Elfelejtettem a jelszót.

elteplus

 


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

az elteplus.hu. domain tárgyában indult eljárásban

Az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. Kérelmező által a Millennium International Kft. Kérelmezett ellen az elteplus.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnökként eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az elteplus.hu domain nevet a Millennium International Kérelmezettől visszavonja, és annak az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

Indokolás

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy Kérelmezőaz Eötvös Loránd Tudományegyetem által alapított egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság, és az Egyetem 2010. november 24. napján kelt határozata alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevének használatáról szóló IV/2000 (II.7.) rektori utasítás 7. § (3) bekezdése alapján engedélyezte számára az "ELTE" név használatát az ELTE PLUSZ program keretein belül. A határozatot kérelméhez mellékelte. Kérelmező előadta, hogy az „ELTE” név Magyarországon egy közismert intézmény nevét jelenti, egy védett név, amelyből eredően annak használata engedélyhez kötött, amelyet az Egyetem rektora jogosult megadni. Hivatkozott a Ptk. 77. § (4) bekezdésére, illetve a bírói gyakorlatra, amelynek értelmében a domain-név az internetes szolgáltatások körében névhasználatot jelent, amely azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza (BDT2008.1740.) Álláspontja szerint az "elteplus.hu" domain név megtévesztően hasonlít az Egyetem által nyújtott ELTE PLUSZ elnevezésű programhoz, a plus kifejezés pedig egy külföldön általánosságban használt és elterjedt szó, ami hangzásban megegyezik a magyar „plusz” megfelelőjével, ami azonban önmagában nem hordoz megkülönböztető jelentéstartalmat, a domain név viszont tartalmazza az „ELTE” szót, aminek használatára Kérelmezett nem jogosult. Kérelmezett tehát a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, továbbá annak felhasználása is rosszhiszeműen történik, tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain alatt érdemi tartalom nem található, hanem a látogatót automatikusan átirányítja a www.xutazás.hu weboldalra.

Továbbá Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett a domain átruházása érdekében tett megkeresést követően vételi ajánlatot kért Kérelmezőtől, ami szintén megalapozza Kérelmezett rosszhiszeműségét.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.

Kérelmezett érdemi védekezésében elsősorban a szabad piaci versenyre hivatkozott, mely álláspontja szerint az „elteplus” kisajátítása által sérülne. Hivatkozott A Tanácsadó Testület (TT) 5/2004. sz. állásfoglalása, miszerint: "magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.”

Kérelmezett előadta, hogy az „elteplus.hu" domain az xutazas.hu turisztikai portálrendszer partneroldala, utóbbi turisztikai termékeit, szolgáltatásait népszerűsíti. Állítása szerint az „elteplus” egy olyan márkanév, mely erősíti az xutazas.hu portfólióját.

Hivatkozott arra, hogy Kérelmező korábban regisztrálta az „elteplusz.hu” domaint, az ELTE rektora által biztosított névhasználata viszont későbbi, 2010. november 24. napjától kezdődik, így a kérelmezett domain név igénylése Kérelmező érdekeit nem sérthette, és az a Tpv. 6.§-ba ütközőnek nem minősülhetett.

Kérelmező szerint amennyiben Kérelmező kérelme megállná a helyét, úgy az azt is jelentené, hogy minden szóösszetétel használatához, ami tartalmazza az „ELTE” szót, az egyetem rektorának engedélye lenne szükséges, például a kerepeltek, meglelte szavakhoz is.Előadta továbbá, hogy közel 600 domain névvel rendelkezik, és ezekre nézve rendszeresen kap vételi ajánlatokat. Pusztán az a tény, hogy Kérelmező megkeresése kapcsán őt úgy tájékoztatta, hogy amennyiben vételi szándéka lenne, úgy tegyen ajánlatot, nem alapozza meg rosszhiszeműségét, vagyis hogy a domaint elsősorban azért igényelte volna, hogy azt a későbbiekben ellenérték fejében átruházza.

III. Kérelmező észrevétele

 

 

Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező az alábbi észrevételeket tette.

Kérelmező előadta, hogy az ELTE hallgatói részére nyújtott szolgáltatását elsősorban az általa regisztrált „elteplusz.hu” oldalon keresztül nyújtja. Kérelmezett csak ezt követően, 2010. augusztus 31. napján regisztrálta az „elteplus.hu” domaint.Kérelmező álláspontja szerint az „elteplus.hu” nem tekinthető az „xutazas.hu” oldal partneroldalának, mivel utóbbi lapon a kapcsolat menüpont alatt felsorolásra kerültek a partneroldalak, amik között azonban az „elteplus.hu” nem található, amely elnevezés egyébként sem utal semmilyen módon arra, hogy az bármilyen utazási-, vagy idegenforgalmi tevékenységgel kapcsolatban állna.Álláspontja szerint azon, az „ELTE” szóelemet tartalmazó szavak használatához nem szükséges az Egyetem rektorának engedélye, melyek önmagukban is önálló értelmes szót alkotnak, az „elteplus” viszont például más megítélés alá esik, hiszen a „plus” toldalékkal ellátott „ELTE” szóelem egy olyan szóösszetétel, ami önálló jelentéstartalmat nem hordoz. 

Továbbá véleménye szerint irreleváns, hogy Kérelmező mikor szerezte a névhasználati jogosultságát, hiszen a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII. 9.) számú elvi állásfoglalása alapján „E közismert nevek (intézmények, művészek, valamely szolgáltatást kizárólagossággal nyújtó szervezetek), vagy rövidítések egyértelműen a szervezethez, szolgáltatáshoz kötődnek, a névhasználatra a polgári jog (személyiségi jog) alapján e szervezetek, intézmények, magánszemélyek névkizárólagossággal rendelkeznek”.

 

IV.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok,valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmező azáltal becsatolt dokumentumokból megállapíthatóan, az Eötvös Loránd Tudományegyetem határozata alapján az „ELTE” név használatára jogosult. Ez a domain névben is jól felismerhetően meglévő mozaikszó, rövidítés olyan közismert, a magyar jogszabályok alapján védett név, melynek használata, névkizárólagossága az Egyetemhez kötődik. 

Maga az ELTE PLUSZ kifejezés pedig a Kérelmező 2010. óta használt kereskedelmi neve, amelyről a Kérelmező szolgáltatását lehet felismerni.

 

Ez alapján Kérelmező tekintetében az RDSZ 29. pontja szerinti feltétel teljesül.

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett névhez, illetve a Kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.

A Kérelmezett Millenium International Kft.-nek se a neve, sem a tevékenysége nem hozható összefüggésbe a kérelmezett domainnel, továbbá semmilyen más névhasználattal kapcsolatos jogosultság nem volt megállapítható. Döntnök Kérelmezett védekezésében előadottakat, miszerint az „elteplus” Kérelmezett márkaneve, valamint, hogy az nem esik névhasználati védelem körébe Kérelmező tekintetében, továbbá az a regisztráció időpontjában más üzleti érdekét nem sértette a domain név levédése, az alábbiak miatt nem tudta elfogadni.

A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint a védett névhez csatolt köznév toldalék, jelen esetben a „plus” szóelem nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg. A Kérelmezett által felhozott példák esetén, például meglelte, az „ELTE”, mint védett szó nem önálló szóelem, a végleges szó nem annak toldalékolásával, vagy egyéb szóval való összekapcsolása útján jön létre, így természetesen azokban az esetekben nem is merülhet fel a névhasználati jog védelme. Az RDSZ 30. pontja rendelkezik arról, hogy mely esetekben állapítható meg a domain név használatához fűződő jogos érdek, Kérelmezett esetében azonban egyik feltétel sem teljesül. Nem megalapozott Kérelmezettnek az az állítása, hogy az „elteplus” név hozzá köthető márkanév lenne, mely a tulajdonában álló Millenium Utazási Iroda termékportfólióját erősíti. 

Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket Regisztrációs Döntnök az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok  segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani. Kérelmezett figyelmen kívül hagyta, hogy az „ELTE” név tekintetében más a regisztráció időpontjában kizárólagos névhasználattal rendelkezett. Továbbá a domain.hu whois rekordjából az is megállapítható, hogy Kérelmező 2010. július 8. napján már regisztrálta az „elteplusz.hu” domaint, ahol a névhez kapcsolódó tartalmat jelenített meg, míg a kérelmezett domain csak később, 2010. augusztus 31. napján került regisztrálásra, amikorra már ismertté válhatott Kérelmező ELTE PLUSZ elnevezésű programja.

Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy tartalom ugyan elérhető, de a látogató az „xutazas.hu” oldalra kerül átirányításra, ami sem tartalmában, sem nevében, se más módon nem kapcsolható össze a kérelmezett domain névvel.

A Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31. pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a.) és b.) pontja alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Budapest, 2012. április 10.    

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum