Elfelejtettem a jelszót.

unibet


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

az unibet.hu  domain tárgyában indult eljárásban

Az Unibet (International ) Ltd.  Kérelmező által a Provimar Kft. Kérelmezett ellen az unibet.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést


 

A Regisztrációs Döntnök az unibet.hu domain nevet Provimar Kft.  Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Unibet (International ) Ltd.  javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név Kérelmező részére történő delegálása e döntés alapján is csak azt követően lehetséges, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás


Az unibet.hu domain név ügyében az Unibet (International) Ltd. Kérelmező 2008. augusztus 7-én nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben az unibet.hu  domain név Kérelmezettől való visszavonását és átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) Provimar Kft-t jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint az unibet.hu domain név Kérelmezett általi választása Kérelmező névviselési jogát a Ptk. 77. § (4) bekezdésébe ütköző módon sérti, mivel megegyezik Kérelmező cégnevével, továbbá sérti a Kérelmező javára lajstromozott 736.157 számú nemzetközi szó- valamint a 760.450 számú nemzetközi ábrás védjegyeket. Kérelmező hivatkozott arra, hogy cégnevét több felső szintű domain alatt használja (unibet.com, unibet.net, unibet.de stb.).

Kérelmező előadta, hogy a www.unibet.hu oldalon a domain regisztrációja óta tényleges tartalomszolgáltatás nem történik, továbbá hivatkozott Kérelmezettel a domain átruházás érdekében lefolytatott – a kérelemhez mellékelt – levelezésére. A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”) 33. pontjának a) és e) alpontjai alapján kérte annak megállapítását, hogy Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte, illetve annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmezett érdemi védekezésében a domain igénylésének céljára hivatkozott, amely egy szerencsejátékokkal kapcsolatos oldal indítása volt. Állítása szerint jelenleg azért nem használja a domain nevet, mert azt „hatályos törvény akadályozza.” Hivatkozott arra, hogy a Szerencsejáték Felügyelet megállapította a külföldi fogadási cégek nevével megegyező domain nevek használatának törvényellenességét, valamint utalt egy az Európai Bizottságnál kezdeményezett és folyamatban levő kötelezettségszegési eljárásra. Elismerte, hogy az „Unibet” névhez nem kötődik, de hangsúlyozta, hogy tényleges tartalomszolgáltatásra kívánta a www.unibet.hu weboldalt felhasználni, és ezzel bizonyítottnak vélte a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) 10.1.6. b) pontja szerinti jogos érdekének fennálltát. A DRSZ 10.1.7. pontjainak a) - e) alpontjai alapján nem látta bizonyíthatónak a rosszhiszeműségét. Hangsúlyozta továbbá, hogy a domain átruházását Kérelmező kezdeményezte, és bár Kérelmezettnek eredetileg szándékában állt a domain használata, hajlandó lett volna azt átadni a Kérelmezőnek kezdetben egy magasabb, majd egy alacsonyabb összegért. Előadta, hogy az átruházás a továbbiakban már nem áll szándékában.

Kérelmező a kérelmezetti védekezésre a DRSZ egyéb pontjaira is hivatkozott. A Kérelmezett jogos érdekének hiányát a DRSZ 10.1.6 pont d) alpontja alapján is megállapíthatónak vélte, mivel Kérelmezett az ésszerű kiadásokon túlmenő ellenszolgáltatás fejében akarta  átruházni a domaint, ezzel a szándékával Kérelmező szerint megvalósítva egyúttal a 10.1.7 pont a) és b) alpontjai szerinti rosszhiszemű magatartást is. Úgy vélte, hogy Kérelmezett nem támasztotta alá bizonyítékokkal állításait. Hangsúlyozta, hogy Kérelmezett rosszhiszeműsége a DRSZ 10.1.7. ponjának további alpontjai alapján is megállapítható, így a domain delegálása óta annak „blokkolva tartása” folytán valamint az átruházásától való elzárkózás miatt (10.1.7. pont b) és c) alpontok).

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 31. pontja alapján „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező jogosultja a 736.157 lajstromszámú „UNIBET” nemzetközi szóvédjegynek valamint a 760.450 lajstromszámú „UNIBET” ábrás védjegynek, melynek szöveges része a védjegy domináns eleme.

A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain név Kérelmező szóvédjegyével – tehát a DRSZ 10.1.5 értelmében Kérelmező javára védett névvel – azonos.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Kérelmezett védekezésében jogos érdekének bizonyítását a DRSZ 10.1.6. pontjának b) alpontjára kívánta alapozni, amely szerint a domain név használatához fűződő jogos érdek többek közt abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain névnek vagy a domain névnek megfelelő névnek áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban történő felhasználására bizonyíthatóan előkészületeket tett. A Regisztrációs Döntnök egyetért Kérelmezővel abban, hogy Kérelmezett állításaival nem támasztotta alá kellően ezt a magatartást, ugyanis a domain igénylésének és részére történő delegálásának tényén kívül semmilyen előkészületi jellegű magatartásra vonatkozó bizonyítékot nem terjesztett elő.

Mivel a DRSZ. 10.1.6. pontja szerint a domain használatához fűződő jogos érdek bizonyítása a Kérelmezett feladata, Kérelmezőnek a 10.1.6. pont d) alpontjára történő hivatkozása e körben nem bír jelentőséggel.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

A Kérelmező által hivatkozott rendelkezések alapján a DRSZ 10.1.7. pontja szerint „a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

 

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható, vagy

 

c) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

 

d) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

[…]

f) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

A Döntnök a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy Kérelmezett a domain delegálása (2006.03.08.) óta nem használja azt, amely megalapozza Kérelmezettnek a domainhasználat elmulasztását alátámasztó bizonyítékai hiányában a c) alpont szerinti rosszhiszeműségét.

A feleknek a domain átruházásával kapcsolatos előadásai alapján ugyanakkor a Döntnök álláspontja szerint nem bizonyított, hogy a domain név igénylésével a Kérelmezett elsődleges célja annak a Kérelmező részére történő visszterhes átruházása lett volna. Eszerint tehát az a) alpont szerinti rosszhiszeműség nem bizonyított. A felek állításai és a Kérelmező által a kérelemhez csatolt levelezés alapján azonban a Kérelmező által kezdeményezett átruházás ellenértékhez kötése és végső soron az attól való elzárkózás azonban valószínűsíti Kérelmezettnek a b) alpont szerinti rosszhiszeműségét. Kérelmezett ugyanis a domain regisztráltatásával elzárta a védjegyjogosultat attól a kizárólagos jogától, hogy saját védjegyéből képzett domain nevet regisztráltathasson és ezzel azonosítható honlapján áruit, szolgáltatásait kínálja, illetve reklámozza.

A Döntnök úgy vélte, Kérelmező nem támasztotta alá kellően a d) alpontban megfogalmazott feltétel teljesülését, továbbá az „Unibet” szó nem minősíthető személynévnek sem, ezért az f) alpontban foglalt feltétel sem teljesül.

Mindezek alapján tehát a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezett a DRSZ 10.1.6. pontjának b) alpontjára hivatkozással nem bizonyította a domain név használatához fűződő jogos érdekét, továbbá megállapítható Kérelmezettnek a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműsége a DRSZ 10.1.7. pontjának b) és c) alpontjai szerint.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli az unibet.hu  domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2008. november 25.

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum