Elfelejtettem a jelszót.

longtimeliner.hu

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

   

a longtimeliner.hu  domain tárgyában indult eljárásban

 

A PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kecskemét) Kérelmező által Gárdai Éva Kérelmezett ellen a longtimeliner.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést


 

A Regisztrációs Döntnök a longtimeliner.hu  domain nevet Gárdai Éva Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név Kérelmező részére történő delegálása e döntés alapján is csak azt követően lehetséges, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 


Indokolás


 


A longtimeliner.hu  domain név ügyében a PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogi képviselője útján kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmező képviselője útján 2008. augusztus 15-én nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a longtimeliner.hu  domain név Kérelmezettől való visszavonását és átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) Gárdai Évát jelölte meg.

 

A Kérelemben előadottak szerint a longtimeliner.hu domain név 2007. június 10-én került Kérelmezett részére delegálásra. Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta, hogy a 166.663 lajstromszámú, 2000. május 17-ei bejelentési napú, „LONG-TIME-LINER” megjelölést tartalmazó ábrára védjegyoltalmat szerzett, valamint hivatkozott a „long-time-liner.hu” domain név használatára vonatkozó jogosultságára. Kérelmező saját előadása szerint kozmetikai termékeket forgalmaz és kozmetikai szolgáltatásokat nyújt.

 

Kérelmező álláspontja szerint a tárgyi domain névnek Kérelmezett általi használata sérti Kérelmező védjegyhez fűződő kizárólagos jogait, a domain név alatt hozzáférhető tartalomszolgáltatás pedig a fogyasztók megtévesztésére alkalmas. Kérelmező a kérelemhez mellékelte a Kérelmezett nevére 2007. június 11-én kiállított – a benne foglaltak szerint a kiállítás dátumától számított egy évig érvényes – oklevelet, amely Kérelmezettet a LONG-TIME-LINER módszer használatára jogosítja és Kérelmezett sminktetováló szakképzettségét igazolja. Kérelmező hivatkozott arra a megállapodásra, mely szerint a LONG-TIME-LINER védjegyre Kérelmezettet 2008. június 6-ig korlátozott használati jog illette meg. Kérelmező kérte annak megállapítását, hogy Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződött volna, valamint rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A longtimeliner.hu domain név használata Kérelmező szerint egyrészt a Domain Regisztációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) rendelkezéseit – különösen annak 2. pontját –,  másrészt további jogszabályokat – így a Ptk. 86. §-t, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-t, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-t, 6. §-t valamint 8. §-t sérti. Kérelmező álláspontja szerint a sérelmezett domain továbbá alkalmas a megtévesztésre, hiszen a fogyasztók könnyen összekeverhetik a kötőjellel, illetve az anélkül írt domaineket valamint az adott oldalakon megjelenített szolgáltatásokat.

 

Kérelmezett érdemi védekezését jogi képviselője útján 2008. szeptember 24-én terjesztette elő. Álláspontja szerint Kérelmező nem jelölte meg pontosan a DRSZ azon pontjait, amelyekre kérelmét alapozta, a kérelem alapján ugyanis sem a domain névhez fűződő jogos érdek hiánya, sem a rosszhiszeműség nem állapítható meg. A domain név használatához fűződő jogát illetve jogos érdekét a DRSZ 10.1.6. a) pontjára hivatkozva vélte megállapíthatónak – annak ellenére, hogy a védjegy használatával kapcsolatban jogvita van folyamatban közte és Kérelmező között. A Kérelmezett előadása szerint a longtimeliner.hu domainnév a fogyasztókat körülbelül egy éve a „wellnesskozmetika.com” domainnév alatt levő tartalomra irányítja, ahol a Kérelmezett kozmetikai szolgáltatásokat kínál. A rosszhiszeműség kapcsán kiemelte, hogy a DRSZ Kérelmező által megjelölt 2. pontja alapján az annak rendelkezéseibe való ütközés a 10.1.7. pontban felsorolt rosszhiszeműségi okok között nem szerepel. Hivatkozott továbbá arra, hogy a DRSZ keretein túlmutató jogszabálysértések elbírálása nem tartozik a Döntnök hatáskörébe.

 

Kérelmezett 2008. október 24-i érdemi védekezésére Kérelmező még ugyanezen a napon válaszolt, a korábbiakban előadottak fenntartása mellett pontosítva kérelmét. A Kérelmező elismerte, hogy a Kérelmezettnek fűződhet érdeke a tárgyi domainhez, de vitatta annak jogosságát, mivel a név védjegyoltalom alatt áll, és a védjegyjogosult engedélyével a Kérelmezett nem rendelkezik. Kérelmező a rosszhiszeműséget is megállapíthatónak látta a DRSZ 10.1.7. pont d) és e) alpontjai alapján.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

 

A Szabályzat 31. pontja alapján „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.Ennek megfelelően a Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a 31. pont értelmében a kérelmezett név használatára. A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a „LONG-TIME-LINER” ábrás védjegy jogosultja a Kérelmező, és annak szöveges része a védjegy egyik domináns eleme. Jelen eljárásnak nem tárgya, hogy a szóelem rendelkezik-e megkülönböztető erővel.

 

Bár a Döntnök eljárása nem terjed ki a Kérelmező és a Kérelmezett között védjegyhasználattal kapcsolatban folyamatban levő jogvitára, a Döntnök megállapította, hogy a domainként használt kifejezés a  „LONG-TIME-LINER” szóösszetétel kötőjelek nélküli domain névként történő leképezése, így megtévesztően hasonlít egy olyan megjelölésre, amely a fentieknek megfelelően a Kérelmezőhöz köthető, ilyen értelemben védett név.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

A Kérelmező által a kérelemhez mellékelt oklevél a Kérelmezettet egy „módszer” használatára jogosítja, és bár a Kérelmező elismerte, hogy korlátozott időre engedélyezte a Kérelmezett részére a fenti védjegy használatát, az oklevél nem minősíthető védjegyhasználati jogosultságot alátámasztó okiratnak.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében ugyanakkor hivatkozott a DRSZ 10.1.6. pontjának a) alpontjára, amely szerint a domain név használatához fűződő jogos érdek többek közt abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta.

 

A Regisztrációs Döntnök rendelkezésére álló adatok, a domain alatti aktuális tartalom és a felek előadása alapján kétségtelen, hogy a kérelmezett domain név egy másik oldalra van átirányítva, amelyet Kérelmezett kozmetikai szolgáltatások felkínálására használ. A Döntnök megállapította tehát, hogy a Kérelmezett a domain nevet szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagyis a jogos érdek hiánya a Szabályzat értelmében nem állapítható meg.

 

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. A Kérelmező a Szabályzat 33. pontjának c) és d) pontjai alapján vélte megállapíthatónak a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

 

A hivatkozott rendelkezések alapján

„A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

[…]

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

 d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg […]”

 

A Döntnök a rosszhiszeműséget megállapíthatónak vélte az alábbiak szerint.

 

A Döntnök számára egyértelműen kiderült az, hogy a domain igénylésének időpontjában Kérelmező és Kérelmezett egymással versenytársi viszonyban álltak, továbbá Kérelmezett a bejegyzéskor tudott Kérelmező üzleti tevékenységéről, ugyanakkor Kérelmező nem támasztotta alá bizonyítékokkal azt az állítását, miszerint a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarják.

 

A Döntnök megvizsgálta a tárgyi domain név alatt működő honlapot, és megállapította, hogy az arról elérhető „http://www.wellnesskozmetika.com/sminktetovalas/longtimeliner.php” weboldal a Kérelmezett által nyújtott kozmetikai szolgáltatásokra hívja fel a figyelmet. Az oldalon kiemelt helyen szerepel a Kérelmezett neve, valamint több helyen, feltűnő módon feltüntetésre kerül a „LONG TIME LINER” megjelölés kötőjeles, kötőjelek nélküli és egybeírt változata is.

 

Bár a Regisztrációs Döntnök szerint a 33. pont c) alpontja alapján nem lehet megállapítani Kérelmezettnek a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműségét, a d) alpont alatti tényállás minden kétséget kizáróan megvalósul.

 

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a longtimeliner.hu  domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum