Elfelejtettem a jelszót.

gyakorikérdések


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a gyakorikérdések.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A WebMinute Kft. Kérelmező által Nagyunyomi-Sényi Gergely Kérelmezett ellen a gyakorikérdések.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a gyakorikérdések.hu domain nevet Nagyunyomi-Sényi Gergely Kérelmezettől visszavonja, és annak a WebMinute Kft. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 Indokolás


I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy 2006. októbere óta használója a gyakorikerdesek.hu domain névnek – amely alatt a WebMinute Kft. Kérelmező érdemi tartalomszolgáltatást folytat -, mely domain név ékezetes változatát - a gyakorikérdések.hu domain nevet - Nagyunyomi-Sényi Gergely Kérelmezett használ 2011. április 27. napja óta a whois rekord szerint. Álláspontja szerint az Eljárási Szabályzat 31. pontjának b. alpontjában foglaltak szerint Nagyunyomi-Sényi Gergely Kérelmezett általi domain név felhasználása rosszhiszeműen történik, mert a Kérelmezett domain használata haszonszerzés céljára és a felhasználók megtévesztésére irányul, a kérelmezett domain név alatt önmagában érdemi tartalomszolgáltatás nincs, az átirányításra került egy, a WebMinute Kft. Kérelmező tevékenységével azonos tartalmú, versenytársnak minősülő és szintén Nagyunyomi-Sényi Gergely Kérelmezett használatában álló [www.kerdesek.hu] oldalra. Kérelmező előadta továbbá, hogy az ékezetes gyakorikérdések.hu domain név összetéveszthető a már 2006. októbere óta a WebMinute Kft. Kérelmező használatában álló gyakorikerdesek.hu domain névvel, figyelemmel arra is, hogy az ékezet nélküli magánhangzókat tartalmazó gyakorikerdesek kifejezés értelme az ékezetes, gyakorikérdések változat használata esetén nem módosul, így az eredeti ékezet nélküli kifejezéssel közvetlen összefüggésbe hozható, használata megtévesztő, és - az összetévesztést a Kérelmezett használatában álló www.kerdesek.hu internetes honlapja által nyújtott szolgáltatás alapozza meg, figyelemmel arra, hogy a www.kerdesek.hu weboldal a WebMinute Kft. által üzemeltetett www.gyakorikerdesek.hu weboldalnak versenytársa, a két weboldal szolgáltatása a felhasználók részére azonos, továbbá - Kérelmezett azon jogellenes és tisztességtelen magatartásával is megtéveszti az Internet-felhasználókat, hogy a www.kerdesek.hu weboldal megjelenését, külalakját és működését a Kérelmező által működtetett www.gyakorikerdesek.hu honlappal azonosan alakította ki, és a www.gyakorikerdesek.hu-ról való kérdések másolásával tölti fel tartalommal a www.kerdesek.hu honlapot.

Kérelmező kérelme mellékleteként becsatolt két darab, a kérelmezett domain átirányítását igazoló screenshot képet.


 

II. Kérelmezett érdemi védekezése


 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.

 

Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező által hivatkozott megjelölés nem felel meg a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerinti feltételnek, és nem a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

 

Továbbá álláspontja szerint a Kérelmező által jogalapként hivatkozott Eljárási Szabályzat 31. pontjában foglaltak szerinti feltételek nem állnak fel, Kérelmezett a domain nevet nem igényelte és használta rosszhiszeműen. Továbbá véleménye szerint az Eljárási Szabályzat mindösszesen a név használatára, és nem kizárólagos használatára jogosítja fel Kérelmezőt.Kérelmezett hivatkozik a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) Pfv.IV.21.301/2009/5.(LB-H-PJ-2010-18.) ügyszámú ügyében hozott döntésére, miszerint a szolgáltatás természetét leíró név nem monopolizálható, a ’gyakorikérdések’ pedig álláspontja szerint ilyen, a szolgáltatás természetét leíró név, a szóösszetétel gyakran feltett kérdésekre utal.

 

Kérelmezett hivatkozik továbbá arra, hogy a Kérelmező által benyújtott dokumentumok nem bizonyítják a rosszhiszeműséget, és álláspontja szerint az átirányítás ténye önmagában sem ezt, sem a tisztességtelen piaci magatartást nem valósítja meg. Az Eljárási Szabályzat 31. b) pont második francia bekezdésében foglalt feltétel sem valósul meg a Kérelmezett domain használatával kapcsolatban, mert a domain név 2011. április 27. napján történt delegálása óta két év még nem telt el.Mindezekre való tekintettel kérte a kérelem elutasítását.

 

 

III.   Kérelmező észrevételei


 

Kérelmező kérelmének fenntartása mellett hivatkozott arra, hogy a domain név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes, vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza, az nem minősül kizárólag a szolgáltatás természetét leíró névnek, így a Ptk. 77.§ (4) bekezdésében meghatározott névviselési jog sérelme Kérelmező részéről álláspontja szerint fennáll. 

A Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett a kérelemben megjelölt domain nevet kizárólag arra használja, hogy azt a kerdesek.hu oldalra irányítsa, mely a gyakorikerdesek.hu domain alatti oldallal nem csak azonos szolgáltatást nyújt, de kialakításában és tartalmában is másolta a gyakorikerdesek.hu oldalt. Ennek bizonyítására az észrevételhez csatolt egy 2011. november 28. napján Kérelmezett részére küldött felszólító levelet, illetve az arra 2011. december 1. napján érkezett válaszlevelet.

 

IV.   Döntés indoklása


 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező a gyakorikerdesek.hu domain tekintetében 2006. októbere óta jogosult, és azóta az oldalon érdemi tartalomszolgáltatást végez. Azóta az oldal széles körben ismertté, és szolgáltatásáról jól azonosíthatóvá vált, a ’gyakorikérdések’ szóösszetétel szorosan összefonódott a gyakorikerdesek.hu domain név alatt található egyedi tartalommal. A Kérelmezett hivatkozását, miszerint a ’gyakorikérdések’ szóösszetétel kizárólag a szolgáltatás természetét írná le, a Regisztrációs Döntnök nem fogadta el, és osztotta Kérelmező álláspontját, hogy annak tekintetében  Kérelmezőt névvédelem illeti meg. Kérelmezett által hivatkozott, a Legfelsőbb Bírósága által is tárgyalt „telefonkönyv-ügy” között éppen ezért nem lehet analógiát megállapítani, mert a ’telefonkönyv’ szó valóban általános megjelölés, míg a ’gyakorikérdések’ nem kizárólag gyakran feltett kérdéseket jelöl, hanem egy konkrét, a Kérelmező által nyújtott, széles körben ismert internetes tartalmat is. Ez alapján Kérelmező javára a „gyakorikerdesek” kifejezés csakúgy, mint annak ékezetes változata, mint a szolgáltatása azonosítására használt árujelzőre,  kereskedelmi névre vonatkozó névhasználati joga megállapítható.

 

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett névhez, illetve a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.

 

Kérelmezett a névhasználati jogosultsága tekintetében semmilyen indoklást nem terjesztett elő, és az a körülményekből sem volt megállapítható, mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

 

A Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy - a Kérelmező által előadottakkal megegyezően - az oldal a kerdesek.hu címre van átirányítva, tehát a kérelmezett domain cím alatt semmilyen érdemi szolgáltatás nem található. Az is megállapítható, hogy a kerdesek.hu ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint a Kérelmező gyakorikerdesek.hu oldala. A Kérelmező észrevételei mellékleteként csatolt levelezésből megállapíthatóan Kérelmezett korábban Kérelmező oldalát kialakításában lemásolta, és onnan tartalmat saját oldalára átmásolt Kérelmező engedélye nélkül. Kérelmező felszólítását követően, Kérelmezett a felszólításnak eleget tett, az abban foglaltakat nem vitatta.

 

Azzal, hogy a kérelmezett domain név nem kizárólag az oldalon nyújtott szolgáltatást írja le, hanem annak ékezet nélküli verziója Kérelmező jól ismert, széles körben ismert szolgáltatását jelöli, mely a szolgáltatás árujelzője is egyben, Kérelmezett is tisztában volt. Ezt bizonyítja, hogy a Kérelmezett az által indított szolgáltatást annak kialakításában elismerten utánozta, és a Kérelmezett oldaláról tartalmat is átvett

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.b.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapított.

 

Mivel a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a.) és b.) pontja alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domaintárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2012. március 20.Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum