Elfelejtettem a jelszót.

roemer

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

 

a roemer.hu  domain tárgyában indult eljárásban

A Britax Römer Kindersicherheit GmbH Kérelmező által a KID Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmezett ellen a roemer.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést


 

A Regisztrációs Döntnök a roemer.hu  domain nevet KID Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Britax Römer Kindersicherheit GmbH. javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név Kérelmező részére történő delegálása e döntés alapján is csak azt követően lehetséges, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek

Indokolás


A roemer.hu  domain név ügyében a Britax Römer Kindersicherheit GmbH jogi képviselője útján kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező képviselője útján 2008. szeptember 2-án nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a roemer.hu  domain név Kérelmezettől való visszavonását és átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) KID Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t jelölte meg.

A Kérelemben előadottak szerint a roemer.hu  domain név 2005. december 31-én került Kérelmezett részére delegálásra. Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta, hogy jogosultja a 160.949 lajstromszámú magyar, a 778.796 lajstromszámú nemzetközi illetve a 265009 és 4524187 lajstromszámú közösségi védjegyeknek.

Kérelmező álláspontja szerint a tárgyi domain név használatára Kérelmezett nem jogosult, mivel az azonos egy olyan névvel, illetve megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára a hatályos magyar és közösségi jog által védett név. Kérelmezett a domain nevet a Kérelmező „RÖMER” termékeinek értékesítésére használja, és a „„ROEMER”” illetve „RÖMER” kifejezések eltérésére hivatkozva nem hajlandó lemondani a domain névről. Kérelmező kérte annak megállapítását, hogy Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint rosszhiszeműen igényelte, illetve annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Kérelmezett jogi képviselője útján előterjesztett érdemi védekezésében Kérelmező védjegyeinek illetve a tárgyi domain névnek az eltérését hangsúlyozta. Álláspontja szerint a két megjelölés karaktersora olyan mértékben eltérő, hogy a Kérelmező nem formálhat megalapozott igényt a domain névre. A domain név igényléséhez fűződő jogát illetve jogos érdekét annak előadásával kívánta alátámasztani, hogy a tárgyi domaint kereskedelmi tevékenység folytatására használja fel. A rosszhiszeműséget a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) 10.1.7 pontjának rendelkezései alapján nem találta megállapíthatónak. Végül utalt arra, hogy a domain Kérelmezőre történő átruházása számára alaptalanul nagy kárt okozna.

Kérelmező a kérelmezetti védekezésre a „ROEMER” illetve „RÖMER” megjelölések megtévesztő hasonlóságára hivatkozott, ennek bizonyítására utalt a kérelméhez mellékelt dokumentumokra (Kérelmezetthez 2007. november 20-án intézett levél, Wikipedia szócikk, valamint a tárgyi domain név alatt működő és a Kérelmező védjegyeivel ellátott termékeket reklámozó honlapról nyomtatott oldal). Kérelmezettnek a tárgyi domain névhez fűződő joga vagy jogos érdeke hiányát a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (1) és (2) bekezdései alapján, rosszhiszeműségét pedig a DRSZ 10.1.7. pontjának b) és e) alpontjai alapján vélte megállapíthatónak. Kérelmező utalt továbbá a Kérelmezettel folytatott megegyezésre irányuló kísérletekre, és a domain név átruházásával Kérelmezettet érő kárra hivatkozást indokolatlannak tartotta.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 31. pontja alapján „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező magyar védjegyoltalmat szerzett a 160.949 lajstromszámú, 1999. augusztus 25-i bejelentési napú, „RÖMER” megjelölést tartalmazó színes ábrára, amelynek szöveges része a védjegy egyik domináns eleme.

Kérelmező továbbá jogosultja a 778.796 lajstromszámú, 2002. március 14-i bejelentési napú nemzetközi „RÖMER” szóvédjegynek, valamint a 265009 lajstromszámú, 1996. május 23-i bejelentési napú közösségi „RÖMER” szóvédjegynek (12. áruosztály: "gyermek biztonsági ülés" és hasonló termékek).

A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain név Kérelmező szóvédjegyeihez – tehát a DRSZ 10.1.5 értelmében Kérelmező javára védett névhez – megtévesztően hasonló. Közismert tény ugyanis, hogy az elsősorban a német ábécéből ismert umlautos „O” betű helyettesíthető és gyakran helyettesített is az „oe” betűkombinációval.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

A Kérelmezett érdemi védekezésében hivatkozott a DRSZ 10.1.6. pontjának a) alpontjára, amely szerint a domain név használatához fűződő jogos érdek többek közt abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta.

A Regisztrációs Döntnök rendelkezésére álló adatok, a domain alatti aktuális tartalom és a felek előadása alapján kétségtelen, hogy Kérelmezett a tárgyi domain név mögött található honlapot Kérelmező „RÖMER” védjegyével ellátott áruinak (kisgyermekek számára készült autósülések) forgalmazására használja. A Döntnök megállapította tehát, hogy a Kérelmezett a domain nevet szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagyis a jogos érdek hiánya a Szabályzat értelmében nem állapítható meg.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. A Kérelmező a DRSZ 10.1.7 pontjának b) és e) pontjai alapján vélte megállapíthatónak a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

A hivatkozott rendelkezések alapján

„A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha: […]

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható, vagy […]

e) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a domain használó internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

A Döntnök álláspontja szerint Kérelmező nem támasztotta alá kellően a b) alpontban megfogalmazott feltétel teljesülését. Ugyanakkor a Kérelmezett honlapja, amelyre a tárgyi domain irányít, a Kérelmező védjegyével ellátott termékeket kínálja, amely tevékenység megalapozza az e) alpont szerinti összetéveszthetőséget, vagyis a Kérelmezett rosszhiszeműsége megállapítható.

A Döntnök a domain átruházásával felmerülő kárral kapcsolatos érvelést jelen eljárás szempontjából nem minősítette relevánsnak.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a roemer.hu  domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

 

 

 
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum