Elfelejtettem a jelszót.

coloncleanse


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a colonclenanse.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

Magyar János Kérelmező által a DrNatura Kft. Kérelmezett ellen a coloncleanse.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a coloncleanse.hu domain nevet a DrNatura Kft. Kérelmezettől  visszavonja, és azt Magyar János Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás


 

A Kérelmező a névhez való jogosultsága indokaként a javára regisztrált 180 418 lajstromszámú COLON CLEANSE szóvédjegyre hivatkozott, amelynek elsőbbsége (2003. szeptember 9.) megelőzi a domain név regisztrálásának időpontját (2008.február 8.). Kérelmező előadta, hogy Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a név használathoz, a névhasználatra tőle engedélyt nem kapott.

 

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a védjegyoltalommal védett név alatt 10 éve béltisztító, méregtelenítő terméket forgalmaz,amely igen kedvelt a vásárlók körében.  A Kérelmezett, aki versenytársa, hasonló terméket forgalmaz, és a domain nevet azért regisztráltatta, hogy a vásárlók az ő termékét találják meg a Kérelmező termékneve alatt.

 

 

Kérelmezett érdemi védekezésében vitatta a kérelemben foglaltakat.

Elsődlegesen a kérelem érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítását kérte, részben azért mert „a Kérelmező nem igazolta, hogy a Felek között vita lenne folyamatban” ezért az Alternatív Vitarendező Fórum hatásköre nem állapítható meg.

 

További formai kifogása Kérelmezettnek arra irányult, hogy a Kérelmező noha a domain név átruházást kérte, nem igazolta, hogy eleget tett a Domainregisztrációs Szabályzat átruházással kapcsolatos előírásainak.

 

Érdemben a Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a domain nevet a kérelemről szóló értesítést megelőzően használta, az általa forgalmazott Colonix béltisztító termék népszerűsítésére. Előadta, hogy a kapcsolódó termékeket a világ számos országában kizárólagos forgalmazóként értékesíti. Maga a colon cleanse angol kifejezés önmagában a hétköznapi vastagbéltisztítás, tisztító jelentéssel nemzetközileg is köthető a kérelmezett tevékenységéhez, illetve az általa forgalmazott termékhez. Ennek alátámasztására hivatkozásokat, illetve újsághirdetések fényképeit is csatolta az érdemi védekezéséhez.

 

Kérelmezett egyébként is vitatta rosszhiszeműségét, mivel a domain név igénylése egyértelműen nem átruházási szándékkal történt, és nem az volt a célja, hogy Kérelmezőt névhasználatában akadályozza. Rámutatott arra is, hogy Kérelmezőnek évek álltak lehetőségére arra, hogy a védjegyével azonos nevet domain névként regisztráltathassa. 

 

Kérelmezett álláspontja szerint a domain általa történő használata nem zavarja Kérelmező szakmai tevékenységét, és Kérelmező nem versenytársa Kérelmezettnek, és az Internet felhasználók megtévesztése sem állapítható meg az oldal szándékos átirányításával.

Kérelmezett rámutatott arra is, hogy Kérelmező nem igazolta, hogy valóban 10 éve foglalkozna a Colon Cleanse elnevezésű termék forgalmazásával.

 

Kérelmezett az előadott érvei alapján a kérelem elutasítását kérte.

 

Kérelmező észrevételében fenntartotta kérelmét,ismételten hivatkozott az őt megillető védjegyoltalomra, és arra, hogy nem engedélyezte Kérelmezett számára a névhasználatot.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, Kérelmezett érdemi védekezése, Kérelmező észrevételei, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Előzetesen a Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett formai kifogásait vizsgálta. A Döntnök nem tudta értelmezni a Kérelmezett azon előadását, mely szerint „a Kérelmező nem igazolta, hogy a Felek között vita lenne folyamatban” ezért az Alternatív Vitarendező Fórum hatásköre nem állapítható meg. Az Eljárási Szabályzat ugyanis arra az esetre vonatkozik, amikor más eljárás miatt az alternatív vitarendezési eljárást szüneteltetni kell. (28. pont). Éppen ilyen eljárás hiánya teszi lefolytathatóvá az alternatív vitarendezési eljárást, a Regisztrációs Döntnök hatáskörét pedig a domain regisztrációs igény kitöltésével együtt a Kérelmezett és a kérelem benyújtásával a Kérelmező alávetése alapozza meg.

 

Ugyancsak nem alapozza meg a kérelem elutasítását az, hogy az átruházást kérő Kérelmező nem igazolta, hogy a domain névre fenntartási szerződést kötött valamely Regisztrátorral, erre a kérelem elbírálását követően is módja van ugyanis.

 

Ezt követően a döntnök a védekezés érdemi tartalmát vizsgálta az alábbiak szerint:

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történikA Regisztrációs Döntnöknek a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező igazolta, hogy a „COLON CLEANSE” szóra, mint szóvédjegyre őt védjegyoltalom illeti meg.

 

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

Kérelmezett jogát vagy jogos érdekét éppen a Kérelmező előadásával egyezően arra alapította, hogy maga is béltisztító, méregtelenítő terméket forgalmaz COLONIX néven, és hogy a colon cleanse elnevezés az angol nyelvterületeken általános, vastagbéltisztítást jelölő fogalom.

 

A Döntnök nem vitatja a Kérelmezett előadást azzal kapcsolatban, hogy a kérelmezett domainn év az angolnyelvben általánosan használt, megkülönböztető jelzővel nem bíró fogalom, rámutat azonban arra, hogy a .hu alatti domain nevek jellemzően a magyar vásárló közönség elérését célzó honlapokra szolgálnak, és a magyar nyelvben a colon cleanse kifejezés nem általánosan használt szó. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Magyar szabadalmi Hivatal a megkülönböztető jelleg elismerésével Kérelmező javára védjegyoltalomban részesítette a kifejezést.

 

Az Eljárási Szabályzat szerint jogos érdek abban az esetben állapítható meg, ha

 

a)    a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c)    a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név alatt ténylegesen a Kérelmezett honlapja található, amelyen a COLONIX és kapcsolódó termékeket forgalmazza. Kérelmezett nem igazolta, hogy a kérelmezett domain név használatát mikor kezdte meg. Kérelmezett tehát a domain nevet valóban áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használja, azonban azon áruk vagy szolgáltatások elnevezése nem azonos a domain névvel, és alkalmas lehet arra, hogy a Kérelmező védjegyével azonos terméket kereső felhasználókat Kérelmezett oldalára irányítva megtévessze.

 

Mindezek alapján a Döntnök nem tartotta megállapíthatónak,hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne a domain név használatához. 

 

 A domain név Kérelmezett által történő rosszhiszemű használatát is vizsgálta a Döntnök.

 

Az Eljárási Szabályzat értelmében a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

Mivel maga a Kérelmezett is elismerte,hogy ugyanolyan célú terméket forgalmaz, mint a Kérelmező, ezért a Döntnök – Kérelmezett állításával ellentétben – bizonyítottnak látta, hogy a Felek versenytársak. A rosszhiszemű domain név használat a Döntnök megítélése szerint a fentebb kifejtettek értelmében a c) pont alapján ugyancsak megállapítható.

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2009. február 9.

 

 

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum