Elfelejtettem a jelszót.

eures


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

az eures.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Kérelmező (1089 Budapest, Kálvária tér 7) által Baldauf Aladár magánszemély Kérelmezett ellen az eures.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az eures.hu domain nevet a Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező javára átruházni rendeli.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás

 

Az eures.hu domain név ügyében az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat” nyújtott be kérelmet. Kérelmében előadta, hogy az EURES szervezetet az Európai Közösségek Bizottsága 2003/8/EK határozata, azaz jogszabály hozta létre. A névhasználathoz fűződő jogot az 5. cikk állapítja meg: "Az EURES rövidítés kizárólag az EURES keretein belüli tevékenységekre használható." Előadta, hogy a 2003/8/EK határozat 3. cikke jelöli ki az EURES szakszolgálatokat, melynek része a magyar Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a domaint jelenleg használó magánszemély azonban nem.

A Kérelmező a Kérelmében arra hivatkozott, hogy a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik. Álláspontja szerint a rosszhiszeműség azért áll fenn, mert a kérelmezett munkaerőpiaci szolgáltatással foglakozik, akárcsak az EURES, így érdeke, hogy az EURES-t keresők rá találjanak az EURES szakszolgálat helyett.

A Kérelmezett részletes védekezést terjesztett elő. Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a Kérelmező számára nem delegálható a domain név, mert a Kérelmező nem felel meg a Domainregisztrációs szabályzat 1.1.1. pontjának, amely szerint, domain-igénylő, illetőleg a domain használó csak szervezet vagy természetes személy lehet. Kérelmezett arra hivatkozott, hogy a Kérelmező a kérelmet Állami Foglalkoztatási Szolgálat néven adta be. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006 (XII.23) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdése szerint az Állami Foglalkoztatási Szolgálat nem szervezet, hanem gyűjtőfogalom, amely a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt valamint a regionális munkaügyi központokat, mint foglalkoztatási szerveket jelenti. Álláspontja szerint a Kérelmező, mint Állami Foglalkoztatási Szolgálat, se nem természetes személy, se nem szervezet, ezért nincs jogképessége, a saját nevében nem járhat el, nem szerezhet jogokat, vagyis domain névre sem jogosult.

 

Másodlagosan a Kérelmezett arra hivatkozott, hogy a kérelem alaptalan. E tekintetben előadta, hogy önmagában az a tény, hogy az EURES szervezetet az Európai Közösségek Bizottsága határozata hozta létre, még nem jelenti azt, hogy annak használatára Kérelmező, jelen tényállás mellett, jogosult lenne. Az ügy elbírálása szempontjából nem mellékes körülmény, hogy a kérelmezett domain név regisztrációjának időpontja: 2004. április 07. napja. A kérelmező által hivatkozott 2003/8/EK határozat azonban csak Magyarország Európai Uniós tagállamá válásától, azaz 2004. május 1. napjától érvényes Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy Kérelmező ma már valóban tagja az EURES hálózatnak, azonban a domain név delegálásakor még nem volt az.

Ebből pedig az következik, hogy a delegáláskor jogszabály ezt a nevet nem védte, a delegálás tehát nem volt jogellenes. Előadta továbbá, hogy a Kérelmező által megjelölt rosszhiszeműség csak és kizárólag abban az esetben kerülhet szóba, ha az adott domain nevet jogszabály védi. Miután a domain név delegálása napján ez a név még semmiféle védelemben nem részesült Magyarországon, rosszhiszeműségről nem is lehet szó, az igénylés napján a név használatára még senki más nem volt jogosult.

 

A domain név használata tekintetében a Kérelmezett előadta, hogy az Eljárási Szabályzat 32. a). pont szerint a jogos érdek akkor bizonyítható, ha a Kérelmező a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta. Előadta, hogy a 2004. április 07. napján delegált domain nevet a jogosulttól 2004. év végén vásárolta meg, és ez időponttól kezdődően használja, egy amerikai céggel közös projektben egy 2025-ig tartó szerződés keretében. Az amerikai oldalon ingyenes munkaközvetítés folyik, magyar nyelven.

 

Kérelmezett előadta továbbá, hogy szerinte az, hogy a Kérelmező kéri a domain név átruházását, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvénybe ütközik, mert tisztességtelen és erőfölénnyel visszaélést valósít meg, továbbá „a Ptk. kogens szabályaiba is ütközik”. Ez utóbbi tekintetben a Kérelmező az együttműködési kötelezettségre és a joggal való visszaélésre hivatkozott. Kifejtette, hogy „nagyon nehéz lenne megmagyarázni egy amerikai üzleti partnernek azt, hogy a rendkívül komoly üzleti értékkel bíró magántulajdont a Magyar Állam, egy hivatalán keresztül – már persze, akkor, ha Kérelmező jogosult ezt a hivatalt képviselni – mintegy államosítani akarja. Azt a tényt ugyanis, hogy a domain név ellenérték nélküli átruházását kéri, miközben annak piaci értékével, évek óta történő használatával tisztában kell lennie, másképp értelmezni nem lehet.” Végezetül felhívta a döntnöki tanács figyelmét, hogy a Kérelmező állításai nem felelnek meg a valóságnak, mert a magánszemélyek/álláskeresők minden szolgáltatást az oldalon ingyen használhatnak, sőt a cégek/munkaadók is havonta 3 hirdetést helyezhetnek el díjtalanul az oldalon, a non-profit szervezetek (alapítványok, egyesületek) pedig minden állásajánlatukat díjtalanul jelentethetik meg – mennyiségi korlát nélkül.

 

A Kérelmező nevében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal válaszolt a Kérelmezett észrevételeire. Előadta, hogy azért „Állami Foglalkoztatási Szolgálat” néven adta be a Kérelmet, mert azonos megjelölést kívánt használni, mint amit a Bizottság határozata említ. Igazolta, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogképes közigazgatási szerv. Részletesen cáfolta a Kérelmezett érveit és előadta, hogy a Kérelmezett honlapján szereplő Hera Holding International LLC szervezetet többször azonosították a felhasználók tévesen az Eures-szel. Ezt különösen sérelmezte, és igazolta, hogy a magyarországi leányvállalatot (Héra Holding) az illetékes munkaügyi központ törölte a nyilvántartásából. Előadta továbbá és példákkal igazolta, hogy mind az európai mind egyes tagállami hatóságok használják az eures domain nevet.

 

Kérelmező három személyes döntnöki tanács eljárást kérte.

 

A regisztrációs döntnöki tanács elsőként abban foglalt állást, hogy befogadható volt-e a Kérelem. E tekintetben megállapította, hogy az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat” jogképessége valóban megkérdőjelezhető, azonban tekintettel arra, hogy a viszontválaszban a jogképes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal válaszolt, amely a törvényes képviselője útján megerősítette és magáénak vallotta a kérelmet, továbbá az eljárási díjat is befizette, a Kérelmet befogadta, és hivatalból módosította a kérelmen a kérelmező nevének adatait.

 

Ezt követően a döntnöki tanács megállapította, hogy a kérelmező által előadottak megfelelnek a valóságnak, azaz az eures egy európai bizottság által létrehozott szervezet, és a kérelmezőnek valós, jogszabályon alapuló érdeke van a használatra.

 

Megállapította továbbá, hogy egyetért azzal a kérelmezői állásponttal, hogy az eures domain név más általi használata, különösen munkaerőpiaci tematikában, megtévesztő lehet. E tekintetben a döntnöki tanács hivatalból nem vizsgálta, hogy az eures közösségi védjegyként történő lajstromba vétele megtörtént-e, mert álláspontja szerint a védjegyjogi védelem nélkül is igazolt a Kérelmező domainhez fűződő érdeke. Ugyanakkor a döntnöki tanács a saját eljárási szabályzatához van kötve, ezért függetlenül attól, hogy elméletben egyetért a kérelmező által kifejtettekkel, külön vizsgálta azt, hogy fennáll-e a Kérelmezett rosszhiszeműsége, továbbá, hogy visszavonható-e a kérelmezettől a domain név.

 

A kérelmezett által kifejtettekkel kapcsolatban a döntnöki tanács előzetesen megjegyzi, hogy a Polgári Törvénykönyv együttműködési szabályaira történő hivatkozás nyilvánvalóan nem releváns, mert a kérelmező és a kérelmezett között nincs szerződéses kapcsolat. A versenytörvényre való hivatkozást sem tekintette relevánsnak, mert a kérelmező nem piaci tevékenységet végez.Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint

A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A 32. pont szerint  Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható,  ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Kérelmezett azzal igazolta a domainhez fűződő jogi érdekét, hogy „áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használja”. A tanács álláspontja szerint az Eljárási Szabályzat 32. a) pontja olyan árukra és szolgáltatásokra hivatkozik, amelyek „a domain névnek megfelelőek”. Azaz, a Kérelmezett akkor lenne jogosult a 32. a) pont alapján a domain használatára, ha az eures szervezettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtana, amelyre nyilvánvalóan nem jogosult. A tanács kiemeli, hogy épp ezzel az érveléssel ismerte el a kérelmezett, hogy rosszhiszeműen használja a domain nevet.

A tanács az eljárási szabályzat további pontjai és feltételei vizsgálatát szükségtelennek tartotta, mert álláspontja szerint igazolást nyert, hogy az „eures” kifejezés kizárólag a kérelmező tevékenységére utal, így annak bárki által történő használata megtévesztő lehet, továbbá a kérelmezett nem tudott olyan érvet mondani, amely jogosulttá tenné a domain név használatára. Ez ugyanis csak akkor állna fenn, amennyiben a kérelmezővel bármilyen megbízásos kapcsolata lenne, vagy amennyiben az eures-szel kapcsolatban nyújtana szolgáltatásokat. E tekintetben a 32. pont b) és c) pontja fel sem merülhet a Kérelmezett esetében, hiszen e pontok épp a Kérelmező általi használat jogszerűségét támasztják alá.

A döntnöki tanács figyelembe vette, hogy a kérelmezett egy bevezetett, évek óta működő szolgáltatást nyújt. E tekintetben azonban arra az álláspontra jutott, hogy a weboldal „allascentrum.com” néven is elérhető, így nem kell a kérelmezettnek felhagynia a tevékenységével. A döntnöki tanács figyelembe vette továbbá, hogy az eures domain nevet a kérelmezett átirányításra használja. Az átirányításra használt domain nevek tekintetében többször kifejtették a döntnökök és döntnöki tanácsok, hogy az átirányítás nem alapozza meg a domain név használatát.

Az eljárási szabályzat 30. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő.

A fentiek alapján a regisztrációs döntnöki tanács a kérelemnek helyt adott és az eures.hu domain név átruházását írja elő a kérelmező részére.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Kelt, Budapesten, 2008. december 19.-én

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum