a legkorábbi fellelhető tartalom az oldalon 2012. április 8. napján lelhető fel. Az oldal jelenleg, közel 8 évvel a regisztrációja után isfejlesztés alatt áll, de az oldalon fellelhető információ szerint a jövőbeni fejlesztések is kizárólag számítástechnikai tevékenységgel, és nem egészségügyivel kapcsolatosak. A Döntnök az oldalra felhelyezett, jelenleg is fellelhető tartalmat érdemi tartalomként nem tudta figyelembe venni.Ez alapján Döntnök nem találta bizonyíthatónak, hogy a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett volna.Mindezekre való tekintettel Döntnök az RDSZ 30. pontja szerinti domain név használatához fűződő jogos érdeket Kérelmezett javára nem tudott megállapítani.

Erre való tekintettel a Döntnök nem tudta elfogadni Kérelmezettnek a domain név ellenérték fejében történő átruházásával kapcsolatos védekezését sem. A domain név alatt található érdemi tartalom hiánya, valamint a regisztrációja óta történt kihasználatlansága nem indokolja, hogy arról a Kérelmezett ellenérték fejében mondjon le.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja szerint

A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Kérelmezett nem vitatta, hogy a kérelmezett domain névre való jogosultság révén létrehozott, egészségügyi tevékenységre utaló mentes@fonixmed.hu mail címre érkeztek Kérelmező részére szánt levelek. Továbbá érdemben azt sem vitatta, miszerint az erre a címre érkezett téves megrendeléseket Kérelmező hozzájárulása, tudta és a tevékenység elvégzéséhez szükséges engedély nélkül elvégezte, amit alátámaszt a Kérelmező által becsatolt ÁNTSZ levél is. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy Kérelmezett szándékosan hozta létre a Kérelmező oldalán feltűntetett, általa rendszeresen használt email címhez megtévesztésig hasonlító mail címet, de legalábbis azzal Kérelmező rovására visszaélt.

Ezért Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.a.) b.) c.) és d.) pontjai alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. április 16

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum