Elfelejtettem a jelszót.

artworkbuda

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

az artworkbuda.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A jogi képviselője útján eljáró Artwork Photo Kft. Kérelmező által Maróti Zoltán természetes személy Kérelmezett ellen az artworkbuda.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét elutasítja.

 

  

Indokolás


 

Az artworkbuda.hu domain név ügyében az Artwork Photo Kft. Kérelmező jogi képviselője útján kezdeményezte az eljárást. Kérelmében a Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezettel történt megállapodás alapján jogosult a névhasználatra, továbbá hivatkozott arra, hogy a domainnév igénylése és használata a Kérelmezett részéről rosszhiszeműen történik. 

 

A Kérelmező hivatkozott a Tanácsadó Testületnek a kérelmezett domain név tárgyában, annak delegálását megelőzően hozott 7/2008. sz. egyedi állásfoglalására, amely a Kérelmezett által történő igénylést teljesíthetőnek tartotta. Kérelmező előadta, hogy „a delegálást követően Kérelmezett szándékosan arra használta fel a domain nevet, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett egyéb (másik gazdasági társaságának) on-line címére (awpest.hu) irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján ÉS on-line címén hirdetett ÉS található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. A jelen eljárással érintett domain név és a honalpon történő Kérelmező lajstromozott védjegyének jogtalan használatával nyilvánvalóan nem tisztességes piaci eszközöket felhasználva a Kérelmező vevőkörének megtévesztését, „elcsábítását” célozza és ezen magatartás megvalósítja a 1996. évi LVII. törvény 6. §-a szerinti ún. jellegbitorlás fogalmában kifejtetteket. „ Kérelmező hivatkozott és csatolta továbbá a javára regisztrált 192217 lajstromszámú Artworkphoto szóösszetételű ábrás védjegy lajstromkivonatot.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy 2001. február 4.-én megalapította az Artwork Stúdió Kft.-t, azzal az üzleti koncepcióval, hogy a saját szellemi alkotásának minősülő „Artwork” szóösszetételt kívánja használni valamennyi jövőben megalapítandó gazdasági társaság esetében. Kérelmezett ennek megfelelően tagja volt a Kérelmező gazdasági társaságnak, amelyet 2003. november 3. napján hoztak létre. Kérelmezett állításait a hivatkozott társaságok cégkivonataival igazolta.

 

Mivel a Kérelmezett és a Kérelmező más tagjai között idővel nézeteltérések alakultak ki, a Kérelmezett 2006. június 28.-án egy másik, a Kérelmező társaságból kiváló taggal együttt megalapította az ArtworkPhoto Pesdt. Kft.-t, és saját üzletrészét eladta a Kérelmező jelenlegi ügyvezetőjének. Az üzletrész adásvétellel egyidejűleg szóbeli megállapodást kötöttek, amely a Kérelmező részére az „Artwork Photo” elnevezés korlátozott használatát biztosította azzal a kikötéssel, hogy a Kérelmező nevét megváltoztatja. Ennek azonban a Kérelmező a mai napig nem tett eleget. Kérelmezett a szóbeli megállapodás létét a Kérelmező jogi képviselője által küldött e-maillel igazolta, amelyben utalás történik arra, hogy a névváltoztatást egyelőre nem tudják végrehajtani,de a logo átterveztetését megkezdték.

 

Kérelmezett a továbbiakban felsorolta azokat a cégeket, amelyek az „Artwork” szóösszetételt tartalmazzák, és amelyek közül a legutolsó az ArtworkPhoto Buda Kft. Ez utóbbihoz csatolta a Fővárosi Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban 01-09896438/9. sz. végzését, amely a Kérelmező által kezdeményezett eljárásban a Kérelmező kérelmének elutasítása mellett elrendelte az ArtworkPhoto Buda Kft. cégjegyzékbe történő bejegyzését.

 

Kérelmezett előadta továbbá, hogy az Artwork szó és annak különböző utótagjai oltalmára védjegylajstromozási eljárást indított a Magyar Szabadalmi Hivatal előtt.  

 

Kérelmezett cáfolta, hogy anevet rosszhiszeműen használná. Egyrészt Kérelmező – Kérelmezett szerint – nem rendelkezik védjegyjogosultsággal az ArtworkPhoto vagy bármely más kapcoslódó szóösszetételre, áűbrásra vonatkozóan, másrészt a Kérelmező a mai napig jogtalanul, a szóbeli megállapodással ellentétesen használja a cégnevét. Kérelmezett továbbá hivatkozott arra, hogy a Kérelmező számos fórumon, rosszhiszeműen eljárva kezdeményez vele szemben eljárást.

 

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére tett észrevételében kérelmét változatlanul fenntartiotta. Ismételten hivatkozott az őt megileltő ábárs védjegyoltalomra, valamint arra, hogy a Kérelmezett a domain nevet szándékosan egyéb oldalaira irányítva megtéveszti az Internet használókat, ezért sérti a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31.b. pontja második bekezdését, illetve megvalósítja a 33. pont d.) bekezdésben foglalt magatartást.

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben nyilvánosan elérhető adatok alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

A Regisztrációs Döntnök  a felek egyező előadása alapján elfogadta, hogy a felek között az ArtworkPhoto szó használatára szóbeli megállapodás jött létre. Mindez valóban azt támasztja alá, amelyet a Kérelmezett egyéb csatolt bizonyítékaival is igazolt, hogy az Artwork szó, és annak valamennyi összetétele a Kérelmezett szellemi alkotása. A Kérelmező maga sem hivatkozott arra, hogy a Kérelmezettnek ne lenne joga, vagy ne fűződne jogos érdeke a domain név használathoz, de az eljárás adatzaibólis éppen ennek ellenkezője volt megállapítható.

 

A Kérelmező az eljárási szabályzat 31.b.) pontja alapján kérte a domain név visszavonását, vagyis kérelmét arra alapította, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező a rosszhiszeműséget az eljárási szavbályzat 33.d.) bekezdése alapján tartotta megállapíthatónak, vagyis „ a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

 

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a d.) pont alapján rosszhiszemű domain név igénylés illetve használat csak az esetben lenne megvalósítható, ha az adott név használatára a Kérelmezett léenne egyértelműen jogosult. Az eljárás adataiból azonban éppen a Kérelmező névhasználati jogosultsága nem volt megállapítható. A Felek egyező előadása alapján ugyanis a Kérelmező csupán az „Artwork Photo” szóösszetétel használatára kapott korlátozott jogot. A jelen eljárás tárgya azonban az „artworkbuda” domain név. A Kérelmezett bizonyította, hogy az „artwork” szó használatához joga fűződik, továbbá azt is, hogy részvételével a domain név igénylésének időpontjában alakult meg az Artwork Photo Buda Kft., Mindezek alapján nem minősülhet a domain név rosszhiszemű igénylésének vagy használatának, ha a Kérelmezett részvételével működő egyik gazdasági társaság domainnevét egy másik, ugyancsak az ő részvételével működő gazdasági társaság honlapjára irányítják. A Regisztrációs Döntnök e vonatkozásban utal a Kérelmező által is hivatkozott Tanácsadó Testület 7/2008. sz. egyedi állásfoglalására, amely a domain név igénylésével kapcoslatban ugyancsak azt állapította meg, hogy az nem minősül megtévesztőnek.

 

A Kérelmező a rosszhiszemű domain név használatot továbbá az ő javára lajstromzott ábrás védjegynek a Kérelmezett  által történő feltüntetése miatt is kérte megállapítani. E vonatkozásban azonban a Regisztrációs Döntnök leszögezi, hogy az eljárásának nem tárgya, és ajelen eljárás keretében nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy egy adott éábra valamely oldalon történő feltüntetése kimeríti-e a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényi tényállást, vagyis jellegbitorlást valósít-e meg. E kérdés eldöntése ugyanis bírósági hatáskörbe tartozik, ugyanúgy, mitn a felek közötti esetleges védjegybitorlási vita is. Önmagában azonban az a tény, hogy valaki esetleg jogosultalanul más védjegyét vagy logoját használja valamely oldalon, nem alapozhatja meg a domain név rosszhiszemű használatának megállapítását.

 

 

 

 

 

A Regisztrációs Döntnök a fentiekre tekintettel alaposnak találta a Kérelmezett védekezését, miszerint nem jogos érdek nélkül és rosszhiszeműen jegyezte be a domain nevet, és nem azzal a céllal, hogy az Internet használókat megtévessze. A Kérelmezett terhére tehát a domain név rosszhiszemű igénylése vagy használata nem volt megállapítható.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelmet elutasította.

 

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum