Elfelejtettem a jelszót.

adultfriendfinder

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a friendfinder.hu, valamint az adultfriendfinder.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

A VARIOUS Inc. (220 Humboldt Court, Sunnyvale, CA94089, USA) Kérelmező által – Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda képviseletében – a Kazi Zoltán (7020 Dunaföldvár, Templom u. 19.) Kérelmezett ellen a friendfinder.hu, valamint az adultfriendfinder.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a friendfinder.hu, valamint az adultfriendfinder.hu domain neveket Kazi Zoltán Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, VARIOUS Inc. javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A friendfinder.hu és adultfriendfinder.hu domain nevek tárgyában a VARIOUS Inc. Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől történő átruházást kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy 2004. március 3-i bejelentési nappal közösségi védjegyoltalmat szerzett 003693843 lajstromszám alatt a „FriendFinder” ábrás megjelölésre, 003693876 lajstromszám alatt pedig az „AdultFriendFinder” ábrás megjelölésre, amelyek a 41. és 45. osztályokban élveznek oltalmat különösen társkereső szolgáltatások és személyes internetes és e-mail profilok rendelkezésre bocsátása tekintetében.

Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy a „friendfinder” és az „adultfriendfinder” kifejezések teljes egészükben megegyeznek a számára 1997, illetve 1998-ben regisztrált – „friendfinder.com” és „adultfriendfinder.com” – domain nevekkel.

Kérelmező e tekintetben a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-ára és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ára is hivatkozott.

A rosszhiszeműség alátámasztására Kérelmező kifogásolta, hogy a kérelmezett domain neveket azt követően regisztráltatták, hogy a friendfinder.com, valamint az adultfriendfinder.com domain nevek már az egész világon ismertek és elterjedtek voltak.

Kérelmező nyilatkozata szerint Kérelmezett a domain nevek átruházására csak 25.000 USD, azaz huszonötezer amerikai dollár megfizetése ellenében lenne, hajlandó, amivel Kérelmező szerint nyilvánvalóan rosszhiszemű magatartást valósít meg, megakadályozva ezzel, hogy Kérelmező azokat használhassa magyarországi tevékenysége tekintetében.

Kérelmező a friendfinder.hu és adultfriendfinder.hu domain nevek Kérelmezettől történő átruházását kérte.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett előadta, hogy a friendfinder.hu domain nevet 2004. február 9. napján, míg az adultfriendfinder.hu domain nevet 2006. július 6. napján regisztrálta, és az azokhoz tartozó weboldalakat a regisztráció időpontja óta folyamatosan működteti és fejleszteti, melynek eredményeképpen az oldalakat több tízezer/ százezer feletti regisztrált felhasználó látogatja rendszeresen. A továbbértékesítés céljából történő rosszhiszemű regisztrálás kérdését Kérelmezett véleménye szerint előbbiek, valamint az a tény is kizárják, hogy kérelmezett ez ügyben sohasem kereste meg a Kérelmezőt. Kérelmezett megjegyezte továbbá, hogy Kérelmező őt korábban nem kereste meg igényével kapcsolatban, noha erre közel tíz év állt rendelkezésére.

Kérelmezett hivatkozott arra is, hogy az említett védjegyek bejelentési napja 2004.03.03, amelynél a „friendfinder.hu” domain regisztrációja korábbi (2004. 02. 09.). A védjegyek tekintetében Kérelmezett azzal érvelt, hogy az oltalom alatt álló megjelölések ábrásak, és így a hozzájuk fűződő jogokat Kérelmezett a „friendfinder” és „adultfriendfinder” kifejezések használatával nem sértette meg. Kérelmezett fentiek alapján Kérelmező kérelmének elutasítását kéri.

III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező észrevételében a 003693876, valamint 003693843 lajstromszámú közösségi védjegyek bejelentési napjára hivatkozik (2004. március 3.), amely időpont az „adultfriendfinder.hu” domain név 2006. évi regisztrációjánál korábbi. Védjegyeivel kapcsolatban Kérelmező felhívja a figyelmet a Kérelmezett által használt „friendfinder” és „adultfriendfinder” kifejezésekkel fennálló összetéveszthetőség veszélyére. Kiemeli, hogy a Kérelmezett weboldalán megjelenített „FriendFinder” és „ADULT FRIEND FINDER” kifejezések stílusa, színvilága Kérelmező weboldalának megjelenítéséhez nagyban hasonlít. Megjegyzi továbbá, hogy a „friendfinder.com” és „adultfriendfinder.com” domaineket már jóval a Kérelmezett „.hu” kiterjesztésű domain regisztrációja előtt, 1998. március 5-én, illetve 1997. november 29-én regisztrálta, azokat folyamatosan használta széleskörű ismertséget szerezve a weboldalaknak, melyet véleménye szerint Kérelmezett a „.hu” kiterjesztésű, azonos domainek regisztrálásával kihasznált. Kérelmező ismételten kérte a domain nevek Kérelmezettől történő átruházását.

IV. Döntés indoklása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, Kérelmezett érdemi védekezése, az arra tett észrevétel, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. Megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemhez csatolt 2004.03.03-i elsőbbségű, 003693843, valamint 003693876 lajstromszámú „FriendFinder” és „AdultFriendFinder” közösségi ábrás védjegyeknek. Továbbá Kérelmező számára a „friendfinder.com” és „adultfriendfinder.com” domain neveket 1998. március 5-én, valamint 1997. november 29-én regisztrálták. Kérelmező javára lajstromozott védjegyek, és domain neveiben szereplő „friendfinder”, valamint „adultfriendfinder” kifejezések teljes mértékben azonosak a Kérelmezett „friendfinder.hu”, valamint „adultfriendfinder.hu” domain nevekkel

Megállapításra került, hogy – kérelmezett domain nevek regisztrációjához képest – a „friendfinder.com”, valamint az „adultfriendfinder.com” domain neveket Kérelmező korábban regisztráltatta, valamint az „adultfriendfinder” nevet korábban közösségi védjegyoltalomra bejelentette.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján megállapította, hogy Kérelmezőnek a kérelmezett nevek használatához jogos érdeke fűződik.

A Döntnök a Szabályzat 29. b) pontja szerinti rosszhiszeműséget a 31. pontban foglaltak alapján vizsgálta:

A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy (i.) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható;
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

A Regisztrációs Döntnök elsőként a Szabályzat 31. b) pontját vizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján. Kérelmezett a kérelmezői weboldalakat feltehetőleg ismerte a kérdéses domain nevek 2004.02.09-i, valamint 2006.07.06-i regisztrálásakor, tekintve hogy a domain nevek és az alattuk elérhető tartalom kivitelezésének nagyfokú hasonlósága/azonossága feltehetőleg nem a véletlennek tudható be. Kérelmezett fenti tevékenysége elzárja Kérelmezőt attól, hogy a számára védjegyezett és régebb óta használt neveket magyar domain névként regisztráltassa. Kérelmezett által a domain nevek átruházásáért ésszerűtlenül magas ellenérték – 25.000 USD – megállapítása is azt támasztja alá, hogy Kérelmező akadályozva van azon nevek regisztrálásában, amelyekhez jogos érdeke fűződik. Ezért a Regisztrációs Döntnök szerint a Szabályzat 31. b) pontjában foglalt rosszhiszeműség megállapítható.

A Regisztrációs Döntnök a következő lépésben a Szabályzat 31. d) pontját vizsgálta. A csatolt bizonyítékok és az interneten fellelhető tartalmak alapján megállapítható, hogy a kérelmezett domain nevek összetéveszthetőek Kérelmezett számára korábban regisztrált „friendfindercom” és „adultfriendfinder.com” domain nevekkel, valamint Kérelmező 003693843 és 003693876 lajstromszámú közösségi ábrás védjegyeivel. Az összetéveszthetőséget a domain nevek azonossága és az alattuk elérhető oldalak tartalma, valamint azoknak kivitelezése között felfedezhető jelentős hasonlóság alapozza meg. Kérelmezett a Kérelmezőével megegyező olyan szolgáltatásokat kínál webes felületén, amelyek tekintetében Kérelmező védjegyei lajstromozva lettek. Emellett Kérelmezett honlapjainak kialakítása (színvilága, elrendezése) mindkét domain esetében jelentősen hasonlít Kérelmező honlapjainak kivitelezésére. A védjegyek kapcsán Kérelmező helyesen utalt arra, hogy a kialakult joggyakorlat szerint a megjelölések összehasonlítása esetén azok összbenyomásából kell kiindulni. Erre való tekintettel nem helytálló Kérelmezett azon érvelése, hogy jogsértés csak abban esetben valósulhatna meg, amennyiben a megjelöléseket a lajstromozott védjeggyel azonos formában ábrázolná. Mivel Kérelmező weboldalait már jóval Kérelmezett weboldalai megjelenése előtt üzemeltette, annak széles körű ismertséget szerzett, nem tekinthető véletlennek a nagyfokú hasonlóság sem a domain nevek, sem pedig a honlapok jellegzetes karakterei terén. Ennek következményeképp pedig fennáll annak a valós kockázata, hogy Kérelmezett honlapjait Kérelmező által üzemeltetett honlapokkal összetévesztik, illetőleg azokat Kérelmező magyar nyelvű megfelelő oldalainak tekintik. A Regisztrációs Döntnök szerint ezért a Szabályzat 31. d) pontjában foglalt rosszhiszeműség is megállapítható.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a „friendfinder.hu” és „adultfriendfinder.hu” domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. november 12.

Pintz György döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum