Elfelejtettem a jelszót.

astellasdij

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

az astellasdij.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az Astellas Pharma Kft. Kérelmező által a ConsultArt Tanácsadó Kft. Kérelmezett ellen az astellasdij.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az astellasdij.hu domain nevet a ConsultArt Tanácsadó Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Astellas Pharma Kft. javára átruházza.A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.
       

     

Indokolás

I.A Kérelem

 


Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2007.11.24-én regisztrált astellasdij.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint Kérelmező, valamint Kérelmező anyavállalata, az Astellas Pharma Inc. jogosultja a 184 357 lajstromszám alatt regisztrált „Astellas” szóvédjegynek.

Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy jogosultságát.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett nem olyan személy, amelynek a domain név a közismert elnevezése, vagy a díjhoz kapcsolódóan bármilyen jogviszony alapján közreműködne.

A Kérelmezett továbbá jogellenesen és tisztességtelenül használja a domain nevet, és azzal a felhasználók megtévesztésére törekszik, valamint arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára az Astellas Pharma Kft. jogosult.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.

 

Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező által hivatkozott 184 357 lajstromszámú védjegy pontos megjelölése „ASTELLAS (szó a közönségestől eltérő írásmóddal)”, a védjegy adatlapján megjelenő különleges megjelöléssel, valamint az ott megjelölt árujegyzék szerinti körben. A „közönségestől eltérő írásmód” a domain nevek esetében nem értelmezhető, továbbá a kérelemmel érintett honlapon található tartalom egyetlen elemében sem érinti a hivatkozott védjegy szerinti árujegyzéket.

Kérelmezett visszautasította azon Kérelmezői álláspontot is, hogy a honlapon közzétett tartalom megtévesztené a honlap látogatóit, hogy azt a látszatot keltené, hogy Társaságunk valamely jogviszony alapján közreműködik az „Astellas Díj 2011 – Év Orvosa pályázat” megvalósításában.Kiemelte továbbá, hogy az „Astellas Díj – az év orvosa”, valamint az „Astellas-díj - az év egészségügyi szakdolgozója” jelmondat álláspontjuk szerint a Kérelmezett szellemi alkotása, melyre a Kérelmező nem rendelkezik felhasználási engedéllyel. Ezek alapján Kérelmezett szerint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (6) bekezdése alapján felhasználása jogosulatlan.

Mindezekre való tekintettel kérte a kérelem elutasítását.

 

III. Kérelmező észrevételei

 

Hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 30. pontjára, miszerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a domain név az adott használó közismert elnevezése.

Előadta továbbá, hogy a köztük korábban létrejött megbízási szerződés nem terjedt ki arra, hogy a ConsultArt Kft. az Astellas-díj logóját dolgozza ki, készítse el a honlap designját vagy a díj nevét találja ki. Azonban Kérelmező szerint még ha így is történt volna, ezek felhasználási jogát a szellemi alkotás átadásával a Kérelmező, az Astellas Pharma Kft. szerezte meg.Kérelmezett a kérelemben megjelölt domain névvel szándékosan megtéveszti az oldalra látogatókat, mivel azt a látszatot kelti, hogy az Astellas díj 2011. évi pályázatára azon keresztül lehet szavazni, az aktuális információkat ezen a honlapon lehet megszerezni, annak ellenére, hogy a domain használójának a Kérelmezővel semmilyen jogviszonya nem áll fenn a 2011-es pályázattal kapcsolatban. Ezért az oldalon található teljes mértékben megtévesztő információk közzétételével a honlap nagyszámú érdeklődő megtévesztésére és félrevezetésére alkalmas.

 

IV.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek az „Astellas” név használatához fűződő joga a 184 357 lajstromszámú védjegy alapján megállapítható. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet. A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint ugyanis a védett névhez csatolt köznév toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható.

Kérelmezett azon érdemi védekezése, hogy az „Astellas Díj – az év orvosa”, valamint az „Astellas-díj - az év egészségügyi szakdolgozója” jelmondat az ő szellemi alkotása lenne, semmilyen bizonyítékkal nem lett alátámasztva. A Döntnök azonban egyértelműen megállapítja, hogy a jelmondatban a Kérelmező javára védett név szerepel, így a jelmondat használata sem lenne lehetséges a névhasználatra jogosult Kérelmező hozzájárulása nélkül.

A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és megállapította, hogy azon érdemi tartalom nem volt elérhető, illetve a Kérelmezett a domain nevet annak ellenére nem használja, hogy annak részére történő regisztrációját ő maga kezdeményezte.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. április 13.

 

 
 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum