Elfelejtettem a jelszót.

otp.lakas

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

az otp.lakas.hu domain tárgyában indult eljárásban

Az OTP Bank Nyrt. Kérelmező által Kis Réka Kérelmezett ellen az otp.lakas.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnökként eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az otp.lakas.hu domain nevet Kis Réka Kérelmezettől visszavonja, és annak az OTP Bank Nyrt. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

Indokolás

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy a Kérelmezett 2011. október 12. napján regisztráltatta az tartománynevet. A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja szerint: A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. Kérelmező jogosultja többek között a 187526 lajstromszámú alatt regisztrált „OTP” nemzeti szóvédjegynek, amelynek vonatkozásában 2006. június 8. napján nyújtotta be védjegybejelentését a 36. áruosztályban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (az akkori Magyar Szabadalmi Hivatal). A SZTNH az „OTP” szóvédjegyet 2006. december 6-án lajstromozta, amelyről szóló határozat 2006. december 27. napján vált jogerőssé, vagyis védjegyük Magyarországon hatályos és érvényes, így ezen időpont óta Magyarországon kizárólagos joguk van az „OTP” szó használatára. A hivatkozott védjegy lajstromkivonatát csatolta. E védjegy mellett további, az OTP megjelölésre vonatkozó védjegy is lajstromozásra került részükre pl. 193240, CTM 005725999 (a lajstrom-kivonatokat ugyancsak mellékelte). Kérelmező a fenti védjegyekben szereplő „OTP” megjelölést valamennyi szolgáltatásának nyújtása során, több tevékenységi körben is használja, mind Magyarország, mind pedig az Európai Közösség számos állama területén. Kérelmező jelenleg is nyújt szolgáltatásokat a magyar Internet-felhasználók számára az „OTP” megjelölés alatt, amely jelenleg az Interneten az domain név alatt érhető el. E domain neven kívül Kérelmező több „OTP” megjelölést tartalmazó domain nevet is regisztráltatott

 

Kérelmező álláspontja szerint  megállapítható, hogy a Kérelmezett által regisztráltatott domain név a Kérelmező fentebb hivatkozott „OTP” megjelölést tartalmazó védjegyét is tartalmazza. Az domain név igénylő általi választása és használata egyértelműen megtévesztő, hiszen az „OTP” megnevezés a védjegyjogosult Kérelmező hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a kérelmező marketing tevékenysége és üzleti jóhíre következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek; a fogyasztók, illetve Internet használók e megjelölésből egyértelműen a kérelmezőre asszociálhatnak. Bár jelen pillanatban a honlapon nem érhető el tartalom, egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezett a Kérelmezői védjegy jóhíre, a Kérelmező szolgáltatásainak ismertsége és azok piaci megbecsültsége kihasználásának céljával regisztráltatta a Kérelmező védjegyét is tartalmazó domain nevet, annak érdekében, hogy ezáltal minél több fogyasztót tudjon a saját honlapjára irányítani. A kérelmezett jogszerű eljárását továbbá kizárja, hogy Kérelmező nem adott hozzájárulást a Kérelmezett részére a tárgybeli védjegy bármely módon történő használatára. Mindezek alapján Kérelmező szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. pontjában meghatározott több ok alapján is megállapítható: 1.) Egyrészt megállapítható a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) i. pontja szerint, amely kimondja, hogy amennyiben a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható, a rosszhiszeműség prima facie fennáll. 2.) Másrészt hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. d) pontjára is, amely alapján a rosszhiszeműség abban az esetben is bizonyítható, ha a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. Jelen esetben ez egyértelműen megállapítható, hiszen a Kérelmezett egy olyan domain nevet igényelt (), amely a kérelmező nevét, védjegyét tartalmazza; valamint az összetévesztést maga a kérelmezett on-line cím () alapozza meg. Összefoglalva megállapítható, hogy jelen esetben a domain név kérelmezőre történő átruházásához szükséges, a Domainregisztrációs szabályzat 10.3 és az Eljárási Szabályzat 29. pontjában foglalt feltételrendszer három eleme is fennáll (egyfelől a domain név fő eleme azonos a kérelmező védjegyével, másfelől a kérelmezett oldalán jog, illetve jogos érdek hiánya, valamint a rosszhiszemű igénylés/felhasználás).

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 

 

III.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok,valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmező igazolta, hogy a kérelmezett domain név domináns ellemére, az „OTP” kifejezésre többszörös védjegyoltalom illeti meg, továbbá a Kérelmező vezérszavával is megegyezik. A Kérelmező javára tehát a domain név első tagja jogszabály által védett név.

A Kérelmezett a lakas.hu közdomain alá regisztráltatta a Kérelmező védjegyével és cégnevének vezérszavával azonos domain nevet.

 

A kérelmezett domain név alatt tartalomnem található, az oldal az azonnal.hu web oldalra irányít át, amely nyilvánvalóan nem a Kérelmezett által fenntartott oldal, és semmilyen összefüggésbe nem hozható a Kérelmezett domain névvel.

 

A weben található adatok, és a Kérelmezett érdemi védekezésének hiánya a Kérelmező indoklásában előadottakat támasztja alá.

 

A Döntnök a Kérelmező javára a rendelkezésre álló adatokból sem a név használatához fűződő jogot, sem jogos érdeket nem tudott megállapítani. Ugyanakkor a Döntnök egyetértett a Kérelmezővel abban, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pontja b.) és d.) fordulatai alapján a rosszhiszemű domain igénylés is megállapítható.

 

Mindezek alapján a Döntnök a kérelemnek helyt adva, elrendelte a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Budapest, 2012. április 27..

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum